Билтен судске праксе и привредних судова бр. 4 /2021

С А Д Р Ж А Ј

РЕЧ УРЕДНИКА

ПРАВНО СХВАТАЊЕ УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ 24.5.2016. ГОДИНЕ

I. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 7.11.2016., и 8.11.2016. године и на седници Одељења за привредне преступе одржаној дана 10.11.2016. године

 

1. ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

2. МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО

3. ИЗВРШЕЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

4. СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК

5. ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ

II. РЕФЕРАТИ

Гордана Ајншпилер-Поповић,
Судија Врховног касационог суда

ПРОБЛЕМ ПРОМЕНЕ ПОВЕРИОЦА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ

 

Бранко Станић
Судија Врховног касационог суда

НИШТАВОСТ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА И ПОБИЈАЊЕ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

 

Др Драгиша Б. Слијепчевић,
Судија Уставног суда Републике Србије

ПРИМЕНА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И ПРОМЕНЉИВЕ КАМАТНЕ СТОПЕ У УГОВОРУ О КРЕДИТУ

 

Др Мирко Васиљевић, редовни професор
Универзитета у Београду – Правни факултет

ПРИВРЕДНА И ПРАВНИ РЕЖИМ НЕКИХ ПРАВА МАЊИНСКИХ АКЦИОНАРА – јединство интереса или јединство супротности

 

Др Милан Шкулић, редовни професор
Правног факултета Универзитета у Београду

ОСНОВНИ КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ СТЕЧАЈА

 

Проф. др Никола Бодирога,
Правни факултет у Београду

О НЕКИМ НОВИНАМА У ЗАКОНУ О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

 

Младен Николић,
судија Привредног апелационог суда

ЗАЈЕДНИЧКА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ


БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
Број 4/2016

Реч уредника

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

Билтен бр. 4 судске праксе привредних судова традиционално садржи одговоре на постављена питања од стране првостепених привредних судова из области парничног, стечајног и извршног поступка, материјалног права, као и привредних преступа.

Предлози одговора на постављена спорна питања, које је дао Привредни апелациони суд, разматрани су на годишњем саветовању судија привредних судова на Златибору, одржаном ове године у периоду од 7–9. септембра. Коначни одговори су усвојени на седницама Одељења за привредне спорове и Одељења за привредне преступе, одржаним 7. и 8. новембра. Приликом усвајања одговора, суд је имао у виду дискусије вођене на саветовању и изнета су различита становишта учесника саветовања.

У Билтену су и реферати, изложени на саветовању, и то:аутора Гордане Ајншпилер-Поповић, судије Врховног касационог суда, на тему „Проблем промене повериоца потраживања према стечајном дужнику“, аутора Бранка Станића, судије Врховног касационог суда, на тему „Ништавост одлука скупштине друштва и побијање одлука скупштине друштва“, аутора др Драгише Слијепчевића, судије Уставног суда Републике Србије, на тему „Примена валутне клаузуле и променљиве каматне стопе у уговору о кредиту“, аутора др Мирка Васиљевића, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „Привреда и правни режим неких права мањинских акционара – јединство интереса или јединство супротности“, аутора др Милана Шкулића, редовног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „Основни кривичноправни аспекти стечаја“, аутора др Николе Бодироге, ванредног професора Правног факултета Универзитета у Београду, на тему „О неким новинама у Закону о извршењу и обезбеђењу“, и аутора Младена Николића, судије Привредног апелационог суда, на тему „Заједничка продаја непокретности и покретних ствари“.

Надамо се да ће Вам објављени одговори и реферати помоћи у раду, као и да ће допринети уједначеном поступању.

 

Главни и одговорни уредник Билтена,

Судија Јелена Вилдовић Живковић