Привредни саветник двоброј 15 и 16/2022

Двоброј 15 и 16  "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 26. јула 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 15 и 16 могу преузимати од уторка, 30. августа 2022. године у 10 часова. 

 

АКТУЕЛНОСТИ

Исправке и измене у систему електронских фактура – Верзија 2.8

Нове одлуке Владе у вези са привременим ограничењем / забраном извоза

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ ПО ОДБИТКУ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ РЕЗИДЕНТНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Плаћање пореза и доприноса на остале приходе грађана

1. Уговори на које се плаћа допринос за ПИО по стопи од 25%

2. Лица за која се плаћа допринос за здравствено осигурање

3. Примања на која се не плаћају доприноси за социјално осигурање

4. Пријављивање на осигурање пензионера и незапослених лица

5. Закључивање уговора о делу са инвалидским или породичним пензионером

6. Обрачун пореза и доприноса на поједине врсте осталих прихода

7. Приходи од осигурања лица

8. Накнада за рад (примања чланова управе правног лица, накнаде посланицима, општинским одборницима, стечајним управницима, судијама поротницима, судским тумачима и судским вештацима, итд.)

9. Уговори о заступању и посредовању

10. Учешће запослених у оствареној добити

11. Други приходи који нису опорезовани по другом основу

Приходи физичких лица од давања у закуп покретних ствари правним лицима и предузетницима

Добици од игара на срећу

Плаћање пореза и доприноса на приходе по основу уговора о делу

Положај и накнаде за рад директора – резидентних лица према Закону о привредним друштвима и Закону о раду

1. Статус и накнаде за рад директора према Закону о привредним друштвима

2. Положај и накнада за рад директора према Закону о раду

3. Обрачун накнаде за рад при обављању послова директора без заснивања радног односа

4. Уговор о правима и обавезама директора не може бити закључен без уговорене накнаде, нити уз одрицање од уговорене накнаде

5. Порески третман накнаде трошкова директора

6. Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за претходну годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години

7. Пример уговора о правима и обавезама директора

Приходи спортиста и спортских стручњака

Допунски рад

1. Допунски рад у здравственој делатности

2. Допунски рад у систему предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

3. Допунски рад државних службеника

4. Обрачун пореза и доприноса по основу уговора о допунском раду

5. Рачуноводствено евидентирање накнаде по основу уговора о допунском раду

6. Уношење података по основу уговора о допунском раду у Образац ПОПДВ

Обрачун пореза на приходе од продаје добара остварених обављањем привремених или повремених послова (осим секундарних сировина)

Обрачун пореза на приходе од прикупљања и продаје секундарних сировина

Откуп пољопривредних и шумских производа и коришћење пољопривредних услуга од пољопривредника и других физичких лица

Обављање промета непољопривредних добара и пружање непољопривредних услуга од стране пољопривредника – носиоца пољопривредног газдинства

Приходи по основу уговора о волонтерском раду и уговора о стручном оспособљавању и усавршавању

1. Волонтерски рад

2. Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању

Награде и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

Новчане помоћи лицима која нису запослена код исплатиоца

Накнаде трошкова службених путовања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

1. Накнаде трошкова службених путовања лицима која нису запослена код исплатиоца на које се плаћа порез

2. Накнаде трошкова службених путовања лицима која нису запослена код исплатиоца на које се не плаћа порез

3. Рачуноводствено евидентирање и признавање накнада трошкова у пореском билансу

Стипендије и кредити ученицима и студентима

 

ПРИМАЊА НА КОЈА СЕ НЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ

Примања лица која нису у радном односу код исплатиоца на која се не плаћа порез на доходак грађана

1. Накнада материјалне и нематеријалне штете

2. Помоћ због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја

3. Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи, као и новчане помоћи физичким лицима која служе за лечење у земљи или иностранству

4. Новчане помоћи лицима која нису запослена код даваоца

5. Накнада трошкова ученицима и другим лицима за учешће на такмичењу, бесплатно образовање, трошкови стручног усавршавања, учешће на конгресу

6. Куповина (откуп) предмета сопствене имовине од физичких лица

7. Порез на доходак грађана у случају отписа дуга физичком лицу

8. Остварени попусти у малопродаји и сл.

9. Приходи које остваре физичка лица ангажована на реализацији пројекта финансираног из средстава ИПА Фонда

 

РАЧУНОВОДСТВО

Капитализација трошкова позајмљивања

1. Појам трошкова позајмљивања, капитализације и средства које се квалификује

2. Процес капитализације трошкова позајмљивања

3. Почетак капитализације трошкова позајмљивања

4. Престанак и евентуални прекид капитализације трошкова позајмљивања

5. Трошкови позајмљивања који се могу капитализовати

6. Одређена значајнија питања повезана са темом капитализације трошкова позајмљивања

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Пословање са меницама

1. Појам и врсте меница

2. Преузимање меничних обавеза

3. Меничне радње

4. Поступак реализације менице

5. Посебни случајеви извршења меница

6. Коришћење менице издате по основу једног правног посла као инструмента обезбеђења по новом правном послу

7. Регистрација менице код НБС

8. Брисање менице из регистра

9. Застарелост меничних потраживања

10. Рачуноводствено евидентирање пословања са меницама кроз примере

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обавеза обрачуна ПДВ на зарачунате трошкове дангубнине

2. Примена пореског ослобођења прописаног одредбом члана 24. став 1. тачка 16б) ЗПДВ на накнаду за услугу закупа пословног простора

3. ПДВ третман вишка робе

4. ПДВ третман пружања услуга закупа без накнаде повезаном лицу

5. Издавање рачуна у папирном облику и ЕФ

6. Поступак исправке грешака у СЕФ

7. Евидентирање података у Обрасцу ПОПДВ по основу промета за који је ЕФ послата, али није прихваћена

8. Продаја стране робе која је у поступку царинског складиштења кориснику слободне зоне

9. ПДВ третман испорука за сврху прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије

10. ПДВ третман преноса уговора о установљавању права службености

11. Обвезници фискализације који у пословању користе корпорацијске картице не морају да прибављају изјаву субјекта јавног сектора да ПДВ исказан у фискалном рачуну није коришћен као претходни порез, односно да је извршена исправка одбитка претходног пореза

12. Продаја једнонаменских ваучера субјектима јавног сектора

13. Право на претходни ПДВ када је на фискалном рачуну унет погрешан начин плаћања

14. Последице прилагања рачуна који има све податке из члана 42. став 4. Закона о ПДВ уз фискални рачун

15. Фискални рачун може да садржи податке о износу основице ПДВ, ако су написани другим фонтом и са мањом величином слова у односу на фонт којим су написани обавезни подаци

16. Обвезник ПДВ који је истовремено обвезник фискализације мора да изда фискални рачун Промет Рефундација да не би био дупло задужен за ПДВ приликом промета у вези са корпорацијским картицама/субјектима јавног сектора

17. Угоститељске услуге смештаја гостију – осигурање као споредан и главни промет

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ – расписан је трећи јавни позив

2. Подсетник на приближавање рока за закључење уговора о ревизији финансијских извештаја за 2022. годину

3. Парафиран је Нацрт протокола о измени Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Швајцарском

4. Ревалоризација рата за откупљене друштвене станове на дан 30. јуна 2022. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Фискализација

Порез на добит правних лица

Порез на имовину

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу септембру 2022. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД

Преглед стопа пореза и доприноса, коефицијената за прерачун на бруто и начин попуњавања позиција у Обрасцу ППП-ПД за поједине врсте прихода ван радног односа