Билтен судске праксе привредних судова бр. 3/2021

С А Д Р Ж А Ј

 

I.     СЕНТЕНЦЕ

1.   Стварна надлежност суда за одлучивање о повреди права на суђење у разумном року

2.   Правна природа примерене накнаде

3.   Приговор ради убрзања поступка поднет од стране неовлашћеног лица

4.   Однос захтева за заштиту права на суђење у разумном року по Закону о уређењу судова и приговора по Закону о       заштити права на суђење у разумном року

5.   Утицај дужине трајања стечајног поступка на повреду права на суђење у разумном року

6.   Значај поступања стечајних органа код оцене постојања повреде права на суђење у разумном року

7.   Разумни рок трајања извршног поступка и инсолвентност дужника

8.   Целокупно трајање поступка и поступање суда

9.   Оцена целокупног трајања поступка по новом приговору

10. Мерила за оцену трајања суђења у разумном року

11. Оцена целокупног трајања поступка

12. Поступак спровођења извршења у надлежности јавног

      извршитеља

13. Неблаговремена жалба

14. Повреда права на суђење у разумном року и правична надокнада због повреде права на суђење у разумном року

15. Право на правично задовољење због повреде права на суђење у разумном року

16. Дуго трајање стечајног поступка услед подношења захтева за враћање одузете имовине

17. Повреда права на суђење у разумном року у извршном поступку

18. Повреда права на суђење у разумном року приликом уновчења имовине стечајног дужника

19. Разумни рок

20. Континуитет трајања судских поступака код оцене повреде права на суђење у разумном року

21. Појам разумног рока

 

II.  РЕФЕРАТИ

др Драгиша Б. Слијепчевић, судија Уставног суда Републике Србије

 СУДСКА ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊУ У РАЗУМНОМ РОКУ

  

др Наташа Плавшић, заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права

 ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ВЕЗИ СА НЕИЗВРШЕЊЕМ ПРАВНОСНАЖНИХ ПРЕСУДА

 ДОМАЋИХ СУДОВА У КОЈИМА ЈЕ ДУЖНИК ПРЕДУЗЕЋЕ СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ

  

Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда

 ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У СТЕЧАЈНИМ ПОСТУПЦИМА

 

Напомена: У Билтену су наведене функције аутора реферата које су обављали у време обjављивања истих.

 


 

Реч редакције

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Поштоване колегинице и колеге, Редакција Билтена определила се за то да овај број посвети области заштите права на суђење у разумном року.

 

Закон о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011 и 101/2013) је одредбама чл. 8а, 8б и 8в, чија примена је почела 22.05.2014. године, у правни поредак Републике Србије увео ново правно средство – захтев за заштиту права на суђење у разумном року, којим се штити Уставом (чл. 32) гарантовано право на заштиту права на суђење у разумном року. Наведене одредбе биле су у примени до ступања на снагу Закона о заштити права на суђење у разумном року („Сл. гласник РС“, бр. 40/15) – 01.01.2016. године, који је требало да на свеобухватан начин регулише ову материју.

 

Доношењем посебног закона почиње интензивнији развој судске праксе привредних судова у овој области. У том смислу приредили смо известан број сентенци из одлука Привредног апелационог суда. 

 

Такође, у овом броју поново објављујемо реферат др Драгише Слијепчевића, сада судије Врховног касационог суда, са темом „Судска заштита права на суђење у разумном року“, као и реферат др Наташе Плавшић, сада судије Уставног суда, са темом „Пракса Европског суда за људска права у вези са неизвршењем правноснажних пресуда домаћих судова у којима је дужник предузеће са већинским друштвеним капиталом“. Најзад, објављујемо и реферат судије Јасминке Обућине, председника Привредног апелационог суда, на тему „Повреда права на суђење у разумном року у стечајним поступцима“.

 

Надамо се да ће Вам овај Билтен бити од значајне користи у вашем раду

 

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Татјана Ђурица