Привредни саветник број 7/2022

Број 7 "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 21. марта 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 7 могу преузимати од среде, 23. фебруара 2022. године у 11 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 7 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Актуелне мере Владе ради регулисања тржишта Републике Србије

Донета је нова Уредба о финансијској подршци обвезницима фискализације

Прописан је Образац Архивске књиге

Измене и допуне Царинске тарифе за 2022. годину

Одлуке о сврставању одређене робеПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Нове олакшице за запошљавање у примени од 1. марта 2022. године

1. Олакшица по основу зараде новозапосленог лица (члан 21з ЗПДГ и 45ж ЗДОСО)

2. Олакшица по основу зараде лица која су непосредно ангажована на пословима истраживања и развоја (члан 21и ЗПДГ и 45з ЗДОСО)

Питања и одговори – олакшице за запошљавање

1. Повећање броја запослених као услов за коришћење олакшице за квалификована новозапослена лица

2. Могућност преласка са олакшице за квалификована новозапослена лица на нову олакшицу за запослене ангажоване на пословима истраживања и развоја из члана 21и ЗПДГ и 45ж ЗДОСО

3. Могућност стицања статуса квалификованог новозапосленог лица од стране предузетника који је претходно користио олакшицу из члана 21ђ ЗПДГ и 45г ЗДОСО

4. Могућност коришћења нове олакшице за новозапослена лица из члана 21з ЗПДГ и 45ж ЗДОСО у случају претходног губитка права на олакшицу за квалификоване новозапослене

5. Право недобитне организације (удружења) на олакшицу по основу запошљавања новозапосленог лица из члана 21з ЗПДГ и 45ж ЗДОСО

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Актуелности у вези са фискализацијом

Питања и одговори из области фискализације

1. Приликом продаје на рате преко административне забранe као начин плаћања наводи се „остало безготовинско плаћање“

2. Штампање извештаја о оствареном промету на новим фискалним касама

3. Евидентирање промета преко електронског фискалног уређаја у делатности туристичких агенција

4. Начин евидентирања аванса за делимично плаћање

5. Услуге пружене преко интернета лицима у иностранству евидентирају се преко електронског фискалног уређаја

6. Губитак права на финансијску подршку због селидбе малопродаје из једног у други објекат

Е-фискализација: прилика за уштеде у рачуноводственим агенцијама

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Опорезивање промета моторних возила

1. Промет нових моторних возила

2. Промет половних моторних возила

3. Увоз и извоз моторних возила

4. Промет моторних возила или промет секундарних сировина

Измена пореске основице након извршеног промета

1. Смањење пореске основице за извршени промет и услови за смањење обрачунатог ПДВ од стране пореског дужника

2. У којим ситуацијама (не) долази до измене основице

3. Измена пореске основице у случају немогућности наплате накнаде

4. Измена основице за увоз добара

5. Измена обрачунатог ПДВ од стране пореског дужника на основу одлуке пореског органа

6. Документ о повећању или смањењу накнаде и обавеза вођења евиденције

7. Начин исказивања података у Прегледу обрачуна ПДВ (Образац ПОПДВ)

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. Примена правила сразмерног пореског одбитка код новчаних позајмица

2. ПДВ третман износа који Ветеринарски специјалистички институт наплаћује од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

3. Одређивање пореског дужника за активности у вези са извођењем радова на филтерским пољима

4. ПДВ третман трошкова дангубе и складишнине у вези са отпремом добара на територију Републике Србије

5. ПДВ третман испорука у низу између резидента и нерезидента на територији Републике Србије

6. ПДВ третман испорука у низу између резидента и нерезидента ван територије Републике Србије

7. ПДВ третман промета који врше чланови и лидер конзорцијума када се врши (и) промет медицинских средстава

8. Примена члана 6. став 1. тачка 1) ЗПДВ код промета монтажних објеката

9. Одређивање пореског дужника за испоруку са монтажом мерних уређаја

10. Одређивање пореског дужника за испоруку материјала при чему се врши појединачно фактурисање материјала и изведених радова

11. ПДВ третман набавке новог путничког возила у циљу његове даље продаје и отпреме у иностранство

12. Шта се сматра доказом да је рачун плаћен за сврху примене члана 53. ЗПДВ када се наплата потраживања за извршену испоруку не врши директно од купца – страног обвезника?

 

РАЧУНОВОДСТВО И ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Две најчешће потешкоће приликом подношења Обрасца ОА (пореска амортизација) за 2021. годину

Питања и одговори у вези са прописима из области рачуноводства

1. Статистички извештај – Табела XIII: (не)исказивање података који се односе на правна лица

2. Биланс успеха – Приходи од смањење залиха учинака већи су од пословних прихода

3. Извештај о променама на капиталу – уношење негативних износа

4. Извештај о променама на капиталу – АОП 4076 и 4080

5. Валидност фискалног рачуна издатог преко електронског фискалног уређаја за потребе рачуноводственог евидентирања

6. Изузеће од консолидовања по основу материјалне безначајности зависног правног лица

7. Моменат када пословни субјекти, који примењују МСФИ за МСП, признају приход од државних давања повезаних са финансијском подршком за фискализацију

8. Обрачун амортизације објекта за време накнадних улагања на истом, а који је коришћен као основно средство

9. Начин исправке грешке у пословним књигама која је последица неискњижавања продатог возила у пословној години када је оно продато

10. Признавање прихода од државних давања код пословних субјеката који примењују нови Правилник за микро правна лица

Питања и одговори у вези са применом прописа о порезу на добит

1. „Пребијање“ позитивних и негативних корекција трансферних цена са истим повезаним лицем у истом пореском периоду по основу трансакција позајмица

2. Прелазак са примене „старих“ на „нова“ правила обрачуна пореске амортизације, односно амортизације која се као расход признаје у пореске сврхе у случају завршених накнадних улагања на софтверу као сталној имовини (софтвер постао расположив за коришћење пре 2018. године)

3. Опрост дуга по основу бескаматног зајма који матично правно лице чини свом зависном правном лицу

4. Опрост дела дуга по основу бескаматног зајма који физичко лице у својству оснивача чини резидентном правном лицу

5. Признавање трошкова парничног поступка и трошкова извршења у пореском билансу

6. Признавање трошкова паркирања на основу дневних/доплатних паркинг карата у пореском билансу

7. Услови за признавање трошкова насталих по основу улагања у туђи објекат у пореском билансу

8. Расходи камата не могу се користити за умањење пореске основице недобитних организација, без обзира на то да ли су повезани са приходима оствареним на тржишту

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ И РАДНИ ОДНОСИ

Питања и одговори у вези са порезима и доприносима и радним односима

1. (Не)могућност заснивања радног односа са непуним радним временом оснивача у свом привредном друштву и апотекарској установи

2. Начин социјалног осигурања физичког лица које је директор у привредном друштву у Србији, а истовремено је запослен у Словенији

3. Обавеза плаћања социјалних доприноса за физичко лице које има држављанство САД, запослен је у Немачкој, а у Србији је оснивач и законски заступник привредног друштва

4. Порески третман преноса удела уз накнаду од стране физичког лица

5. Утврђивање којој врсти прихода припадају накнаде по основу пружања услуга анимације, развоја игре, 3Д уметничке услуге и сл. које нерезидентно физичко лице пружа резидентном правном лицу а у циљу утврђивања пореског третмана тих примања

6. Оснивач и директор привредног друштва не може бити обавезно социјално осигуран само по основу уговора о правима и обавезама директора

7. Начин плаћања пореза и социјалних доприноса за запослене упућене на рад у иностранство

8. Утврђивање статуса резидентности физичког лица које има српско држављанство и личну карту (пребивалиште у Србији) и који има основано привредно друштво у Канади

9. Упућивање запослених у иностранство у повезано правно лице, обрачун зараде и издавање фактуре за њихов рад

10. (Не)обавезност пријављивања на социјално осигурање лица које обавља послове директора по уговору о правима и обавезама директора

11. Нема законских сметњи да се студент који је на редовном финансирању из буџета запосли код послодавца са пуним радним временом

12. Отказ уговора о раду запосленом који се налази на плаћеном одсуству – боловању по основу вишка запослених 123

13. Утврђивање основа за отпремнину по основу вишка запослених у случају када зарада за последњи месец рада није исплаћена пре исплате отпремнине

14. Уговор о допунском раду може се закључити са лицем које пуно радно време остварује код два послодавца (по 50% радног времена код свако од послодаваца)

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Питања и одговори у вези са утврђивањем пореза на имовину и пореза на наслеђе и поклон

1. Контејнер за смештај радника као (не)покретност

2. Пореска обавеза инвеститору за новоизграђени стамбени објекат, који је оспособљен за употребу примопредајом од стране извођача радова, настала је у марту 2020. године и рачунајући од тада почиње да тече и пореско ослобођење по основу члана 12. став 7. Закона о порезима на имовину

3. Порез на поклон непокретности између чланова породице и својински статус непокретности која је стечена поклоном после склапања брака

4. Утврђивање пореске основице на земљишту које је у својини регистрованог пољопривредног газдинства

5. Рокови застаревања обавезе плаћања пореза на имовину

6. Настанак пореске обавезе у статусној промени припајања и могућност утврђивања пореске основице у висини фер вредности у 2021. години као години у којој је спроведена статусна промена припајања

7. Стамбена заједница као обвезник пореза на имовину на право својине на заједничке просторије које су претворене у стан

8. Инвеститор нема право на пореско ослобођење на грађевинско земљиште које је набавио ради изградње стамбене зграде за даљу продају

9. Услови за пореско ослобођење за земљиште на којем се налази објекат који је проглашен спомеником културе

10. Право на пореско ослобођење на земљиште под објектом које се издаје у закуп

11. Рокови за подношење пореске пријаве за набавку непокретности у току године

12. Утврђивање пореза на имовину на надстрешницу на бензинској пумпи

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештавање Агенције за заштиту животне средине (посебни токови отпада и амбалажа)

1. Накнада за посебне токове отпада

2. Накнада за амбалажу и амбалажни отпад

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Донет је Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2022. години

Донет је Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2022. години

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31.12.2021. године

2. Објављена је крајња спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура и коначни примери XML датотека

3. Прописан је нов образац Пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана

4. Препорука Владе Републике Србије за коришћење годишњег одмора из 2021. године у 2022. и 2023. години

5. Квартално извештавање према прописима о дувану

6. Подсетник за подношење Обрасца ПИД ПДВ за претежне извознике

7. Потврде о резидентности Белгије могу бити издате у папирној форми, као и у електронском формату

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Фискализација

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу априлу 2022. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци