Привредни саветник број 6/2022

ТЕМЕ БРОЈА 6 СУ:

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Утврђивање и плаћање пореза на имовину за обвезнике који воде пословне књиге
за 2022. годину

1. Ко су обвезници који воде пословне књиге

2. Права на непокретности која су предмет пореза на имовину

3. Врсте (групе) непокретности

4. „Фер вредност“ као пореска основица

5. „Тржишна вредност“ као пореска основица

6. Књиговодствена вредност као пореска основица

7. Пореска основица за непокретности за које обвезнику у току године настане пореска обавеза (новоизграђене, односно прибављене непокретности у току године)

8. Пореска стопа

9. Пореска ослобођења

10. Настанак пореске обавезе у току пореске године

11. Настанак пореске обавезе за објекте у изградњи

12. Начин попуњавања и подношења пореске пријаве

13. Утврђивање и плаћање пореза

Пример обрачуна пореза и начина попуњавања пореске пријаве када пореска обавеза настане/престане у првом тромесечју 2022. годинеНОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета

Давања поводом Дана жена – 8. марта

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Повезана лица за потребе обрачуна пореза на добит правних лица и пореза на нето приход предузетника за 2021. годину

1. Утврђивање повезаности правних лица са другим лицима

2. Утврђивање повезаности предузетника са другим лицима у складу са чланом 36. ЗПДГ

3. Идентификација повезаних лица

4. Временска димензија повезаности

Утврђивање и исказивање корекција трансферних цена по основу трансакција са повезаним лицима у пореском билансу

1. Утврђивање корекције по основу комерцијалних и финансијских трансакција и исказивање у пореском билансу (р. бр. 57 Обрасца ПБ 1)

2. Утврђивање корекције по основу капиталних добитака и губитака и исказивање у пореском билансу

3. Утврђивање корекције по основу пореске амортизације за средства набављена од повезаних лица и њено исказивање у пореском билансу

4. Корекције по основу усклађивања расхода који се у целини не признају у пореске сврхе – поклони чији је прималац повезано лице, уговорне казне и пенали, затезне камате између повезаних лица, трошкови који нису настали у сврхе обављања делатности и недокументовани трошкови

Трансферне цене – Поједностављени поступак тестирања услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност

1. Увод

2. Услуге са становишта трансферних цена

3. Појам услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност

4. Опциони поједностављени поступак тестирања усклађености услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност са принципом „ван дохвата руке“

5. Значај поједностављеног приступа тестирања усклађености услуга које додају малу вредност са принципом „ван дохвата руке“

6. Услуге (између повезаних лица) које додају малу вредност и порез по одбитку

7. Закључак

Утврђивање корекције за стална средства набављена од повезаних лица и исказивање у пореском билансу за 2021. годину

Могућност подношења извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

1. Услови за подношење извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

2. Извештај у скраћеном облику не може да се достави за зајмове и кредите са повезаним лицима

3. Шта је то трансакција и како се утврђује њена вредност?

4. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику и код трансакција продаје капиталне имовине?

5. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику код трансакција набавке сталних средстава која подлежу обрачуну пореске амортизације?

6. Исказивање података у пореском билансу код обвезника који извештај о трансферним ценама достављају у скраћеном облику

Годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица – „CbC Report“ – за 2021. годину

1. Увод

2. Дефинисање појмова крајњег матичног правног лица, међународне групе повезаних правних лица и чланице међународне групе

3. Обавеза подношења годишњег извештаја

4. Образац годишњег извештаја („CBC“) и исказивање података у том обрасцу

5. Закључак

Утањена капитализација и обрачун камата „ван дохвата руке“

1. Порески обвезник је од повезаног лица добио бескаматни зајам и није исказао расходе камата

2. Порески обвезник је од повезаног лица добио зајам/кредит са каматом и исказао је расходе камата

3. Порески обвезник је повезаном лицу дао бескаматни зајам и није исказао приходе по основу камате

4. Порески обвезник је повезаном лицу дао зајам/кредит са каматом и исказао је приходе од камата

5. Утврђивање тржишне каматне стопе применом општих правила о трансферним ценама

6. Укључивање зајмова и кредита са повезаним лицима у студију трансферних цена

7. Продаја повезаном лицу на рате по основу које је целокупан приход укључен у опорезиву добит пореског периода не сматра се зајмом за који је обвезник дужан да утврђује камату „ван дохвата руке“

 

РАЧУНОВОДСТВО

Утврђивање прихода у складу са пуним МРС/МСФИ

1. Приходи од промета добара и пружања услуга у складу са МСФИ 15

2. Приходи даваоца лизинга у складу са МСФИ 16

3. Приходи од финансијских инструмената у складу са МСФИ 9

4. Приходи од инвестиционих некретнина према МРС 40

5. Приходи од биолошких средстава и пољопривредних производа који се одмеравају по фер вредности према МРС 41

Утврђивање прихода у складу са МСФИ за МСП  и Правилником за микро правна лица

1. Утврђивање прихода у складу са Одељком 23 – Приходи и чл. 39. до 45. Правилника за МПЛ 

2. Утврђивање прихода у складу са Одељком 20 – Лизинг 

3. Утврђивање прихода у складу са одељком 11 и 12 Основни и остали финансијски инструменти 
и чланом 22. до 25. Правилника за МПЛ

4. Утврђивање прихода од коришћења инвестиционих некретнина 

5. Утврђивање прихода од биолошких средстава и пољопривредних производа  

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање на дан
1. јануара 2022. године

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. Одређивање пореског дужника за промет фракција шљаке

2. Право на одбитак претходног пореза, обавеза издавања рачуна и евидентирање података по основу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије

3. Одређивање пореског дужника за активности у вези са извођењем грађевинских радова, укључујући и израду пројекта изведеног објекта

4. ПДВ импликације накнаде штете по основу неиспуњавања уговорне обавезе

5. Одређивање пореског дужника за извођење радова на реконструкцији коруба на филтерским пољима

6. Рок за стицање статуса претежног извозника за 2022. годину

7. ПДВ стопа на промет потпуне смеше за исхрану фазана

8. Уговарање примене критеријума вредности од 500.000 динара, без ПДВ

9. ПДВ третман рефундације трошкова по основу ангажовања сервисера

10. ПДВ третман накнаде за превоз робе који се договара „од случаја до случаја“

11. ПДВ третман услуге ламинације цеви која се пружа страном правном лицу

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Маркетино – фискална каса за мале бизнисе која рачуновођама штеди време и нерве

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Прописан је Правилник о облику и садржини обрасца за одустанак од уговора закљученог на даљину или изван пословних просторија

2. Донет је Правилник о радним местима, односно пословима на којима се државним службеницима и намештеницима у Министарству спољних послова стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

3. Потврде о резидентности Естоније могу бити издате у папирној форми, као и у електронском формату

4. Годишњи износ личних примања која недобитна организација исплаћује запосленима, директорима и са њима повезаним лицима као услов за пореско ослобођење из члана 44. Закона о порезу на добит за 2021. годину

5. Неопорезиви износ годишњег прихода физичких лица у 2021. години

6. Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2021. године, који се примењује за потребе пореске амортизације, износи 510.980 динара

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порез на имовину

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу марту 2022. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци