Привредни саветник број 7/2024

Број 7 "Привредног саветника" за 2024. годину изашао је 15. марта 2024. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2024. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2024. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од уторка 19. марта 2024. године од 11 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ

Брисање субјекта са списка корисника система електронских фактура

1. Измене у садржају листе корисника система електронских фактура од 1. марта 2024. године

2. Обавештавање Централног информационог посредника о промени која је релевантна за примену ЗЕФ

3. Брисање субјекта са списка корисника СЕФ

4. Последице брисања бившег корисника СЕФ који је наставио да постоји али више није корисник система електронских фактура на купце и добављаче овог субјекта

Покретање поступка извршне наплате на основу електронске фактуре

1. Могућност покретања поступка извршне наплате на основу електронске фактуре

2. Да ли се предлог за извршење може поднети само на основу електронске фактуре издате преко СЕФ која је одштампана у ПДФ формату или се тај предлог може поднети и у електронском облику

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Поправка и замена добара у гарантном року из аспекта ПДВ

1. Прописи о заштити потрошача и гаранција

2. ПДВ и поправка и замена добара у гарантном року

3. Поправка добара (у оквиру гаранције) у случају када овлашћени дистрибутер наплаћује накнаду од произвођача

4. Право на одбитак претходног пореза овлашћеног дистрибутера (по основу набавке резервних делова)

5. Замена опреме (у оквиру гаранције) у случају када овлашћени дистрибутер наплаћује накнаду од произвођача опреме

6. Поправка опреме која је саставни део непокретности у случају када овлашћени дистрибутер наплаћује накнаду од произвођача опреме

7. Услуге поправке добара у гарантном року које овлашћени сервисер (који није дистрибутер) врши произвођачу из иностранства

8. Књижења код сервисера и даваоца гаранције

Промет гаранцијa порекла за електричну енергију произведену из обновљивих извора

1. Шта се сматра гаранцијом порекла за електричну енергију произведену из обновљивих извора

2. ПДВ третман преноса гаранција порекла

3. Рачуноводствени третман набавке гаранције порекла у циљу даље продаје

 

КОНСОЛИДОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Разврставање групе правних лица на крају 2023. године

1. Критеријуми и граничне величине за разврставање групе

2. Помоћ при разврставању групе – калкулатор на сајту  Агенције

3. Обележавање величине групе у посебном информационом систему Агенције

Ослобађање од обавезе састављања и достављања консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину

1. Група је разврстана у малу групу и ниједан члан групе није друштво од јавног интереса

2. Потпуно поседовано матично друштво

3. Недоступност информација, зависна правна лица стечена ради продаје, дугорочна ометања

4. Материјално безначајна зависна правна лица

Утврђивање обавезе и круга консолидовања за 2023. годину

1. Прописи на основу којих се састављају консолидовани и појединачни финансијски извештаји правних лица у консолидацији

2. Критеријуми на основу којих се утврђују контрола и круг консолидовања

3. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

4. Губитак контроле

Методе и поступци консолидовања, састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину

1. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

2. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна, придружена и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

3. Методе и поступци консолидовања зависних правних лица

4. Методе и поступци консолидовања придружених и заједнички консолидованих правних лица

5. Пример консолидовања финансијских извештаја

6. Састављање образаца консолидованог биланса стања и биланса успеха

7. Састављање консолидованог извештаја о осталом резултату

8. Састављање консолидованог извештаја о токовима готовине

9. Консолидовани извештај о променама на капиталу

10. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

11. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

12. Консолидовано нефинансијско извештавање

13. Консолидовани извештај о плаћањима ауторитетима власти

Достављање консолидованог финансијског извештаја веће групе правних лица од стране поседованог матичног друштва које је ослобођено обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја

 

ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО И НЕГА ДЕТЕТА

Донета је одлука Уставног суда о неуставности одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом, која прописује начин утврђивања основа за накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство ради посебне неге детета – правo на накнаду зараде и друга актуелна питања

1. Право на одсуство са рада по основу трудноће и порођаја – породиљско одсуство

2. Право на одсуство са рада ради неге новорођеног детета

3. Право на одсуство са рада ради посебне неге детета

4. Посебна заштита од отказа уговора о раду

5. Право запослене породиље на годишњи одмор

6. Могућност радног ангажовања запослене за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, односно ради посебне неге детета

7. Накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета

8. Исплата других примања за време породиљског одсуства (бонуса, регреса и сл.)

9. Породиљско одсуство запослене за коју послодавац користи пореску олакшицу за запошљавање

10. Обавезе послодавца према запосленој која се врати на рад пре истека годину дана од рођења детета

11. Примери решења о праву запослене на одсуство

Остваривање права на тзв. остале накнаде по основу рођења, неге детета и посебне неге детета

1. Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

2. Дужина трајања права на остале накнаде

3. Право оца детета на остале накнаде

4. Право на остале накнаде усвојитеља, хранитеља или старатеља детета

5. Право самосталних уметница на остале накнаде

6. Право на остале накнаде по основу посебне неге детета

7. Утврђивање основице за остале накнаде

8. Висина месечног износа осталих накнада

9. Подношење захтева за остваривање права на остале накнаде

 

РАЧУНОВОДСТВО

Примена рачуноводствених политика, промене рачуноводствених процена и исправка грешака

1. Уводне напомене

2. Рачуноводствене политике и њихов значај

3. Рачуноводствене процене

4. Рачуноводствене грешке

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар – март 2024. године

1. Периодично извештавање

2. Рокови за достављање извештаја

3. Обрасци за састављање извештаја

4. Напомене приликом попуњавања Обрасца 5

5. Унос података у Образац 5 – Извештај о извршењу буџета

6. Консолидовани извештај

7. Достављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја

Достављање годишњих извештаја о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за 2023. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Најнижа основица доприноса за здравствено осигурање у 2024. години за физичка лица, тзв. фриленсере

2. Годишњи износ личних примања која недобитна организација исплаћује запосленима, директорима и са њима повезаним лицима као услов за пореско ослобођење из члана 44. Закона о порезу на добит за 2023. годину

3. Неопорезиви износ годишњег прихода физичких лица у 2023. години износи 4.269.564 динара

4. Стицање статуса претежног извозника

5. СЕФ ажурирање 3.5.1

6. Достављање и јавно објављивање финансијских извештаја јавних акционарских друштава за 2023. годину до 30. априла 2024. године

7. Принудна ликвидација над привредним друштвима која нису доставила финансијске извештаје за 2020. и 2021. годину

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Фискализација

Рачуноводство

Акцизе

Актуелни подаци

Актуелни подаци