Привредни саветник двоброј 11 и 12/2023

Двоброј 11 и 12 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 14. јуна 2023. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј могу преузимати од петка, 16. јуна 2023. године у 11 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на PS 11 и 12/2023.pdf

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Примена новог Правилника о електронском фактурисању

1. Уводне напомене

2. Регистровање за приступ СЕФ (чл. 2– 6. Правилника о ЕФ)

3. Начин приступања и коришћења СЕФ (чл. 7–9. Правилника о ЕФ)

4. Начин примене стандарда електронског фактурисања (члан 10. Правилника о ЕФ)

5. Електронско фактурисање (чл. 11–16. Правилника о ЕФ)

6. Електронско евидентирање обрачуна ПДВ (чл. 17–28. Правилника о ЕФ)

7. Поступање у случају наступања привременог прекида у раду СЕФ (члан 29. Правилника о ЕФ)

8. Коришћење података из СЕФ (члан 30. Правилника о ЕФ)

9. Начин поступања централног информационог посредника (чл. 31–34. Правилника о ЕФ)

10. Завршне одредбе (члан 37. Правилника о ЕФ)

Донет је Нови Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда који доноси новине за послодавце при исплати накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада

1. Новине које за послодавце доноси нови систем јавног линијског превоза путника на територији града Београда

2. Куповина карата у јавном превозу од стране послодаваца

3. Послодавци и даље могу да бирају начин на који ће запосленима надокнађивати трошкове превоза за долазак на рад и одлазак са рада

4. Питање документовања трошкова превоза када запослени карту плаћају путем SMS порука

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ

Електронске фактуре пореских пуномоћника страних лица – на шта треба да обрате пажњу примаоци таквих фактура?

1. Укљученост пореза по одбитку у основицу за обрачун ПДВ

2. Анулирање у електронској фактури за износ пореза по одбитку

3. Обрачун и плаћање пореза по одбитку по другој стопи у односу на ону по којој је порески пуномоћник порез по одбитку укључио у основицу за обрачун ПДВ

Аутоматска промена статуса електронске фактуре од стране портала електронских фактура

1. Аутоматска промена статуса ЕФ издате субјекту приватног сектора у одбијено након истека рока од 20 дана за прихватање/одбијање

2. Аутоматска промена статуса ЕФ издате субјекту јавног сектора прихваћено након истека рока за прихватање/одбијање од 15 дана

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Делатност слободних зона у систему ПДВ

1. Нормативна уређеност слободних зона

2. Учесници у обављању делатности у слободној зони

3. Евиденције о роби у слободној зони

4. Пореска ослобођења при обављању делатности у слободној зони

5. Изношење робе из слободне зоне

Питања и одговори у вези са прописима о ПДВ

1. ПДВ рачун – да ли се електронска фактура сматра издатом у складу са Закона о ПДВ уколико пословно име примаоца садржи грешку

2. ПДВ у грађевинарству – промет крана са монтажом

3. Примена пореског ослобођења – увоз мотора намењен уградњи у брод који се претежно користи у међународном речном саобраћају и услуге поправке барже

4. Датум издавања ЕФ

5. Уградња и испорука резервоара за мазут и цеви за транспорт мазута (примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

6. Неисправна фактура пореског пуномоћника и унос у СЕФ

7. Корекција обавезе и делимично или пуно укидање права на повраћај претходног ПДВ

8. Обавеза исправке одбитка претходног пореза и стопа ПДВ (прекатегоризација стамбеног објекта у угоститељски)

9. Испорука, монтажа и пуштање у рад активне мрежне опреме (примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

10. Порески третман угоститељских услуга (кетеринг огранку)

11. Префактурисање трошкова поправке возила (књижно задужење или захтев за рефундацијом и СЕФ)

12. Бесплатно давање полица у рекламне сврхе (порески третман ових давања без накнаде и право одбитка)

13. Право одбитка приликом набавке сировина за тестирање (пробну производњу)

14. Интерни рачун за промет добара и услуга из области грађевинарства

15. Такса за међународну регистрацију жига

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Измена аконтација пореза на добит у 2023. години

1. Састављање периодичног финансијског извештаја

2. Састављање периодичног пореског биланса

3. Састављање пореске пријаве ради измене аконтација

 

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Подношење пореске пријаве за измену аконтације пореза на приход од самосталне делатности

1. Пореска пријава ради измена аконтација због промена у пословању

2. Пореска пријава ради измене аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене основа осигурања, обављања делатности, односно престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође и у другим случајевима

 

ГОДИШЊИ ОДМОР

Право запосленог на годишњи одмор

1. Стицање права на коришћење годишњег одмора и утврђивање права на пун, односно сразмеран број дана годишњег одмора

2. Дужина годишњег одмора

3. Коришћење годишњег одмора у деловима

4. Коришћење годишњег одмора за лица запослена на одређено време

5. Коришћење годишњег одмора за лица запослена са непуним радним временом

6. Распоред коришћења годишњег одмора

7. Накнада зараде за време коришћења годишњег одмора

8. Регрес за коришћење годишњег одмора

Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор и подношење пореске пријаве ППП-ПД у случају исплате накнаде

1. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор

2. Подношење пореске пријаве ППП-ПД

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Зараде које остварују упућени радници страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

1. Да ли се по основу прихода упућеног лица (не)резидента подноси пореска пријава на Обрасцу ПП-ОПО или на Обрасцу ППП-ПД

2. Основица за опорезивање зараде упућеног лица

3. Рок за подношење пореске пријаве

4. Услови за непостојање обавезе плаћања доприноса за упућена лица која су социјално осигурана у држави са којом је закључен споразум о социјалном осигурању

5. Да ли постоји обавеза плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за упућеника од стране домаћег правног лица када са конкретном државом не постоји закључен споразум о социјалном осигурању

6. Пример обрачуна пореза на зараде упућених лица

7. Накнаде трошкова упућеном лицу од стране домаћег правног лица (трошкови смештаја, превоза, исхране и слично)

8. Годишњи порез на доходак грађана

Зараде које остварују физичка лица – резиденти од исплатилаца из друге државе

1. Зараде по основу заснивања радног односа физичког лица – резидента са страним правним лицем, при чему се рад обавља у Србији (инострани исплатилац нема представништво или огранак регистрован на територији Србије)

2. Исплатилац зараде – страно дипломатско и конзуларно представништво или међународна организација

Спорни закључци у мишљењу Министарства рада у вези са обрачуном доприноса на уговорену накнаду директора

1. (Не)могућност одрицања уговорене накнаде од стране директора

2. (Не)обавезност примене најниже месечне основице на уговорену накнаду директора

3. (Не)обавезност ПИО осигурања директора који су осигурани као запослена лица у државама са којима је потписан билатерални међудржавни споразум о социјалном осигурању

4. Закључак

Исплата отпремнине запосленима по основу технолошког вишка, одласка у пензију и споразумног раскида радног односа

1. Исплата отпремнине у случају тзв. технолошког вишка (правне претпоставке, утврђивање одговарајућег износа и порески третман)

2. Исплата отпремнине приликом одласка у пензију (правне претпоставке, утврђивање одго-варајућег износа и порески третман)

3. Отпремнина за коју не постоји законска обавеза исплате – тзв. стимулативна отпремнина

 

ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Расподела добити и покриће губитка у привредним друштвима

1. Доношење одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка и њено достављање Агенцији за привредне регистре

2. Намене за које се добит може распоредити

3. Расподела добити у ортачком друштву

4. Расподела добити у командитном друштву

5. Расподела добити у друштву с ограниченом одговорношћу

6. Расподела добити у акционарском друштву

7. Покриће губитка

Рачуноводствени и порески аспект расподеле добити

1. Рачуноводствени аспект расподеле добити

2. Порески аспект расподеле добити

Исплата добити члановима друштва у току године (међудивиденда)

1. Исплата међудивиденде из угла Закона о привредним друштвима

2. Порески и рачуноводствени аспект исплате међудивиденде

 

РАЧУНОВОДСТВО

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Примена МСФИ 16 код закупа непокретности од физичког лица

2. Примена МСФИ 15 код уговора о продаји непокретности у току изградње

3. Признавање прихода по основу рефакције плаћене акцизе на деривате нафте

4. Евидентирање бескаматног зајма по уговору закљученом са три зајмодавца

5. Књижење гашења ревалоризационе резерве за отуђено основно средство

6. Евиденција вишегодишњих засада у складу са МРС 16

7. Књижење обезвређења финансијских инструмената класификованих по фер вредности кроз остали резултат

8. Примена МСФИ 9 на обавезе по кредиту који је банка – поверилац продала другом правном лицу

9. Рачуноводствени третман измена уговора о лизингу у складу са МСФИ 16

10. Промена стопа рачуноводствене амортизације основних средстава

11. Краткорочна бескаматна позајмица неповезаном правном лицу

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Подношење пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

1. Обвезник накнаде

2. Основица и висина накнаде

3. Начин утврђивања и плаћања накнаде

4. Пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде обвезника накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

5. Измене и допуне Закона о накнадама за коришћење јавних добара које би требало да се примењују на утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у 2024. години

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Годишњи одмор запослених у државним органима, органима аутономне покрајине, локалне самоуправе и јавним службама

1. Услови за стицање права на пун, односно сразмеран годишњи одмор

2. Дужина годишњег одмора и мерила за утврђивање дужине годишњег одмора

3. Коришћење годишњег одмора у деловима

4. Накнада плате (зараде) за време годишњег одмора

5. Основица за обрачун накнаде за годишњи одмор

6. Регрес за годишњи одмор

Донете су измене и допуне Посебних колективних уговора за државне органе и запослене у јединицама локалне самоуправе

1. Измене и допуне Посебног колективног уговора за државне органе

2. Измене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Ажурирано је упутство за коришћење XML датотека за електронске фактуре – верзија од 5 јуна 2023. године

2. Осигурање од повреда на раду и професионалних болести

3. Обавеза регистрације привредних субјеката на порталу еУправе

4. Потврде о резидентности Грчке издају се у искључиво у електронској форми

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Фискализација

Порез на добит правних лица

Доприноси за социјално осигурање

Избегавање двоструког опорезивања

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци