Привредни саветник двоброј 2 и 3/2023

Двоброј 2 и 3 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 26. јануара 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  двоброј 2 и 3 могу преузимати од петка, 27. јануара 2023. године од 12 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на PS 2 и 3/2023.pdf

 

АКТУЕЛНОСТИ

Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених од 1. фебруара 2023. године

1. Накнада трошкова превоза запослених за долазак и одлазак са рада

2. Дневница за време проведено на службеном путу у земљи

3. Накнада трошкова за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе

4. Исплата помоћи запосленом у случају смрти члана породице

5. Исплата помоћи члановима породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

6. Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице

7. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

8. Јубиларна награда

9. Стипендије и кредити ученицима и студентима

10. Хранарине спортистима аматерима

11. Премије за добровољно здравствено осигурање, односно пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

12. Добици од игара на срећу

13. Награде и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

14. Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

15. Накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и других облика непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису становништва

16. Накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација

 

РАЧУНОВОДСТВО, ПРОЦЕЊИВАЊЕ И ОБРАЧУНИ

Обрачун рачуноводствене амортизације за 2022. годину

1. Средства за која се обрачунава рачуноводствена амортизација

2. Појединачни/групни обрачун амортизације и рачуноводствено евидентирање

3. Основица за обрачун рачуноводствене амортизације

4. Амортизациони период

5. Корисни век трајања средства

6. Методе амортизације и амортизациона стопа

7. Преиспитивање и промене корисног века трајања, методе обрачуна рачуноводствене амортизације и резидуалне вредности

8. Накнадни издаци у стална средства и њихов утицај на обрачун рачуноводствене амортизације

Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

1. Нормативни основи за утврђивање цене коштања учинака

2. Класификација трошкова према елементима трошења

3. Међузависност финансијског рачуноводства и рачуноводства трошкова и учинака

4. Методи обрачуна трошкова

5. Пренос промена вредности залиха у финансијско књиговодство

6. Књижење мањкова и вишкова залиха учинака у финансијском књиговодству

7. Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену

8. Специфичности процењивања залиха у пољопривредној производњи

Обрачун набавне вредности продате робе

1. Књиговодствено обухватање залиха робе у складу са МРС, МСФИ за МСП и Правилником за микро правна лица

2. Продаја робе – излаз робе са залиха

3. Различити начини обрачуна набавне вредности продате робе

4. Књижење датог рабата и његов утицај на обрачун набавне вредности продате робе

5. Утицај књижења примљеног рабата на обрачун набавне вредности продате робе

6. Остала књижења која могу утицати на правилан обрачун набавне вредности продате робе

7. Закључак

Процењивање по фер вредности

1. Процена некретнина, постројења и опреме по поштеној (фер) вредности

2. Процена нематеријалних улагања по поштеној (фер) вредности

3. Процена инвестиционих некретнина по поштеној (фер) вредности

4. Процена биолошких средстава по поштеној вредности

Рачуноводствено обухватање државних давања

1. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују пуне МСФИ

2. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују МСФИ за МСП

3. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују Правилник за микро правна лица

4. Рачуноводствено обухватање финансијске подршке код обвезника фискализације

5. Донације добијене од невладиних развојних агенција

Резервисања за трошкове и ризике

1. Појам и признавање резервисања

2. Која се резервисања могу признати у складу са МРС 37, Одељком 21 МСФИ за МСП и Правилником за микро и друга правна лица?

3. Обавезност резервисања и рачуноводствене политике

4. Признавање расхода по основу резервисања у пореском билансу

5. Почетно и накнадно одмеравање резервисања (процена, преиспитивање и употреба резервисања)

6. Обавеза дисконтовања

7. Резервисања за трошкове у гарантном року

8. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

9. Резервисања за трошкове реструктурирања

10. Резервисања за трошкове судских спорова

11. Резервисања по основу штетних уговора

12. Резервисања за задржане кауције и депозите

13. Исказивање обавеза по основу краткорочних резервисања

14. Надокнаде од других

15. Резервисања, догађаји после извештајног периода и грешке

16. Потенцијалне обавезе и потенцијална имовина

Обрачун резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију за 2022. годину

1. Препоруке у погледу актуарских претпоставки

2. Препорука у погледу усвајања рачуноводствених политика по питању резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

3. Посебна напомена у погледу обрачуна резервисања за отпремнине

4. Пример обрачуна вредности резервисања

5. Књижење резервисања

6. Обелодањивање резервисања

Процењивање монетарних ставки у страној валути и са валутном клаузулом на дан биланса

1. Основи процењивања монетарних ставки

2. Монетарне и немонетарне ставке

3. Одмеравање аванса у страној валути код почетног признавања и на датум биланса

Обезвређивање финансијских средстава на крају 2022. године у складу са МСФИ 9

1. Признавање очекиваних кредитних губитака финансијских инструмената

2. Општи приступ за утврђивање очекиваних кредитних губитака

3. Одмеравање очекиваних кредитних губитака

4. Поједностављени приступ обезвређивања потраживања од купаца, потраживања за лизинг и уговорна средства

Догађаји након датума биланса стања

1. Датум одобравања и датум усвајања финансијских извештаја

2. Корективни догађаји након дана биланса стања

3. Некорективни догађаји након дана биланса стања

 

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (исказивање података у обрасцима финансијских извештаја)

I. Садржина позиција у Обрасцу Биланс стања

II. Садржина позиција у Обрасцу Биланс успеха

III. Извештај о осталом резултату

IV. Састављање статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике за 2022. годину

V. Састављање извештаја о токовима готовине

VI. Извештај о променама на капиталу

VII. Напомене уз финансијске извештаје

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Обрачун пореске амортизације за 2022. годину

1. Обрачун пореске амортизације сталних средстава стечених закључно са 31. децембром 2018. године

2. Обрачун пореске амортизације сталних средстава стечених од 1. јануара 2019. године

3. Обрачун пореске амортизације у случају накнадних улагања завршених од 1. јануара 2019. године која се укључују у набавну вредност сталних средстава

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Специфичности исказивања у Обрасцу ПОПДВ и рачуноводственог евидентирања електронских фактура банака

1. Обавезе банака у погледу издавања рачуна

2. Одобравање/одбијање електронских фактура издатих од стране банака

3. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ

4. Рачуноводствено евидентирање у пословним књигама примаоца

5. Примери рачуноводственог евидентирања и исказивања података у Обрасцу ПОПДВ

Ажуриране пореске категорије у примени од 1. јануара 2023. године

1. Пореска категорија ОЕ – Није предмет опорезивања ПДВ 2

2. Пореска категорија Н – Анулирање

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Издавање ЕФ за промет из области грађевинарства

2. Да ли се издаје ЕФ по основу захтева за рефундацију трошкова?

3. Издавање ЕФ за промет секундарних сировина

4. Издавање коначног рачуна преко СЕФ када је авансни рачун издат ван СЕФ пре 1.1.2023. године

5. Обавеза издавања књижног задужења преко СЕФ

6. Обавеза издавања авансног рачуна преко СЕФ

7. Достављање рачуна као прилога уз издату ЕФ

8. Одређивање пореског дужника за израду и постављање хидроизолације

9. Утврђивање пореског дужника за појединачне промете у области грађевинарства

10. Накнадно уговарање уградње асфалтне мешавине

 

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Питања у вези са новим Правилником којим је прописана обавеза пријављивања пословног простора и пословних просторија у којима порески обвезник складишти или смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља делатност

1. Порески обвезник нема обавезу да податке о пословном простору и пословним просторијама пријављује на новом обрасцу ЕП ИПП уколико су они већ пријављени на Обрасцу ПЕП-ИПЈ

2. Нема обавезе пријаве складишта која је на истој адреси на којој је и седиште обвезника

3. Порески обвезник нема обавезу да пријави акцизно складиште на Обрасцу ЕП ИПП

4. Порески обвезник има обавезу пријаве пословног простора који издаје у закуп

5. Пријава малопродајног објекта

6. Малопродајни и велепродајни објекти на истој адреси пореског обвезника која није пријављена код АПР

7. Контејнери за смештај грађевинских радника не сматрају се пословном просторијом

8. Складиштење грађевинског материјала ван места седишта обвезника

9. Складишни простор у иностранству се не пријављује на Обрасцу ЕП ИПП

10. Нема обавезе пријаве складишног простора у којем се складишти и чува рачуноводствена документација

11. Достављање података о складишном простору који је тренутно празан

12. Површина отвореног стоваришта изражена у арима

13. Пријава консигнационог складишта

14. Нема обавезе пријаве царинског складишта у којем се налази неоцарињена роба обвезника

15. Брисање огранка и обавеза (не)достављања података преко Обрасца ЕП ИПП

16. Порески обвезник има обавезу пријаве огранка на новом Обрасцу ЕП ИПП уколико ти подаци нису достављени АПР

17. Станови које правно лице уступа на коришћење запосленима не сматрају се пословним простором у којем обвезник обавља делатност

18. Административне просторије политичке организације на различитој адреси од места седишта странке

19. Угоститељски објекат и пријава административних просторија

20. Пријава непокретности које се издају у закуп

21. Изнајмљивање простора за потребе смештаја банкомата

22. Изнајмљивање стана амбасади

23. Физичка лица обвезници ПДВ дужна су да пријављују пословни простор и пословне просторије

24. Откупљивач пшенице и Образац ЕП ИПП

25. Порески обвезник који издаје део пословног простора другом правном лицу дужан је да пријави тај пословни простор, иако је већ пријављен преко АПР

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ

Актуелна питања и одговори у вези са електронским фактурама

1. Обавеза издавања авансног рачуна преко СЕФ када је промет добара и услуга у истом пореском периоду

2. Електронска фактура са датумом издавања као погрешним датумом обрачуна ПДВ

3. Последице неиздавања авансног рачуна преко СЕФ за примаоца

4. Обавеза књижења авансних рачуна издатих преко СЕФ

5. Повраћај аванса купцу и поступање преко СЕФ

6. Предузетници и правна лица који нису обвезници ПДВ – да ли имају обавезу да примају електронске фактуре преко СЕФ од јавних предузећа, односно субјеката јавног сектора

7. Начин издавања обавештења купца да је смањио претходни порез по основу књижних одобрења издатих преко СЕФ

8. Електронске фактуре од банака – књижење и исказивање у ПОПДВ

9. Издавање електронске фактуре преко СЕФ за закуп пословног простора који се налази у власништву града

10. Издавање електронске фактуре када се роба са отпремницом шаље брзом поштом

11. Откуп пољопривредних производа од пољопривредника који није обвезник ПДВ и систем електронских фактура

12. Право на одбитак претходног пореза без отпремнице

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Опорезивање „гастарбајтера“ и уговори о избегавању двоструког опорезивања

Опорезивање резидената Републике Србије запослених на страним бродовима и уговори о избегавању двоструког опорезивања (УИДО)

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање годишњег финансијског извештаја за кориснике буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања за 2022. годину

1. Уводни део

2. Прописи за састављање и подношење финансијских извештаја

3. Обвезници састављања годишњег финансијског извештаја по прописима о буџетском рачуноводству

4. Садржај завршног рачуна

5. Рокови за састављање годишњег финансијског извештаја

6. Подношење финансијских извештаја

7. Процењивање позиција финансијских извештаја корисника буџета

8. Припреме за састављање завршног рачуна

9. Усклађивање књиговодствене евиденције према готовинској основи

10. Успостављање равнотеже између конта класе 000000 и класе 100000 са контима класе 300000

11. Утврђивање и књижење резултата пословања

12. Начин попуњавања образаца завршног рачуна

13. Закључивање пословних књига за 2022. годину

14. Покриће дефицита по завршном рачуну за 2022. годину

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару 2023. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци