Привредни саветник број 9/2024

Број 9 "Привредног саветника" за 2024. годину изашао је 25. априла 2024. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2024. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2024. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од  понедељка 29. априла 2024. године од 12 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Нове измене и исправке у систему електронских фактура – верзија 3.6

Нови усклађени износи акциза у примени од 1. маја 2024. године

Обавеза пописа затечених залиха цигарета због промене динарских износа акцизе

Достављање преписа архивске књиге за 2023. годину надлежном јавном архиву до 30. априла 2024. године

 

ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ

Сторнирање електронских фактура – технички аспекти и релевантна ПДВ правила

1. Отказивање електронске фактуре – технички аспекти

2. Сторнирање електронске фактуре – технички аспекти

3. ПДВ импликације сторнирања електронске фактуре

4. Поступање приликом сторнирања електронске фактуре која није достављена примаоцу,   
а евидентирана је у пословним књигама издаваоца

5. Специфичности сторнирања авансних електронских фактура

Сторнирање електронске фактуре због грешака које немају утицаја на обрачунати ПДВ – формалне грешке и пропусти у електронској фактури или у прилозима уз електронску фактуру (са или без утицаја на право на одбитак претходног пореза) или из других разлога

Сторнирање електронске фактуре због грешака које имају утицај на обрачунати ПДВ

1. Сторнирање електронске фактуре у којој је обрачунат већи ПДВ или ПДВ који није требало да буде обрачунат

2. Сторнирање електронске фактуре у којој је обрачунат мањи износ ПДВ

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са ПДВ

1. Добављач није издао авансни рачун у СЕФ (исправност коначног рачуна и обавеза измене Обрасца ПОПДВ)

2. Датум интерног обрачуна ПДВ за телекомуникационе услуге

3. Сервисирање батерија (чесми) страном правном лицу на некретнини у Србији (одређивање места промета услуга и примена одредаба члана 12. Закона о ПДВ)

4. Споредни промет из области грађевинарства (координација и надзор машинских радова)

5. Укупни промет здравствене установе која се бави и продајом робе и услуга које подлежу обавези обрачуна и плаћања ПДВ (промена пореског периода из тромесечног у месечни)

6. Туристичка агенција (обавеза обрачуна ПДВ на примљени аванс и промена поеског периода)

7. Ослобођење од обавезе подношења пријаве за претежног извозника

8. Право одбитка претходног пореза по основу набавке средстава за хигијену

9. Реконструкција кладионице (примена одредаба члана 10. став 2. тач. 3) Закона о ПДВ и исправност фактуре)

 

НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Питања и одговори из области накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

1. Недобитна организација која се финансира искључиво од чланарина, чланских доприноса, донација и дотација није обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

2. Накнаду за заштиту и унапређивање животне средине не плаћа индиректни корисник буџетских средстава (апотека, факултет и др.), независно од тога из којих се извора финансира

3. Измењена пријава подноси се у случају када првобитно поднета пријава садржи грешку или пропуст

4. Начин подношења пријаве када дође до промене броја јединица локалне самоуправе у којима се обавља делатност

5. Начин подношења пријаве када дође до повећања броја јединица локалне самоуправе у којима се обавља делатност

6. Основица накнаде за паушално опорезоване предузетнике

7. Накнада за заштиту и унапређивање животне средине не плаћа се у општини у којој обвезник поседује непокретност, а у којој не обавља делатност

8. Начин уношења производног капацитета у пријаву на Обрасцу 1 (тачан капацитет, или опсег из Уредбе о критеријумима и износима накнада)

9. Инвеститор који је ангажовао привредно друштво грађевинске делатности да му изгради пословни објекат за обављање делатности (тржни центар) није дужан да пријављује градилиште

10. Промена претежне делатности у току године (не) утиче на висину обавезе за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине за ту годину

11. У поље 2.3. Укупан приход обвезника уноси се тачан износ прихода остварених у претходној години

 

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Годишњи извештај о пословању

1. Увод

2. Обвезници састављања и достављања ГИП

3. Информације које се наводе у ГИП (структурни елементи)

4. Извештај о корпоративном управљању

5. Нефинансијско извештавање

6. Извештај о плаћањима ауторитетима власти

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ СТРАНАЦА

Запошљавање странаца – питања и одговори у вези са новим правилима која се примењују од 1. фебруара 2024. године

1. Случајеви у којима послодавац има обавезу да поднесе захтев за спровођење теста тржишта рада

2. Захтев за спровођење теста тржишта рада подноси се искључиво у електронској форми

3. Достављање извештаја о спроведеном тесту тржишта рада

4. Обавеза послодавца да поднесе захтев за спровођење теста тржишта рада приликом подношења захтева за издавање нове јединствене дозволе

5. Подношења захтева за визу за дужи боравак по основу запошљавања и спровођење теста тржишта рада

6. Правила која се примењују на продужење дозволе за рад издате на период краћи од периода одобреног привременог боравка

7. Од 1. фебруара 2024. године агенција за привремено запошљавање може да ангажује странца ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику

8. Документација коју доставља агенција за привремено запошљавање приликом запошљавања странца

9. Могућност заснивања радног односа са странцем по уговору о раду на неодређено време

10. Услови за остваривање права на рад студента странца само на основу одобреног привременог боравка по основу студирања

11. Могућност промене послодавца без промене јединствене дозволе

12. Могућност промене радног места код послодавца без сагласности Националне службе за запошљавање

13. Могућност промене послодавца или запошљавања код два или више послодаваца уз сагласност Националне службе за запошљавање

14. Лица која имају двојно држављанство не сматрају се странцима

15. Укидање личне радне дозволе и остваривање приступа тржишту рада на основу одобрења за стално настањење

16. Могућност увођења квота за запошљавање странаца

17. Обавезни елементи акта о упућивању странаца на рад у Републику Србију

18. Није потребно прибавити сагласност министарства надлежног за послове запошљавања приликом подношења захтева за продужење јединствене дозволе за упућена лица и дозволе за кретање у оквиру привредног друштва

19. Обавеза прибављања дозволе за рад за странца коме је привремени боравак по основу спајања породице одобрен пре 1. фебруара 2024. године

20. Странац нема право на рад по основу одобреног привременог боравка по основу спајања породице са дететом

21. Могућност промене радног места у оквиру истог послодавца за време важења радне дозволе

22. Непостојање обавезе да овлашћење послодавца за подношење захтева за одобрење јединствене дозволе буде оверено код нотара

23. Могућност измене захтева за издавање јединствене дозволе за боравак и рад

24. Рок за почетак радног односа по добијању јединствене дозволе

25. Рок у којем странац који је променио адресу становања треба да обавести надлежни орган о томе

26. Да ли странац може да борави у Србији мање од половине времена на које му је одобрена јединствена дозвола за боравак и рад

27. Појам електронског, односно дигитализованог документа за потребе подношења захтева за издавање јединствене дозволе

28. Стари Правилник о дозволама за рад не прописује дигитализацију документације

29. Обавеза чувања документације којом се доказује испуњеност услова за радно ангажовање странца

30. Подношење захтева за спровођење теста тржишта рада када захтев за издавање јединствене дозволе подноси агенција за привремено запошљавање

31. Услови за примену изузетка од обавезе прибављања јединствене дозволе за странца чији боравак у Републици Србији не траје дуже од 90 дана у периоду од 180 дана

 

ДЕВИЗНО И СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Питања и одговори са семинара о контроли девизног пословања

1. Унапред наплаћена роба од једног нерезидента може да се испоручи другом нерезиденту

2. Не постоји обавеза извештавања државних органа о пословима реекспорта када роба не улази у земљу

3. Не постоји могућност пребијања потраживања и дуговања према иностранству уколико резидент дугује нерезиденту, а тај нерезидент исти износ дугује другом нерезиденту који је огранак резидента

4. Отпис дуговања према иностранству

5. Исправка података у извештају о страним директним инвестицијама

6. Пренос средстава у иностранство који са свог резидентног рачуна врши огранак страног правног лица

7. Плаћање према иностранству за услуге уколико не постоји закључен уговор

8. Уговарање висине каматне стопе за кредите који се одобравају повезаним лицима која имају седиште у иностранству

9. Народна банка Србије прихвата извештаје о кредитним пословима са иностранством из члана 4. Закона о девизном пословању када је потраживање престало одлуком о отпису потраживања

10. У случају када се уредно извештава Народна банка Србије о кредитним пословима из члана   
4. Закона о девизном пословању, она има право да захтева достављање додатне документације по овим пословима

11. Правдање разлике у пословању са иностранством када се ради о профактурама

12. Исплата аконтације трошкова за службено путовање у иностранство

13. Исправка налога платног промета са иностранством

14. Додатна уплата оснивача – шифра 560

15. Нерезидент правно лице може одобрити зајам свом власнику – физичком лицу

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Измене и допуне Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

2. Државни и верски празници у мају 2024. године

3. Национална служба за запошљавање расписала је јавне позиве/конкурсе за 2024. годину

4. Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2023. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2024. години

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Накнаде за коришћење јавних добара

Избегавање двоструког опорезивања

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2024. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци