Привредни саветник двоброј 15 и 16/2023

Двоброј 15 и 16 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 31. августа 2023. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од понедељка 4. септембра 2023. године од 11 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на LINK

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Техничке измене у систему електронских фактура извршене у августу 2023. године

1. Измене и допуне од 8. августа 2023. године – Верзија 3.4.4

2. Измене и допуне од 25. августа 2023. године – Верзија 3.4.5

Донета је Уредба o изменама Уредбе о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају новонастањена лица у Републици Србији

1. Продужетак рока за запошљавање новонастањених лица са правом на подстицај

2. Продужетак рока у којем послодавци могу користити право на подстицај

3. Продужетак периода у којем послодавци могу поднети пријаву за подстицај

 

ПОРЕЗИ И РАЧУНОВОДСТВО

Порески и рачуноводствени аспекти враћања добара

1. ПДВ третман враћања добара

2. Рачуноводствени аспект враћања добара

3. Примери рачуноводственог евидентирања враћања добара, издавања ЕФ, евидентирања ПДВ преко СЕФ и исказивања података у Обрасцу ПОПДВ

Поклон-честитке (ваучери, поклон-бонови) као једнонаменски и вишенаменски ваучери (рачуноводствени и порески третман)

1. Предности и недостаци поклон-честитки и картица за продавца

2. Признавање прихода од продаје, евидентирање промета преко електронског фискалног уређаја и обрачун ПДВ

3. Вредносни ваучери – обрачун ПДВ и издавање фискалних рачуна

4. Организација продаје поклон-честитки

5. Рачуноводствено евидентирање поклон-честитки

6. Признавање прихода и обрачун ПДВ по основу нереализованих поклон-честитки

7. ПДВ евиденција ваучера

Одмеравање финансијских средстава по фер вредности кроз остали укупни резултат (ФВОУР)

1. Уводне напомене

2. Класификација финансијских средстава по ФВОУР

 

ОБРАЧУН ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ

Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених који раде са пуним радним временом

1. Шта чини зараду запослених на коју се обрачунавају порез и доприноси

2. Основица за обрачун пореза на зараде запослених

3. Основица за обрачун доприноса за социјално осигурање запослених

4. Стопе пореза и доприноса на зараде запослених, обавеза обрачуна, плаћања и подношења пореске пријаве

Прерачун са нето на бруто зараду

Примери обрачуна пореза и доприноса на зараде запослених и попуњавања пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

1. Исплата зараде запосленом из једног дела

2. Исплата аконтације зараде и исплата коначне зараде када је претходно исплаћена аконтација зараде

3. Исплата аконтације зараде и исплата коначне зараде када је бруто износ аконтације нижи од најниже основице за обрачун доприноса

4. Исплата зараде која је виша од највише основице за обрачун доприноса

5. Исплата зараде која у збиру са накнадом зараде прелази највишу основицу социјалних доприноса

6. Обрачун доприноса на најнижу основицу када послодавац до краја текућег месеца није исплатио зараду запосленом за претходни месец

7. Исплата зараде запосленом који је засновао радни однос у току месеца, односно коме је престао радни однос у току месеца

8. Исплата бонуса, регреса и других примања са карактером зараде након исплате коначне зараде

9. Исплата бонуса, регреса и других примања са карактером зараде истовремено са исплатом накнаде зараде

10. Исплата зараде и обрачун примања по основу коришћења службеног возила у приватне сврхе

11. Исплата зараде и обрачун примања по основу коришћења стамбених зграда и станова од стране запослених

Рад са непуним радним временом

Минимална зарада

1. Основна бруто минимална зарада

2. Начин прерачуна нето минималне зараде на бруто

Обрачун пореза и доприноса на премије добровољног здравственог осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

1. Увод

2. Примери обрачуна пореза и доприноса кроз систем обједињене наплате

3. Порески третман према Закону о порезу на добит правних лица

Пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене

1. Издаци за изградњу просторија и/или набавку опреме за рекреацију на радном месту

2. Накнада трошкова колективне рекреације запослених

3. Обезбеђивање специфичне врсте, обима или квалитета рекреације

4. Oрганизовањe спортских догађаја, односно других активности запослених

5. Рачуноводствено евидентирање и порески третман

Примања лица у радном односу код исплатиоца на која се не плаћа порез на доходак грађана

1. Накнада штете запосленом због повреде на раду

2. Помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја

3. Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи

4. Новчана помоћ запосленима која служи за лечење у земљи или иностранству

5. Солидарна помоћ запосленима из средстава синдиката

6. Затезна камата коју запослени остваре у судском спору из радног односа

7. Издаци за образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених

8. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

9. Радна одећа за запослене

10. Обавеза и видови здравствене заштите запослених који терете трошкове пословања

 

УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА РАД У ИНОСТРАНСТВО

Упућивање запослених на привремени рад у иностранство – услови за упућивање и обавезе послодавца

1. Основни појмови из Закона о упућивању

2. Упућивање на привремени рад у иностранство или упућивање на службени пут у иностранство (када се примењују једна, а када друга правила)

3. Активности које послодавац мора да предузме у бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања поводом упућивања запослених на привремени рад у иностранство

4. Заштита запослених на привременом раду у иностранству и услови упућивања

Деташирање, односно упућивање запослених на привремени рад у Немачку у складу са посебним споразумом (општа правила и процедура)

1. Општа правила деташирања запослених у Немачку

2. Фазе за реализацију деташмана

Опорезивање зарада запослених који су упућени на привремени рад у иностранство и обавезно социјално осигурање

1. Утврђивање зараде која представља основицу за плаћање пореза и доприноса

2. Коришћење здравствене заштите запослених упућених на рад у иностранство

3. (Не)могућност исплате зарада у девизама у Републици Србији у складу са Законом о девизном пословању запосленима који су упућени на привремени рад у иностранство

4. Примери примене УИДО и социјалних споразума приликом упућивања запослених на рад у иностранство

5. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

Спорна питања у вези са обрачуном увећане зараде упућеника за прековремени, минули, ноћни и рад у дане празника

1. Прековремени рад у иностранству

2. Питање обрачуна увећане зараде за минули рад упућеника

3. Ноћни рад у иностранству

4. Рад у иностранству у дане празника

5. Дефинисање зараде која улази у просек за обрачун накнаде зараде за годишњи одмор и боловање запослених који су упућени на привремени рад у иностранство

 

ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ

Привремени и повремени послови

1. Обрачун накнаде из привремених и повремених послова, осим за лица која су чланови омладинске или студентске задруге која су на школовању, до навршених 26 година живота

2. Обавезе које се плаћају на накнаду из привремених и повремених послова за лица која су чланови омладинске или студентске задруге која су на школовању, до навршених 26 година живота

3. Пријава на осигурање

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Лична зарада предузетника

1. Опредељење предузетника за исплату личне зараде

2. Лична зарада предузетника

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

4. Лична зарада и порески биланс предузетника

5. Подизање готовине предузетника који се определио за исплату личне зараде

6. Накнада трошкова службеног путовања предузетнику који се определио за исплату личне зараде

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Полугодишње и квартално извештавање према Закону о тржишту хартија од вредности

2. Донет је нови Правилник o садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију

3. Ревалоризација рата за откупљене друштвене станове на дан 30. јуна 2023. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу септембру 2023. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци