БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА БР. 1 и 2/2022

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ 

 

I. ПРАВНА СХВАТАЊА

Правно схватање усвојено на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Привредног апелационог суда одржаној дана 04.02.2022. године.

Правно схватање усвојено на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда 
одржаној дана 21.12.2021. године.

Правно схватање усвојено на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда 
одржаној дана 08.07.2019. године.

Правно схватање усвојено на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда 
одржаној дана 22.12.2017. године.

 

II.   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

III.  СЕНТЕНЦЕ

 

IV.  РЕФЕРАТИ.

др Гордана Станковић редовни професор

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА РАСПРАВНОГ НАЧЕЛА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

Поштоване колегинице и колеге,

Законом о уређењу судова Привредном апелационом суду  у надлежност је стављено и утврђивање правних ставова ради јединствене примене закона из надлежности привредних судова. Ради се о изузетно значајном аспекту рада овог суда, а резултате тог рада чинимо доступним јавности, између осталог, и објављивањем Билтена. 

У жељи да олакшамо увид у досадашњу праксу,  приредили смо овај број Билтена чија тема је „Закон о парничном поступку кроз праксу Привредног апелационог суда“.  Приликом одабира материје за овај тематски број имали смо у виду, пре свега, велики број младих, новоизабраних судија привредних судова са једне стране и повећани број привредних спорова са друге. Изабран је материјал  објављен у Билтенима  у периоду од 2016. године  који је тематски везан за примену одредаба Закона о парничном поступку. У складу са одабраном темом, објављујемо и правно схватање усвојено на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 22.12.2017. године које се односи на форму пуномоћја за заступање, као и правно схватање усвојено на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда  одржаној дана 08.07.2019. године које се односи на надлежност суда.

Поново чинимо доступним јавности реферат проф. др Гордане Станковић са темом „Операционализација расправног начела у парничном поступку“.

Најзад, имајући у виду значај уједначавања поступања привредних судова  као и посебан  значај постављених, спорних, правних питања, у овом броју по први пут објављујемо и два новоусвојена правна схватања Привредног апелационог суда и то правно схватање усвојено на седници Одељења за привредне спорове  одржаној дана 21.12.2021. године о обустави  поступка стечаја услед промене броја поверилаца и правно схватање усвојено на седници Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Привредног апелационог суда одржаној дана 04.02.2022. године о праву поверилаца на поновљени приговор у стечајном поступку друштава са већинским друштвеним или државним капиталом. 

Верујемо да ће вам овај број Билтена олакшати рад. 

 

С поштовањем,

Главни и одговорни уредник Билтена

Судија Татјана Ђурица