Привредни саветник двоброј 22 и 23/2023

Двоброј 22 и 23 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 9. децембра 2023. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од понедељка 11. децембра 2023. године од 11 часова.

 

Садржај новог двоброја можете преузети кликом на LINK

 

АКТУЕЛНОСТИ

Давање поклона за новогодишње и божићне празнике

1. Поклони деци запослених радника

2. Организовање новогодишњег програма за децу

3. Поклони пословним  партнерима

4. Поклони деци запослених код буџетских корисника

Царинска тарифа за 2024. годину

Разлози за доношење Уредбе за 2024. годину

Комбинована номенклатура ЕУ за 2024. годину – CN2024

Основне карактеристике Уредбе за 2024. годину

Усаглашавање преференцијалних стопа за 2024. годину

Закључак

 

ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

Годишњи попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2023. године

1. Законска обавеза вршења годишњег пописа

2. Организација годишњег пописа

3. Рокови и врсте пописа

4. Предмет пописа

5. Припреме за обављање пописа

6. Комисије за попис

7. Упутство за вршење пописа

8.  Планови пописа

9. Пребијање мањкова и вишкова насталих по основу замене

10. Присуствовање ревизора попису

11. Извештај о извршеном попису

12. Одлука о усвајању извештаја о попису

Обрачун ПДВ на разлике утврђене по попису

1. Мањак добара која су набављена после 1. јануара 2005. године

2. Мањак добара која су набављена пре 1. јануара 2005. године

3. Мањак добара који може да се правда вишом силом

4. ПДВ код замене сродних добара

5. Обрачун ПДВ на мањак добара

6. Унос података у Образац ПOПДВ по основу мањка

7. Порески третман вишка добара

Обрачун ПДВ на расход добара са посебним освртом на Норматив расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа ПДВ

1. Нормативи за утврђивање расхода који су прописани Уредбом

2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

3. Утврђивање расхода на који се не плаћа ПДВ у складу са Нормативом расхода или нормативом обвезника

4. Обавеза вршења пописа добара у току пореског периода

5. Расход добара услед више силе

6. Расход добара због истека рока трајања производа

7. Расход и унос података у Образац ПППДВ, односно Образац ПОПДВ

8. Примери када није реч о расходу из члана 4. став 4. тачка 3) Закона о ПДВ

Обрачун акцизе на мањак и расход производа

1. Попис акцизних производа и достављање пописних листи Пореској управи до 31.01.2024. године

2. Мањак акцизних производа који је настао услед више силе

3. Расход акцизних производа на који се не плаћа акциза

4. Обрачун акцизе на мањак и расход акцизних производа

Примена рачуноводствених и пореских прописа приликом расходовања опреме и продаје отпадног материјала од расходоване опреме

Усаглашавање потраживања и обавеза

Отпис (приходовање) обавеза

Застарелост потраживања и обавеза

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

Књижење резултата пописа код правних лица и предузетника

1. Постројења и опрема

2. Материјал који се исказује у финансијском књиговодству

3. Материјал који се исказује у књиговодству трошкова и учинака

4. Недовршена производња и готови производи у складишту

5. Производи у продавници произвођача

6. Роба у складишту у промету на велико која се исказује само у финансијском књиговодству

7. Роба у складишту (у промету на велико) која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

8. Роба у продавници која се исказује само у финансијском књиговодству

9. Роба у продавници која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

10. Књижење мањкова и вишкова код комисионара

 

РАЧУНОВОДСТВО

Могући начини организације рачуноводствених послова

1. Шта се подразумева под вођењем пословних књига и састављањем финансијских извештаја?

2. За рачуноводствене послове је одговорно физичко лице у радном односу или ван радног односа код послодавца

3. Рачуноводствени послови се поверавају повезаном правном лицу чија претежна делатност није пружање рачуноводствених услуга и/или није уписано у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга

4. Рачуноводствене послове обавља правно лице/предузетник уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга

 

ВРЕДНОСНИ ВАУЧЕРИ

Порески и рачуноводствени третман поклон-честитки (једнонаменских и вишенамен-ских вредносних ваучера) из угла купца поклон-честитки

Једнонаменски вредносни ваучери

Вишенаменски вредносни ваучери

Књижење набавке и поклањања вредносних ваучера

Вредносни ваучери из угла Закона о порезу на доходак грађана

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСТИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Питања и одговори у вези са порезом на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Плаћање чланарина за запослене који су чланови професионалних удружења – зарада запослених или само трошак послодавца

2. Ангажовање члана привредног друштва као прокуристе – пореске обавезе и пријава у бази ЦРОСО

3. Размена удела за поједина основна средства између члана друштва и привредног друштва (порез на капитални добитак и остале пореске обавезе)

4. Поједине дилеме у вези са бонусима – општа правила за обрачун и исплату

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Положај доо – ад са једним власником и као јединим или већинским власником контролисаних друштава

Питања и одговори у вези са применом Закона о привредним друштвима и Закона о централној евиденцији стварних власника

1. Сопствене акције стечене у складу са чланом 282. став 3. тачка 4) и став 4. тачка 2) Закона о привредним друштвима, друштво је обавезно да расподели лицима утврђеним у одлуци о стицању у року од годину дана од дана стицања

2. Исплата добити члановима друштва с ограниченом одговорношћу врши се у складу са оснивачким актом тог друштва који је био на снази на дан доношења одлуке скупштине о расподели добити

3. Члановима друштва не може се извршити повраћај уплаћених, односно унетих улога, нити им се може платити камата на оно што су уложили у друштво

4. Наплата потраживања од привредног друштва које је брисано у поступку принудне ликвидације може се остварити пред надлежним органом у извршном поступку од лица које је било члан друштва

5. У Централну евиденцију стварних власника према важећим прописима, није могуће евидентирати стварног власника и по основу права гласа и по основу права власништва

6. Законом о Централној евиденцији стварних власника јасно је прописано да само оснивач у поступку оснивања Регистрованог субјекта електронским путем може извршити евидентирање стварног власника у Централну евиденцију (а не и пуномоћник оснивача)

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Префактурисање трошкова подношења тужбе

2. Промет реконструисаног стамбеног објекта

3. (Не)исправна напомена у авансном рачуну

4. (Не)обавезна напомена о замени сторнираног рачуна

5. Расход опасног отпада и обавеза обрачуна ПДВ

6. Књижно одобрење по основу враћања аванса купцу

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Годишњи попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава

Повраћај неутрошених буџетских средстава Републике Србије у 2023. години

Питања и одговори из области буџетског рачуноводства

1. Књижење лиценци за коришћење антивирусног програма код буџетског корисника

2. Књижење ситног инвентара који се отписује 100% када се стави у употребу

3. Ванбилансна евиденција коју воде буџетски корисници

4. Књижење казни за неправилно паркирање службених возила

5. Стручне квалификације руководиоца рачуноводства на државном факултету

6. Рачуноводствено обухватање програма који се финансирају уз помоћ ЕУ

7. Књижење поправке крова и замене столарије на згради школе

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Објављен је податак за утврђивање најниже и највише основице за обрачун социјалних доприноса у 2024. години

2. Државни и верски празници у јануару и фебруару 2024. године

3. Омогућено је пријављивање корисника портала ЦРОСО путем мобилне апликације ConsentID и потписивање докумената коришћењем потписа у клауду

4. Омогућено је потписивање и подношење електронских пореских пријава коришћењем мобилне апликације ConsentID и сертификата у клауду

5. Америчка компанија Meta (раније Facebook) уписала je пореског пуномоћника у Републици Србији

6. Техничке измене у систему електронских фактура – ажурирање 3.4.9

7. Измењен је уговор о избегавању двоструког опорезивања са Републиком Финском

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Фискализација

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци