Привредни саветник број 9/2022

ТЕМЕ БРОЈА 9 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Измене и допуне Правилника о порезу на додату вредност

1. Шта се сматра прометом који се врши имаоцима корпорацијских картица

2. Практичне импликације Правилника о изменама и допунама ППДВ

3. Измене у вези са применом ПДВ ослобођења код уговора о донацији

Усвојене су допуне Правилника о фискалним рачунима, којима је уређено пословање са корпорацијским картицама

Објављен је Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју

1. Послодавци који (не)остварују право на олакшицу из члана 21и ЗПДГ и 45з ЗДОСО

2. Шта се сматра пројектом истраживања и развоја?

3. Лице које се (не)сматра ангажованим на пословима истраживања и развоја

4. Шта чини зараду запослених на пословима истраживања и развоја?

5. Утврђивање износа пореског ослобођења

6. Примери обрачуна зараде за лице ангажовано на пословима истраживања и развоја

7. Евиденција о запосленима по основу чије зараде се користи право на олакшицу

8. Документација коју послодавац треба да обезбеди за сваки појединачни пројекат

Обвезници који имају збир опорезивих прихода („бруто“) већи од 3.268.224 динара дужни су да поднесу пореску пријаву ППДГ-2РРАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствени аспекти модификације (измене) лизинга у складу са МСФИ 16

1. Уводне напомене

2. Рачуноводствени третман измена уговора о лизингу према МСФИ 16

3. Измене лизинга које се рачуноводствено обухватају као посебан лизинг

4. Измене лизинга које се рачуноводствено обухватају као корекције постојећег лизинга

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Попуњавање ПОПДВ у посебним царинским поступцима

1. Поступци оплемењивања

2. Поступци смештаја

3. Поступак транзита (индиректан реекспорт)

4. Поступци посебне употребе

ПДВ третман аванса

1. Правна разматрања

2. ПДВ третман аванса

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Порески третман новчане помоћи физичким лицима за лечење у земљи и иностранству

1. Новчана помоћ за лечење запослених

2. Новчана помоћ за лечење лица која нису у радном односу код даваоца помоћи

3. Признавање трошкова лечења у пореском билансу

4. Tрошкови лечења које је имао обвезник годишњег пореза на доходак грађана у току календарске године, не признају се као одбитна ставка при утврђивању годишње обавезе пореза на доходак грађана

Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2021. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2022. години

1. Право на повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2021. годину

2. Престанак плаћања доприноса у 2022. години

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Примена нових решења Закона о привредним друштвима о условима и поступку одобрења правних послова или радњи у случају постојања личног интереса

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори из области фискализације

1. Време евидентирања услуга за које је утврђена месечна надокнада, а последњи дан у месецу пада на нерадни дан

2. Начин евидентирања једнонаменског ваучера и промета добара и услуга плаћеним једнонаменским ваучером зависи од тога да ли се он реализује у износу на који гласи или износу који је различит од њега

3. Евидентирање продаје комплета артикала (2 + 1 гратис)

4. Референцирање на фискалне документе из старе фискалне касе при рекламацији добара

5. Фискални рачун издат кориснику јавних средстава мора да садржи његов ПИБ и Јединствени број

6. Референцирање на документе код промета који је плаћен авансом за који није издат фискални рачун Аванс Продаја (у систему старог Закона о фискалним касама)

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Питања и одговори у вези са порезом на добит – трансфере цене

1. Позитивне, односно негативне корекције трансферних цена утврђују се и када код зајмопримца постоји делимични ефекат утањене капитализације

2. За потребе обрачуна тржишног распона маржи могу се користити финансијски подаци упоредивих друштава која имају повезана лица почев од периода који следи периоду на основу којег се обрачунава тај тржишни распон

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Одлука o привременом ограничењу извоза

2. Ступање на снагу и почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Мароком

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Рачуноводство

Накнаде за коришћење јавних добара

Административне таксе

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2022. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци