Привредни саветник двоброј 4 и 5/2023

Двоброј 4 и 5 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 8. фебруара 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  двоброј 4 и 5 могу преузимати од петка, 10. фебруара 2023. године у 12 часова.
 

 

НОВИ ПРОПИСИ

Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ

Одговори на питања из области електронских фактура

1. Право на претходни порез исказан у електронској фактури добављача који купцу за дати аванс није издао авансни рачун преко СЕФ, већ само електронску фактуру након извршеног промета

2. Обавезе у вези са СЕФ приликом промета секундарних сировина

3. Начини достављања отпремнице када се издаје електронска фактура преко СЕФ

4. Порески ризик приликом достављања рачуна са исказаним ПДВ из програма за фактурисање уз електронску фактуру

5. Издавање електронске фактуре за пренос права располагања на основу уговора о лиценци – навођење датума промета услуге

6. Радње које треба предузети након сторнирања електронске фактуре

7. Када продавац има право на умањење обрачунатог ПДВ по основу књижног одобрења издатог преко СЕФ

8. Последице по примаоца рачуна када добављач – обвезник ПДВ није издао електронску фактуру преко СЕФ, већ „класичан“ рачун изван СЕФ

9. СЕФ за предузетника обвезника ПДВ који је регистровао привремени прекид обављања делатности

10. Издавање електронске фактуре банци за камату на орочена средства

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ - ПОРЕСКИ БИЛАНС ПРАВНИХ ЛИЦА

Уводне напомене у вези са утврђивањем пореза на добит за 2022. годину

Утврђивање основице пореза на добит на Обрасцу ПБ 1 за 2022. годину

Пореско признавање исправке и отписа потраживања

Пореско признавање расхода по основу зарада и других примања запослених

1. Признавање расхода по основу зарада и других примања запослених у складу са чланом 9. ЗПДПЛ

2. Примања других лица која се сматрају зарадом у смислу ЗПДГ, а на која се не примењују одредбе члана 9. ЗПДПЛ

3. Признавање расхода по основу отпремнина и новчаних накнада по основу престанка радног односа из члана 9а ЗПДПЛ

Признавање донација и доброчиних давања у пореском билансу

1. Издаци за здравствене, образовне, научне, спортске и друге намене из члана 15. став 1. Закона

2. Издаци за улагања у област културе

3. Пример утврђивања и уноса непризнатих расхода по основу донација и доброчиних давања у порески биланс

Kапитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

Недокументовани трошкови и расходи који нису за обављање делатности као порески непризнати расходи

Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе (одложени порези)

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ - ПОРЕСКА ПРИЈАВА И ПОРЕСКИ КРЕДИТИ

Образац ПДП (обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација за правна лица која састављају Образац ПБ 1)

Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година (Обрасци СУ и СУ 1)

1. Улагања у основна средства као услов за пореско ослобођење

2. Новозапослена лица као услов за пореско ослобођење

3. Период улагања

4. Период трајања пореског ослобођења

5. Порески подстицај из члана 50а и неискоришћени порески кредит из чл. 48. и 48а Закона

6. Порески подстицај из члана 50а Закона и пренети порески губици

7. Попуњавање Обрасца СУ

8. Губитак права на пореско ослобођење из члана 50а Закона

9. Одложени порези и порески подстицај из члана 50а Закона

Двоструко признавање трошкова истраживања и развоја у пореском билансу

Порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

1. Услови за порески кредит

2. Лимит пореског кредита

3. Ко се сматра новооснованим привредним друштвом које обавља иновациону делатност?

4. Документација коју порески обвезник подноси уз пореску пријаву у вези са испуњеношћу услова за порески кредит

5. Обрачун пореског кредита на Обрасцу ПК 5

Изузимање 80% квалификованог прихода из основице пореза на добит

1. Шта се сматра квалификованим приходом и квалификованим расходом?

2. Укупни трошкови за сврху обрачуна квалификованог прихода

3. Депоновање ауторског/сродног права/проналаска као услов за пореско изузимање

4. Обрачун квалификованог прихода на Обрасцу ОКП

5. Документација коју обвезник треба да поседује у вези са изузимањем квалификованог прихода

Порески кредит по основу пореза на капитални добитак плаћен у другој држави у складу са чланом 53б Закона о порезу на добит правних лица

Порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу камата, ауторских накнада, дивиденди, давања у закуп покретних и непокретних ствари и услуга

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку на дивиденде плаћених у другој држави

Утврђивање и књижење коначне обавезе пореза на добит за 2022. годину и аконтација за 2023. годину за обвезнике који састављају ПБ 1

1. Утврђивање и књижење коначног износа обрачунатог пореза за 2022. годину

2. Плаћање и књижење аконтација пореза за 2023. годину

3. Поступање са одложеним аконтацијама пореза на добит које доспевају за плаћање у 2023. години

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ - КОНСОЛИДОВАЊЕ

Пореско консолидовање

1. Услови за пореско консолидовање

2. Попуњавање Обрасца КПБ – Консолидовани порески биланс

3. Пример пореског консолидовања

4. Исказивање података у појединачним пореским билансима и пријавама

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ - ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

Обрачун пореза на добит сталне пословне јединице (огранка) страног правног лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ - НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица

 

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опште напомене у вези са утврђивањем пореза на приходе од самосталне делатности за 2022. годину

Утврђивање основице пореза на нето приход и основице социјалних доприноса предузетника на Обрасцу ПБ 2 за 2022. годину

Утврђивање обавезе за порез на нето приход и социјалне доприносе за 2022. и аконтација за 2023. годину (Образац ППДГ-1С)

Књижење аконтација пореза и доприноса и утврђене разлике по коначној пореској пријави код предузетника који доприносе плаћају на стварну добит

Специфичности вођења пословних књига и пореских обавеза предузетника пољопривредника и предузетника другог лица

Подношење пријаве и утврђивање доприноса за самосталне уметнике (Образац ППД-СУ)

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Специфичности у вези са састављањем финансијских извештаја за друга правна лица која нису основана ради обављања делатности у циљу стицања добити

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

2. Састављање финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима

4. Састављање финансијских извештаја давалаца финансијског лизинга

Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица који су у току године састављали ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, стечаја и ликвидације и за новооснована правна лица и предузетнике 

 

РАДНИ ОДНОСИ, ПОРЕЗИ И СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

Питања и одговори у вези са радним односима, порезом на доходак грађана и социјалним доприносима

1. Исплата нето зарада запосленима по протеку десет година од дана обрачуна пореза и социјалних доприноса

2. Лице које је осигурано као запослено лице у Републици Словенији (са којом Република Србија има закључен билатерални уговор о социјалном осигурању), као оснивач и директор привредног друштва у Србији није обавезно осигуран према српским прописима о обавезном социјалном осигурању

3. (Не) могућност принудне наплате доприноса за обавезно социјално осигурање из личне имовине привредног друштва

4. Обавезно социјално осигурање лица које је оснивач и директор у новооснованом друштву а истовремено обавља послове по уговору о привременим и повременим пословима закљученим са другим послодавцем

5. Питања у вези поступком упућивања запосленог у матичну инокомпанију у оквиру међукомпанијског кретања

6. Порески третман прихода на основу уговора о заједничком улагању закљученог између два физичка лица

7. Поступак заснивања радног односа са руском држављанком која има привремени боравак у Србији по основу брака са српским држављанином

8. Оснивач и директор у свом друштву мора да плаћа припадајуће доприносе најмање на најнижу месечну основицу или на зараду (ако је запослен у свом друштву), при чему ова обавеза не може бити замењена плаћањем припадајућих доприноса на уговорену накнаду директора

9. Порески третман исплате накнаде по уговору о изради, интерпретацији и уступању права који је закључен између српског правног лица и физичког лица резидента Јапана

10. Ограничење извршења на заради потраживања по основу административне забране

11. Обрачун зараде запослених који нису радили услед затварања угоститељског објекта од стране Пореске управе

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Отварање пословних књига за 2023. годину и логичка контрола образаца (1–5) финансијског извештаја за 2022. годину код корисника буџетских средстава

Oбавезе корисника имовине у својини Републике Србије да достављају извештаје о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије

Утврђивање пореза на добит за 2022. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Измене и ажурирања СЕФ 3.1 доступне су и на продукционом окружењу

2. Министарство финансија је објавило Упутство за електронско евидентирање обрачунатог ПДВ преко СЕФ

3. Ажурирање у СЕФ – Верзија 3.1.5

4. Наставак субвенција за куповину прве некретнине и у 2023. години

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Електронске фактуре

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Накнаде за коришћење јавних добара

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци