Привредни саветник двоброј 12 и 13/2022

Двоброј 12 и 13  "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 1. јула 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 12 и 13 могу преузимати од понедељка, 4. јула 2022. године у 11 часова. 

 

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Нове измене у систему електронских фактура

Актуелности у вези са електронским фактурисањем

1. Обавезан пријем електронских фактура од 1. јула 2022. године

2. Инструкција МФИН о издавању е фактуре када постоји задржани депозит или друго средство обезбеђења предвиђено уговором

3. Субјекти приватног сектора електронско евидентирање обрачуна ПДВ преко СЕФ врше од 1. јануара 2023. године

4. Повремена недоступност система електронских фактура

Новости у вези са одлукама о привременом ограничењу/забрани извоза

Донета је Уредба о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају новонастањена лица у Републици Србији

1. Ко се сматра послодавцем у смислу остваривања права на подстицај?

2. Ко се сматра новонастањеним лицем?

3. Износ подстицаја који могу остварити послодавци

4. Број запослених новонастањених лица за која се може остварити право на подстицај

5. Подношење пријаве за подстицај

6. Исплата средстава подстицаја

7. Губитак права на подстицај

8. Обрачун подстицаја и књиговодствено евидентирање

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Електронска фактура и ПДВ рачун

1. Принципи на којима се заснива модел основне (електронске) фактуре

2. Утицај примене одредаба ЗЕФ на примену прописа у области ПДВ

3. ЕУ правила и пракса

4. Трансакције за које се издаје ЕФ

5. Обавеза обрачуна ПДВ и право на одбитак претходног пореза

6. Шта се сматра прометом за који постоји обавеза издавања ЕФ и примена пореских категорија

ПДВ третман промета добара које путник отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе

1. Услови које треба да испуњава купац добара да би остварио повраћај ПДВ

2. Рачун и захтев за повраћај ПДВ на Обрасцу ЗПППДВ издаје и попуњава продавац добара

3. Обавезе царинског органа који оверава рачун и захтев путника за повраћај ПДВ

4. Повраћај плаћеног ПДВ путнику или другом подносиоцу захтева

5. Исказивање података о пореском ослобођењу у пореској пријави обвезника ПДВ

6. Продавац је дужан да води посебну евиденцију о промету добара за која је издао захтев путника за повраћај ПДВ на Обрасцу ЕЗПППДВ

 

РАЧУНОВОДСТВО

Актуелности из области рачуноводства

1. Измене и допуне МРС 16 – Некретнине, постројења и опрема, које се примењују од 1. јануара 2022. године

2. Класификовање потраживања од купаца према МСФИ 9

3. Амортизација земљишта узетог у закуп

4. Рачуноводствено обухватање задржаног депозита за квалитетно извођење грађевинских радова

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Издавање рачуна за промет на мало који се врши имаоцу корпорацијске картице

Питања и одговори из области фискализације

1. Продаја на мало репроматеријала за пољопривреду носиоцима пољопривредног газдинства евидентира се преко електронског фискалног уређаја, а када се наплаћује компензацијом, као начин плаћања уноси се „друго безготовинско плаћање“

2. Када угоститељ у угоститељском објекту послужује јело и пиће за потребе репрезентације (послужује своје пословне партнере без накнаде), дужан је да тај промет евидентира преко електронског фискалног уређаја

3. Када трговац на мало продаје своју опрему другом правном лицу или предузетнику, није дужан да евидентира промет преко електронског фискалног уређаја

4. Обавеза евидентирања услуга пружених физичким лицима за које терет сносе правна лица

5. Истицање обавештења о обавези издавања фискалног исечка

6. Угоститељ који издаје у закуп опрему коју не користи за обављање основне делатности другом предузетнику или правном лицу није дужан да евидентира услугу закупа преко електронског фискалног уређаја

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Боловање преко 30 дана које се исплаћује на терет Републичког фонда здравственог осигурања

1. Осигураници који остварују право на накнаду зараде за време боловања

2. Осигураници који не остварују право на накнаду зараде за време боловања

3. Случајеви због којих се осигураник може наћи на боловању и за које време може или не може остварити право на накнаду зараде

4. Услови за остваривање права по основу обавезног здравственог осигурања

5. Боловање преко 30 дана на терет обавезног здравственог осигурања

6. Висина накнаде зараде за време привремене спречености за рад (боловање)

7. Минимални и максимални износ накнаде зараде за време боловања на терет РФЗО

8. Основица за утврђивање накнаде зараде за време боловања на терет РФЗО

9. Утврђивање основа за обрачун накнаде за време боловања за предузетнике, свештенике и верске службенике, јавне бележнике и јавне извршитеље

10. Утврђивање основа за обрачун накнаде зараде за време боловања на терет РФЗО за запослене инвалиде рада II и III категорије

11. Накнаде зараде у посебним случајевима

12. Усклађивање основа за накнаду зараде за време привремене спечености за рад – боловања која се исплаћује на терет РФЗО

13. Обавеза послодавца приликом исплате накнаде зараде запосленима која се обезбеђује из средстава РФЗО

14. Документација потребна за остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад на терет РФЗО

15. Друга права запослених који су на боловању

Нека питања у вези са предузетницима

1. Појам предузетника

2. Предузетник не може да закључи уговор о закупу и уговор о зајму са самим собом

3. Радња не може бити власник непокретности или покретне имовине као што су путничка или теретна возила

4. Изградња објекта од стране предузетника за пословне сврхе или продају

5. Узимање имовине од стране предузетника

6. Пословођа и остали запослени, чланови породичног домаћинства

7. Губитак својства предузетника и континуитет обављања делатности од стране наследника

8. Паушално опорезивање предузетника

9. Губљење статуса паушално опорезованог предузетника због прекорачења промета од 6.000.000 динара

10. Стицање статуса обвезника ПДВ као разлог за губљење статуса паушалца

Питања и одговори у вези са радним односима, порезом на доходак грађана и социјалним доприносима

1. Запослени којем је отказан уговор о раду по основу вишка запослених не може бити одјављен са обавезног социјалног осигурања уколико му није достављено решење о отказу у складу са прописаним поступком

2. Исплата зараде на име накнаде штете због незаконитог отказа

3. Страно нерезидентно физичко лице као обвезник годишњег пореза на доходак грађана

4. Послодавац не прибавља радну дозволу за директора странца уколико његов боравак у Србији није дужи од 90 дана у периоду од шест месеци

5. Могућност преласка са пуног на непуно радно време

6. Приватну здравствену праксу може да оснује физичко лице које је незапослени здравствени радник или пензионер

7. Обрачун зараде за запосленог странца

8. Обавезно социјално осигурање оснивача ортачког друштва

9. Обавезно социјално осигурање страног физичког лица које је сувласник у домаћем друштву и има статус осталог заступника

10. Послодавац је дужан да у одређеном року пријави на социјално осигурање лице које је ангажовао по уговору о привременим и повременим пословима, независно од тога да ли је ангажован за тренутне или будуће послове

 

УГОВОРИ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Уговори о избегавању двоструког опорезивања – Табеларни приказ права опорезивања појединих категорија прихода и имовине

 

ПРОПИСИ О ДУВАНУ

Полугодишње и квартално извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и полугодишњи извештаји који се достављају Управи за дуван

2. Квартални извештаји који се достављају Министарству пољопривреде и Управи за дуван

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Питања и одговори у вези са порезима на имовину

1. Пренос права својине на стану и локалу „кроз“ исплату дивиденде

2. Новопрописани начин утврђивања пореске основице код преноса права својине на употребљаваном моторном возилу примењује се у свим случајевима преноса, без обзира на то између којих лица се тај пренос врши

3. Купац је обвезник пореза на пренос апсолутних права у промету уз накнаду права својине на употребљаваном моторном возилу

4. Ослобођење од пореза на имовину на силосе који се користе и за услужно чување пољопривредних производа других лица

5. Пореске обавезе приликом продаје непокретности која није уписана у Катастар непокретности

6. Грађевинско земљиште које је обухваћено планским документом као грађевинско земљиште са одређеном наменом, са становишта пореза на имовину не може се сматрати другим земљиштем

7. Настанак обавезе пореза на пренос апсолутних права када је закључен уговор о промету непокретности којим је уговорено да ће се исплатом последње рате купопродајне цене анексом уговора дозволити упис купца у Катастар непокретности

8. Књиговодствена вредност као пореска основица за производни објекат који је дат у закуп

9. Станови и гараже који се граде за потребе даље продаје сврставају се у одређену групу непокретности према намени тих објеката

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Примена решења Закона о привредним друштвима о накнадама директорима д.о.о. – а.д. и члановима надзорног одбора

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар – јун 2022. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника

2. Обвезници фискализације који у време коришћења годишњег одмора не обављају делатност и не издају фискалне рачуне, треба да о томе обавесте Пореску управу подношењем електронске пријаве ПГЈО

3. Нови смањени износи акциза на деривате нафте који се примењују од 1. до 31. јула 2022. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Фискализација

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Обједињена мишљења

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2022. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци