Привредни саветник двоброј 11 и 12/2024

Двоброј 11 и 12 "Привредног саветника" за 2024. годину изашао је 20. јуна 2024. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2024. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2024. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од понедељка 26. јуна 2024. године од 12 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Нове измене и исправке у систему електронских фактура од 1. јуна 2024. године – ажурирање 3.6.1

1. Промена назива и брисање појединих ставки у спољном приказу електронске фактуре

2. У ПДФ приказу ЕФ исказани су основ и начин обрачуна попуста на нивоу ставке ЕФ

3. ПДФ приказ ЕФ више не садржи испис свих елемената XML фактуре

4. Остало

Каматне стопе за које је министар финансија прописао да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2024. годину

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Признавање у Пореском билансу трошкова поступка принудне наплате пореза и других дуговања и трошкова прекршајних поступака

1. Трошкови поступка принудне наплате пореза

2. Трошкови поступка принудне наплате других дуговања

3. Трошкови порескопрекршајног поступка

4. Трошкови других прекршајних поступака који се воде пред надлежним органом

Питања и одговори у вези са порезом на добит правних лица

1. Пренос удела без накнаде оснивачу – физичком лицу

2. Обрачун пореске амортизације нематеријалног средства после извршеног накнадног улагања

3. Утврђивање основице за обрачун рачуноводствене и пореске амортизације у ситуацији када је извршена исправка одбитка претходног пореза услед изласка обвезника из система ПДВ

4. Повезаност између правних лица за потребе анализе трансферних цена

5. Обрачун пореске и рачуноводствене амортизације средства којем су замењени одређени делови у току године

6. Начин обрачуна пореске амортизације код правног лица које је као стечајни дужник продато, али без обавеза

7. Моменат од којег почиње обрачун пореске амортизације извршеног накнадног улагања на средству I амортизационе групе које је стечено пре 2019. године

8. Постојање повезаности између резидентних правних лица и нерезидентног правног лица

 

ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Пореске олакшице за запошљавање нових лица – актуелно стање и табеларни преглед свих подстицаја

Олакшица за обрачун пореза и доприноса на зараду новозапосленог лица са инвалидитетом (члан 21г ЗПДГ и члан 45б ЗДОСО)

1. Ко има право на ослобођење од плаћања пореза и доприноса?

2. Ко се сматра новозапосленим лицем са инвалидитетом?

3. Поступак остваривања права на олакшицу

4. Престанак права на олакшицу

5. Шифре врста прихода за исплату зараде са олакшицом

6. Пример обрачуна зараде за новозапослено лице са инвалидитетом

Олакшице за новозапослена лица са правом на повраћај плаћеног пореза и социјалних доприноса (чл. 21в и 21д ЗПДГ и чл. 45. и 45в ЗДОСО)

1. Олакшица са правом на повраћај 65%, 70% и 75% плаћених пореза и доприноса (члан 21в ЗПДГ и 45. ЗДОСО)

2. Олакшица са правом на повраћај 75% плаћеног пореза и доприноса (члан 21д ЗПДГ и 45в ЗДОСО)

3. Шифре врста прихода за исплату зараде новозапосленом лицу

4. Подношење захтева за повраћај пореза и доприноса

5. Губитак права на олакшице

6. Пример обрачуна зараде за новозапослено лице

Олакшица за обрачун пореза и доприноса на зараду оснивача новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност (члан 21е ЗПДГ и члан 45д ЗДОСО)

1. Ко се сматра новооснованим привредним друштвом које обавља иновациону делатност?

2. Услови које треба да испуњава оснивач по основу чије зараде се користи порески подстицај

3. Остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања

4. Престанак права на олакшицу

5. Шифре врста прихода за исплату зараде са олакшицом

6. Примери обрачуна пореза и доприноса на зараду оснивача са олакшицом

Олакшица за обрачун пореза и доприноса на зараду квалификованог новозапосленог лица (члан 21ж ЗПДГ и 45ђ ЗДОСО)

1. Послодавци који остварују право на олакшицу

2. Ко се сматра квалификованим новозапосленим лицем?

3. Повећање броја запослених као услов за остваривање права на олакшицу

4. Прописана висина олакшице

5. Шифре врста прихода за исплату зараде квалификованом новозапосленом лицу

6. Пример обрачуна зараде за квалификовано новозапослено лице

7. Губитак права на олакшицу у случају смањења броја запослених

8. Право на олакшицу у случају када послодавац не исплати нето зараду квалификованом новозапосленом лицу

9. Исказивање података у потврди о плаћеном порезу по одбитку на Обрасцу ППП-ПО и у пореској пријави ПП-ГПДГ за зараде квалификованих новозапослених лица

Олакшица по основу зараде новозапосленог лица са бруто зарадом већом од 76.500 динара (члан 21з ЗПДГ и 45ж ЗДОСО)

1. Послодавци који остварују право на олакшицу

2. Ко се сматра новозапосленим лицем?

3. Остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања

4. Престанак права на олакшицу

5. Шифре врста прихода за исплату зараде новозапосленом лицу

6. Пример обрачуна зараде за новозапослено лице

Олакшица по основу зараде лица која су непосредно ангажована на пословима истраживања и развоја (члан 21и ЗПДГ и 45з ЗДОСО)

1. Послодавци који остварују право на олакшицу

2. Шта се сматра пројектом истраживања и развоја?

3. Лице које се сматра ангажованим на пословима истраживања и развоја

4. Шта чини зараду запослених на пословима истраживања и развоја?

5. Утврђивање износа пореског ослобођења

6. Шифре врста прихода за лица ангажована на пословима истраживања и развоја

7. Примери обрачуна зараде за лице ангажовано на пословима истраживања и развоја

8. Евиденција о запосленима по основу чије зараде се користи право на олакшицу

9. Документација коју послодавац треба да обезбеди за сваки појединачни пројекат

10. (Не)могућност промене опредељења за врсту олакшице

Олакшица за обрачун пореза и доприноса на зараду новонастањеног обвезника (члан 15в ЗПДГ и 15а ЗДОСО)

1. Основица пореза на зараду за новонастањеног обвезника

2. Основица доприноса на зараду за новонастањеног обвезника

3. Ко се сматра квалификованим послодавцем?

4. Ко се сматра новонастањеним обвезником?

5. Период трајања и преносивост олакшице

6. Доказивање испуњености услова за остваривање права на пореску олакшицу

7. Обрачун пореза и доприноса на зараду новонастањеног обвезника

8. Подношење пореске пријаве ППП-ПД за новонастањеног обвезника

9. Подаци о заради новонастањеног обвезника за потребе утврђивања обавезе за годишњи порез на доходак грађана

Порески подстицај у складу са Уредбом о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају новонастањена лица у Републици Србији

1. Ко се сматра послодавцем у смислу остваривања права на подстицај?

2. Ко се сматра новонастањеним лицем?

3. Износ подстицаја који могу остварити послодавци

4. Број запослених новонастањених лица за која се може остварити право на подстицај

5. Подношење пријаве за подстицај

6. Исплата средстава подстицаја

7. Губитак права на подстицај

8. Обрачун подстицаја и књиговодствено евидентирање

 

ГОДИШЊИ ОДМОР

Право запосленог на годишњи одмор

1. Стицање права на коришћење годишњег одмора и утврђивање права на пун, односно сразмеран број дана годишњег одмора

2. Дужина годишњег одмора

3. Коришћење годишњег одмора у деловима

4. Коришћење годишњег одмора за лица запослена на одређено време

5. Коришћење годишњег одмора за лица запослена са непуним радним временом

6. Распоред коришћења годишњег одмора

7. Накнада зараде за време коришћења годишњег одмора

8. Регрес за коришћење годишњег одмора

Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор и подношење пореске пријаве ППП-ПД 
у случају исплате накнаде

1. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор

2. Подношење пореске пријаве ППП-ПД

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Годишњи одмор запослених у државним органима, органима аутономне покрајине, локалне самоуправе и јавним службама

1. Услови за стицање права на пун, односно сразмеран годишњи одмор

2. Дужина годишњег одмора и мерила за утврђивање дужине годишњег одмора

3. Коришћење годишњег одмора у деловима

4. Накнада плате (зараде) за време годишњег одмора

5. Основица за обрачун накнаде за годишњи одмор

6. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор за запослене у државним органима, органима аутономне покрајине, јавним службама, јавним агенцијама и порески третман накнаде штете

7. Регрес за годишњи одмор

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Укидање достављања извода на динарским подрачунима корисника јавних средстава на адресе електронске поште од стране Управе за трезор

2. Повећање акцизе на цигарете од 1. јула 2024. године и обавеза пописа залиха цигарета

3. Закључен је Посебан колективни уговор за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала

4. Промена начина испоруке извода за кориснике еПП апликације код Управе за трезор

5. Агенција за привредне регистре објавила је Годишњи билтен финансијских извештаја за 2023. годину, са основним налазима о пословању правних лица и предузетника

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на доходак грађана

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Услови за остваривање права на одбитак претходног пореза

1. Уводне напомене

2. Услов за одбитак претходног пореза је да је прималац добара и услуга обвезник ПДВ

3. Услов за одбитак претходног пореза је да се набављена добра и примљене услуге користе или ће се користити за обављање делатности

4. Услов за одбитак претходног пореза је да прималац добара и услуга поседује формално исправан рачун издат у складу са ЗПДВ

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Подношење пореске пријаве за измену аконтације пореза на приход од самосталне делатности

1. Пореска пријава ради измена аконтација због промена у пословању

2. Пореска пријава ради измене аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене основа осигурања, обављања делатности, односно престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође и у другим случајевима

Могућност наставка обављања делатности за живота предузетника од стране његових наследника

1. Правне претпоставке за наставак обављања делатности за живота пословно способног предузетника од стране његових наследника

2. Немогућност уступања делатности наследнику који је већ регистрован као предузетник

3. Практичне и пореске последице уступања обављања делатности за живота предузетника

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Измена аконтација пореза на добит у 2024. години

1. Састављање периодичног финансијског извештаја

2. Састављање периодичног пореског биланса

3. Састављање пореске пријаве ради измене аконтација

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање на дан 1. јануара 2024. годин

Државе са којима Република Србија примењује Уговор

Државе са којима је уговор потписан и у току је поступак потврђивања

Државе са којима је уговор парафиран

Државе са којима су у току преговори ради закључења уговора

Размена Нацрта уговора и припреме за будуће преговоре

Стопе пореза по одбитку на дивиденде, камату, ауторске накнаде и накнаде од услуга

 

ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Питања и одговори у вези са олакшицама за запошљавање

1. Право на пореску олакшицу из члана 21в ЗПДГ и 45. ЗДОСО за новозапослено лице које је ангажовано код два послодавца са непуним радним временом

2. Право на пореску олакшицу из члана 21в ЗПДГ и 45. ЗДОСО у случају статусне промене

3. Коришћење подстицаја из члана 21в ЗПДГ и 45. ЗДОСО у случају заснивања радног односа са лицем које је у периоду када се налазило на евиденцији незапослених код Националне службе за запошљавање, било ангажовано по уговору о делу са послодавцем

4. Коришћење подстицаја за лица са инвалидитетом која су пре заснивања радног односа била на евиденцији Националне службе за запошавање

5. Могућност коришћења пореских подстицаја у случају заснивања радног односа са студентом

6. Коришћење олакшице за истраживање и развој из члана 21и ЗПДГ и 45з ЗДОСО у случају када послодавац спроводи активности развоја софтвера на којем не задржава власништво

 

ЦАРИНЕ

Утврђивање царинске вредности софтвера и импликације на обавезу интерног обрачуна ПДВ од стране стицаоца – у складу са новом инструкцијом Управе Царина из априла 2024. године

1. Распис Управе царина Републике Србије од 18. априла 2024. године – Третман софтвера и софтверских лиценци из аспекта царинског вредновања

2. Царински третман набавке софтвера из иностранства и импликације на обавезу интерног обрачуна ПДВ

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Нове измене и исправке на СЕФ од 18. маја 2024. године

2. Потврде о резидентности Данске издају се у електронској и папирној форми

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Рачуноводство

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2024. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци