Привредни саветник број 6/2024

Број 6 "Привредног саветника" за 2024. годину изашао је 26. фебруара 2024. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2024. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2024. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од среде 28. фебруара 2024. године од 11 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

АКТУЕЛНОСТИ

Нове измене и исправке на систему електронских фактура од 15. фебруара 2024. године

Давања поводом Дана жена – 8. марта

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Утврђивање и плаћање пореза на имовину за обвезнике који воде пословне књиге за 2024. годину

1. Ко су обвезници који воде пословне књиге

2. Права на непокретности која су предмет пореза на имовину

3. Врсте (групе) непокретности

4. „Фер вредност“ као пореска основица

5. „Тржишна вредност“ као пореска основица

6. Књиговодствена вредност као пореска основица

7. Пореска основица за непокретности за које обвезнику у току године настане пореска обавеза (новоизграђене, односно прибављене непокретности у току године)

8. Пореска стопа

9. Пореска ослобођења

10. Настанак пореске обавезе у току пореске године

11. Настанак пореске обавезе за објекте у изградњи

12. Начин попуњавања и подношења пореске пријаве

13. Утврђивање и плаћање пореза

Пример обрачуна пореза и начина попуњавања пореске пријаве када пореска обавеза настане/престане у првом тромесечју 2024. године

 I. Пример набавке непокретности у првом тромесечју 2024. године

II. Пример отуђења непокретности у првом тромесечју 2024. године:

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Повезана лица за потребе обрачуна пореза на добит правних лица и пореза на нето приход предузетника за 2023. годину

1. Утврђивање повезаности правних лица са другим лицима

2. Утврђивање повезаности предузетника са другим лицима у складу са чланом 36. ЗПДГ

3. Идентификација повезаних лица

4. Временска димензија повезаности

Утврђивање и исказивање корекција трансферних цена по основу трансакција са повезаним лицима у пореском билансу

1. Утврђивање корекције по основу комерцијалних и финансијских трансакција и исказивање у пореском билансу (ред. бр. 57 Обрасца ПБ 1)

2. Утврђивање корекције по основу капиталних добитака и губитака и исказивање у пореском билансу

3. Утврђивање корекције по основу пореске амортизације за средства набављена од повезаних лица и њено исказивање у пореском билансу

4. Корекције по основу усклађивања расхода који се у целини не признају у пореске сврхе – поклони чији је прималац повезано лице, уговорне казне и пенали, затезне камате између повезаних лица, трошкови који нису настали у сврхе обављања делатности и недокументовани трошкови

Трансферне цене – поједностављени поступак тестирања услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност

1. Услуге са становишта трансферних цена

2. Појам услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност

3. Опциони поједностављени поступак тестирања усклађености услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност са принципом „ван дохвата руке“

4. Значај поједностављеног приступа тестирања усклађености услуга које додају малу вредност са принципом „ван дохвата руке“

5. Услуге (између повезаних лица) које додају малу вредност и порез по одбитку

Утврђивање корекције за стална средства набављена од повезаних лица и исказивање у пореском билансу за 2023. годину

Могућност подношења извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

1. Услови за подношење извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

2. Извештај у скраћеном облику не може да се достави за зајмове и кредите са повезаним лицима

3. Шта је то трансакција и како се утврђује њена вредност?

4. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику код трансакција продаје капиталне имовине?

5. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику код трансакција набавке сталних средстава која подлежу обрачуну пореске амортизације?

6. Исказивање података у пореском билансу код обвезника који извештај о трансферним ценама достављају у скраћеном облику

Бескаматне позајмице између повезаних лица (осврт на мишљење МФИН бр. 011-00-805/2022-04 од 31.1.2023. год.)

1. Увод

2. Рачуноводствено вредновање бескаматних позајмица

3. Тест на присуство ефекта утањене капитализације

4. Утврђивање тржишне цене у складу са мишљењем МФИН

Утањена капитализација и обрачун камата „ван дохвата руке“

1. Порески обвезник је од повезаног лица добио бескаматни зајам и није исказао расходе камата

2. Порески обвезник је од повезаног лица добио зајам/кредит са каматом и исказао је расходе камата

3. Порески обвезник је повезаном лицу дао бескаматни зајам и није исказао приходе по основу камате

4. Порески обвезник је повезаном лицу дао зајам/кредит са каматом и исказао је приходе од камата

5. Утврђивање тржишне каматне стопе применом општих правила о трансферним ценама

6. Укључивање зајмова и кредита са повезаним лицима у студију трансферних цена

7. Продаја повезаном лицу на рате по основу које је целокупан приход укључен у опорезиву добит пореског периода не сматра се зајмом за који је обвезник дужан да утврђује камату „ван дохвата руке“

Годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица – „CbC Report“ – за 2023. годину

1. Дефинисање појмова крајњег матичног правног лица, међународне групе повезаних правних лица и чланице међународне групе

2. Обавеза подношења годишњег извештаја

3. Образац годишњег извештаја „CbC“ и исказивање података у том обрасцу

 

РАЧУНОВОДСТВО

Приходи по основу промета добара и пружања услуга у складу са МСФИ 15

Утврђивање прихода у складу са МСФИ за МСП и Правилником за микро правна лица

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

ПДВ импликације уступања уговора о извођењу радова

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Достављање извештаја о наплаћеним накнадама за коришћење јавних добара који корисници шума и шумског земљишта, управљачи, регулаторна тела, односно регулаторна агенција, који врше наплату накнада

Извештавање Агенције за заштиту животне средине (посебни токови отпада и амбалажа)

 

ТРГОВИНА

Нови Споразум о слободној трговини са Народном Републиком Кином

 

ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ

Одговори на питања у вези са прописима о електронском фактурисању

1. Фактурисање натуралног (робног) рабата

2. Евидентирање обрачунатог ПДВ за издате електронске фактуре Републичком фонду здравственог осигурања

3. Исправан датум промета добара на електронској фактури

4. Поступање примаоца грађевинских радова након сторнирања електронских фактура за погрешно опредељени промет из области грађевинарства

5. Пореско признавање трошка обрачунатог ПДВ који пада на терет расхода привредног друштва

6. Повраћај добара због испоруке погрешних артикала – поступање издаваоца електронске фактуре

7. Квартално фактурисане услуге промета услуге коришћења и одржавања софтвера

8. Накнада за купљену лиценцу од компаније Амазон

9. Електронско евидентирање ПДВ преко СЕФ код туристичке агенције која примењује члан 35. Закона о ПДВ

10. Кориговање електронског евидентирања ПДВ у Појединачној евиденцији на СЕФ

11. Као основ за авансно плаћање могу се навести конкретна добра, односно услуге, или број предрачуна, понуде или уговора

12. Обвезник ПДВ не уноси у електронске евиденције ПДВ податке о промету који је ослобођен ПДВ без права на одбитак претходног пореза

13. За камате на депозите по виђењу издају се електронске фактуре

14. За давање пословних узорака пословним партнерима не издаје се електронска фактура

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања

1. Порески кредит за порез на доходак грађана плаћен у иностранству не признаје се по основу пореза који је плаћен у другој држави уколико према УИДО право опорезивања припада искључиво Републици

2. Порески третман накнаде за услугу Linkedin Recruiter из аспекта Закона о порезу на добит правних лица (пореза по одбитку) и УИДО

3. Порез на добит по одбитку на накнаду за услугу коришћења Mailjet софтверске платформе која се плаћа нерезидентном правном лицу из Француске

4. Порез на добит по одбитку на накнаду за право коришћења фотографија које су у власништву нерезидентног правног лица из Републике Ирске

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Правилник о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години

Износ максималне плате, односно зараде у јавном сектору за 2024. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2023. године, који се примењује за потребе обрачуна пореске амортизације, износи 652.025 динара

2. Нови правилници о евиденцији производње и промета дуванских и сродних производа

3. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31.12.2023. године

4. Потврде о резидентности Индонезије издају се у електронској форми

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу марту 2024. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци