БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА БРОЈ 3/2023

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ 

 

I.  ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА 
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 8. и 9. новембра 2023. године и на седници Одељења за привредне преступе одржаној дана 9. новембра 2023. године


1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 


2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО


3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ


4. СТЕЧАЈНО ПРАВО
   

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ 

 


II. РЕФЕРАТИ

 

Бранко Станић
судија Врховног касационог суда

ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ УДЕЛА

 

Проф. др Никола Бодирога 
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ У ПРАКСИ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

 

др Вук Радовић, LL.M. (University of Pittsburgh)
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ПРИМЕНА ИНСТИТУТА ПРОБИЈАЊА ПРАВНЕ ЛИЧНОСТИУ ПРАКСИ
 

Проф. др Владимир Павић
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ПОНИШТАЈ И ПРИЗНАЊЕ АРБИТРАЖНИХ ОДЛУКА – 
ОСВРТ НА ОДРЕЂЕНА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА У ДОМАЋОЈ СУДСКОЈ ПРАКСИ
 

Татјана Матковић Стефановић 
судија Врховног суда

ПОБИЈАЊЕ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
 

Татјана Ђурица
судија Привредног апелационог суда

ПОЈЕДИНА СПОРНА ПИТАЊА О СТВАРНОЈ НАДЛЕЖНОСТИ 
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

Поштоване колегинице и колеге,

Одељење судске праксе Привредног апелационог суда  у овом броју Билтена објављује одговоре Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе Привредног апелационог суда, на питања постављена од стране првостепених судова, из области парничног поступка, материјалног права, извршног поступка, стечајног поступка и области привредних преступа. 
При усвајању  одговора  суд је имао у виду дискусију  која је вођена на овогодишњем, традиционалном, саветовању судија Привредних судова на Златибору. Објављени одговори усвојени су на седницама које су одржане 8. и 9.11.2023. године. 


Такође, у овом броју Билтена објављујемо и презентоване реферате поштованих гостију овогодишњег саветовања, и то:
– Бранка Станића, судије Врховног касационог суда, на тему: „Право прече куповине удела“;
– Проф. др Николе Бодироге, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему: „Примена Закона о парничном поступку у пракси привредних судова“;
– др Вука Радовића, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, са темом: „Примена института пробијања правне личности у пракси“;
– Проф. др Владимира Павића, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему: „Поништај и признање арбитражних одлука – осврт на одређена питања од значаја у домаћој судској пракси“;
– Татјане Матковић Стефановић, судије Врховног суда, на тему: „Побијање одлука скупштине акционарског друштва“, i
– Татјане Ђурице, судијe Привредног апелационог суда, на тему: „Поједина спорна питања о стварној надлежности привредних судова“.

 

С поштовањем,

Главни и одговорни уредник Билтена

Судија Татјана Ђурица

 

 

 [1] Сада судија Врховног суда

[2] Сада судија Врховног суда

[3] Сада судија Врховног касационог суда у пензији