БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА БРОЈ 4/2023


РЕЧ УРЕДНИКА

 

I. ПРАВНА СХВАТАЊА

Правно схватање усвојено на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 06.12.2023. године

Правно схватање усвојено на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 06.12.2023. године

Правно схватање усвојено на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 13.02.2024. године

 

II. СЕНТЕНЦЕ ИЗ ОДЛУКА ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

1. Уговорена месна надлежност и уступање потраживања

2. Разлози за искључење судије

3. Непотпуна и неразумљива тужба

4. Право на накнаду трошкова поступка

5. Право на накнаду трошкова поступка за састав трошковника

6. Право на накнаду трошкова поступка за састав одговора на приговор

7. Право на накнаду трошкова поступка за састав приговора

8. Право на накнаду трошкова поступка у случају неоправданог вођења два парнична поступка ради остварења истог права

9. Право на накнаду трошкова парничног поступка против контролног члана

10. Трошкови поступка

11. ПДВ као део парничних трошкова

12. Садржина основног и евентуалног тужбеног захтева

13. Учешће умешача

14. Ликвидациони остатак и наставак поступка

15. Терет доказивања

16. Накнада штете

17. Извођење доказа читањем исправа

18. Образложење пресуде

19. Оцена испуњености услова за одређивање привремене мере

20. Објективни рок за враћање у пређашње стање

21. Временско важење закона код одређивања привремене мере

22. Дозвољеност предлога за одређивање привремене мере

23. Стварна надлежност привредног суда у поступку против контролног члана

24. Достава налога – опомене за плаћање судске таксе привременом заступнику туженог

25. Одбачај тужбе у делу захтева за утврђење ништавости решења о наслеђивању

26. Дозвољеност деривативне тужбе

27. Утврђивање садржине меродавног права

28. Надлежност суда Републике Србије у споровима о вануговорној одговорности за штету

29. Надлежност суда у парничном поступку по тужби у ствари која је предмет споразума о арбитражи

30. Благовременост тужбе због повреде жига

31. Достава Војном правобранилаштву

     

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

1. Конформна метода обрачуна уговорене камате

2. Ништавост одредбе Уговора о раду

3. Одговорност за штету због повреде на раду

4. Подељена одговорност за штету корисника ловишта и власника и корисника земљишта

5. Неосновано обогаћење

6. Враћање датог

7. Право на накнаду користи од употребе туђе ствари

8. Затезна камата

9. Овлашћење директног задужења

10. Продужење трајног дуговинског односа са одређеним роком трајања

11. Застарелост потраживања по основу радног ангажовања преко омладинске задруге

12. Застарелост у случају погрешног обрачуна утрошене електричне енергије

13. Застарелост суброгационог захтева

14. Обрачун дуга индексираног у страној валути и начело савесности и поштења

15. Уступање потраживања

16. Окончана ситуација и плаћање за изведене радове

17. Обавезе осигуравача код уговора о осигурању од одговорности

18. Осигурање лица

19. Осигурање

20. Право сусвојине

21. Ванредни одржај

22. Детенција и сметање државине

23. Пасивна легитимација по тужби за утврђење права својине на објекту изграђеном на земљишту у својини Републике Србије

24. Заштита пословног имена

25. Одговорност контролног члана

26. Привремени заступник

27. Несагласни акционар

28. Пријава потраживања у ликвидационом поступку

29. Одговорност контролног члана

30. Накнада штете налогодавца за оштећење робе настале приликом међународног превоза

31. Законска затезна камата на износ дуга који гласи на страну валуту

32. Поређење заштићеног и супротстављеног знака код заштите жига

33. Поређење знака заштићеног жигом и супротстављеног знака

34. Пажња просечног потрошача

35. Ограничење заштите жига

36. Материјални услови за одређивање привремене мере ради заштите жига

37. Одлучивање о предлогу за одређивање привремене мере ради заштите жига без изјашњења противне странке

38. Заштита моралних права аутора

39. Накнада за емитовање фонограма

40. Пренос искључивих права произвођача емисије

41. Начин јавног саопштавања издатог фонограма и интерпретације

42. Појам издатог фонограма

43. Искључива права произвођача фонограма

44. Остваривање права произвођача издатог фонограма

45. Повреда индустријског дизајна

46. Одговорност наследника за дугове оставиоца

47. Новчано потраживање по основу ауторске накнаде и накнада за кашњење у испуњавању новчаних обавеза

48. Накнада за кашњење у измирењу новчане обавезе

49. Побијање правне радње стечајног дужника неизјављивања правног лека

50. Резервно снабдевање електричном енергијом и трошак приступа систему

50а.Обустава испоруке електричне енергије и трошак приступа систему

51. Акторска кауција и постојање узајамности између Републике Србије и Републике Кипар

52. Одлагање кривичног гоњења и признање кривице

     

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Месна надлежност у поступку извршења

2. Месна надлежност у поступку извршења

3. Месна надлежност у извршном поступку

4. Ослобађање од плаћања трошкова

5. Окончање извршног поступка

6. Дејство плана реорганизације на раније започети извршни поступак

7. Месна надлежност јавног извршитеља за одлучивање о предлогу за извршење против Републике Србије

8. Поновно сметање државине

9. Надлежност јавног извршитеља за одлучивање о предлогу за извршење ради намирења потраживања из сродних делатности

10. Безуспешни попис покретних ствари извршног дужника као основ за обуставу извршног поступка

11. Одговорност за обавезе брисане предузетничке радње

12. Посебна ревизија

13. Више закључака о предујму

14. Изузимање од забране принудног извршења

15. Обустава поступка извршења након брисања спортског удружења

 

4. СТЕЧАЈНО ПРАВО

1. Разрешење стечајног управника

2. Трошкови стечајног поступка

3. Престанак правног лица у поступку принудне ликвидације након подношења предлога за покретање стечајног поступка

4. Привремени стечајни управник

5. Укидање забране извршења и намирења

6. Намирење поверилаца преносом неуновчених делова стечајне масе

7. Захтев излучног повериоца за излучење ствари

8. Обавезујуће дејство коначне листе

9. Побијање правних радњи стечајног дужника

10. Жалба против решења о банкротству

11. Процена целисходности продаје стечајног дужника као правног лица

12. Намирење стечајних поверилаца након продаје стечајног дужника као правног лица

13. Примедбе на нацрт за главну деобу

14. Услови измирења обавеза насталих након рочишта за гласање о предлогу унапред припремљеног плана реорганизације

15. Неактивност одбора поверилаца у стечајном поступку

16. Функционална надлежност за одлучивање о начину уновчења имовине стечајног дужника

17. Залога на залихама и стечајно побијање

 

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

     I. Материјално право

1. Највећа дозвољена укупна маса скупа возила

2. Статус инвеститора као учиниоца привредног преступа из Закона о планирању и изградњи

3. Радња извршења привредног преступа из члана 325. став 1. тачка 14) Закона о безбедности саобраћаја на путевима

4. Крајња нужда

5. Водни режим по Закону о водама

6. Закуп возила и државина возила

7. Јавна исправа о закупу брода и статус бродара

8. Отежавајуће околности

9. Одмеравање казне

10. Одговорност управљача железничке инфраструктуре

11. Апстрактна опасност, као елемент бића привредног преступа

12. Закон о путевима и виша сила

 

II. Процесно право

1. Недозвољеност жалбе против другостепене пресуде

2. Надлежност суда за одлучивање по жалби против другостепене пресуде

3. Ne bis in idem

4. Одговорност огранка правног лица

  

III. РЕФЕРАТИ

  

Јелена Шопаловић,
судски саветник Привредног апелационог суда

НОВЧАНА КАЗНА, ТРОШКОВИ И ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ У ПРИВРЕДНО ПРЕСТУПНОМ ПОСТУПКУ

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Припремили смо нови Билтен судске праксе Привредног апелационог суда.

У овом броју билтена објављујемо правна схватања усвојена на седници Одељења за привредне спорове, и то:

– правно схватање, усвојено дана 06.12.2023. године, које се односи на услове под којима пуномоћник адвокат може примити и наплатити трошкове парничног и извршног поступка;

– правно схватање, усвојено дана 06.12.2023. године, о могућности постављања привременог заступника друштву на темељу одредби Закона о привредним друштвима, и

– правно схватање, усвојено дана 13.02.2024. године, које се односи на право лица задржаних на раду или ангажованих у току поступка стечаја над послодавцем на отпремнину, трошкове погребних услуга и накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења.

Садржину овог броја чине и сентенце из одлука овог суда, систематизоване по материјама – парнични поступак, област материјалног права, стечајни поступак, извршни поступак и привредни преступи.

Уверени смо да ће вам Билтен омогућити да се упознате са релевантном судском праксом као и да ће вам олакшати поступање и рад.

  

С поштовањем,

Главни и одговорни уредник Билтена

Судија Татјана Ђурица