Привредни саветник број 8/2024

Број 8 "Привредног саветника" за 2024. годину изашао је 8. априла 2024. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2024. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2024. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од среде 10. априла 2024. године од 12 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Извршене су измене и допуне Правилника о порезу на додату вредност

1. Пореско ослобођење за промет добара у царинском складишту (члан 24. став 1. тачка 6) Закона о ПДВ)

2. Пореско ослобођење за промет добара и услуга који се врши у складу са међународним уговорима (члан 24. став 1. тачка 16в) Закона о ПДВ)

3. Рефундација ПДВ купцу првог стана

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине – рок за подношење пријаве је 
30. април 2024. године

1. Уводне напомене

2. Новине у прописима у вези са утврђивањем и плаћањем накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

3. Обвезник накнаде

4. Основица и висина накнаде

5. Начин утврђивања и плаћања накнаде

6. Ослобођења

ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Годишњи порез на доходак грађана за 2023. годину – утврђивање и плаћање пореске обавезе до 15. маја 2024. године на Обрасцу ПП ГПДГ

1. Основни параметри за утврђивање и обрачун годишњег пореза на доходак грађана

2. Процедура за утврђивање и плаћање годишњег пореза на доходак грађана (самоопорезивање и подношење пореске пријаве искључиво у електронском облику)

3. Реализација обавезе подношења пореске пријаве искључиво у електронском облику (квалификовани електронски сертификат или Образац ПЕП)

4. Обвезници годишњег пореза на доходак грађана

5. Избегавање двоструког опорезивања

6. Приходи који се укључују и приходи који се не укључују у доходак за опорезивање

7. Пореска основица (опорезиви доходак)

8. Пореска стопа

9. Право на порески кредит на рачун годишњег пореза на доходак грађана по основу улагања у алтернативни инвестициони фонд

10. Да ли се приходи тзв. фриленсера који су остварени у периоду почев од 1. јануара 2015. закључно са 31. децембром 2022. године урачунавају у годишњи збир опорезивих прихода

11. Казнене одредбе

Попуњавање пореске пријаве о обрачунатом годишњем порезу на доходак грађана на Обрасцу ПП ГПДГ – са примерима обрачуна

1. Уводне одредбе Правилника о пореској пријави за годишњи порез на доходак грађана и опште напомене

2. Структура пореске пријаве на Обрасцу ПП ГПДГ

3. Подаци о опорезивим приходима за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку према потврди пореског плаца (редни број 3.1.)

4. Подаци о опорезивим приходима од самосталне делатности (редни број 3.2.)

5. Подаци о осталим опорезивим приходима по решењу Пореске управе (редни број 3.3.)

6. Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сâм да изврши обрачун и плати порез и доприносе (редни број 3.4.)

7. Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави, према потврди надлежног органа те државе (редни број 3.5.)

8. Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање (редни број 3.6.)

9. Збир прихода обвезника млађег од 40 година и умањење за износ три просечне годишње зараде

10. Сумирање опорезивих прихода и обрачун пореза

ЗАПОШЉАВАЊЕ СТРАНАЦА

Поступак запошљавања, односно радног ангажовања странаца у Републици Србији – општа правила

1. Oсновни појмови у поступку запошљавања и радног ангажовања странаца

2. Случајеви у којима странци могу да остваре право на рад у Србији без издате јединствене дозволе

3. Општи услови за запошљавање странаца

4. Обавезе позивара

5. Виза за дужи боравак по основу запошљавања

6. Одобрење за привремени боравак

7. Одобрење за стално настањење

Поступак запошљавања, односно радног ангажовања странаца у Републици Србији на основу дозволе за привремени боравак и рад странца (Јединствена дозвола)

1. Дозвола за привремени боравак и рад странца – Јединствена дозвола (општи услови за издавање)

2. Тест тржишта рада за потребе издавања јединствене дозволе по основу запошљавања

3. Сагласност

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Начин одјаве са социјалног осигурања за запослено лице, за оснивача/члана друштва и за носиоца пољопривредног газдинства, ради коришћења права на пензију и поновно „враћање“ у осигурање

1. Датум одјаве запосленог лица ради коришћења права на пензију и датум поновне пријаве на осигурање истог лица по основу радног односа

2. Датум одјаве оснивача/члана привредног друштва, који је запослен у свом друштву, ради коришћења права на пензију и датум поновне пријаве на осигурање истог лица по истом основу

3. Право на пензију одјавом са осигурања по основу радног односа запосленог лица које је истовремено и носилац пољопривредног газдинства које је обвезник ПДВ, односно предузетник пољопривредник

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Признавање расхода по основу новчаних казни, уговорних казни и пенала у пореском билансу

1. Увод

2. Новчане казне

3. Уговорне казне

4. Пенали

ЛИКВИДАЦИЈА

Начин и услови измирења потраживања у поступку принудне ликвидације друштава за осигурање

1. Увод

2. Ликвидација друштва за осигурање

3. Правна природа рока за подношење пријаве потраживања у поступку ликвидације

4. Обим и начин измирења према ликвидационом дужнику

5. Закључак

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Промењен је начин регистрације капитала у Регистру привредних субјеката

2. Обавештење министарства финансија корисницима јавних средстава у вези са разликама између стања неизмирених обавеза у ЦРФ и реалног износа дуга

3. Квартално извештавање према прописима о дувану

4. Достављање пореске пријаве за фриленсере на Обрасцу ПП ОПО-К за први квартал 2024. године

5. Потврде о резидентности у електронском формату

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Обједињена мишљења

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу априлу 2024. године

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци