Привредни саветник број 4 и 5/2024

Двоброј 4 и 5 "Привредног саветника" за 2024. годину изашао је 5. фебруара 2024. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2024. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2024. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј могу преузимати од четвртка 8. фебруара 2024. године од 10 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКИ БИЛАНС ПРАВНИХ ЛИЦА

Уводне напомене у вези са утврђивањем пореза на добит за 2023. годину

Утврђивање основице пореза на добит на Обрасцу ПБ 1 за 2023. годину

Пореско признавање исправке и отписа потраживања

Пореско признавање расхода по основу зарада и других примања запослених

Признавање донација и доброчиних давања у пореском билансу

Kапитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

Недокументовани трошкови и расходи који нису за обављање делатности као порески непризнати расходи

Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе (одложени порези)

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКА ПРИЈАВА И ПОРЕСКИ КРЕДИТИ

Образац ПДП (обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација за правна лица која састављају Образац ПБ 1)

Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година (Обрасци СУ и СУ 1)

Двоструко признавање трошкова истраживања и развоја у пореском билансу

Порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

Изузимање 80% квалификованог прихода из основице пореза на добит

Порески кредит по основу пореза на капитални добитак плаћен у другој држави у складу са чланом 53б Закона о порезу на добит правних лица

Порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу камата, ауторских накнада, дивиденди, давања у закуп покретних и непокретних ствари и услуга

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку на дивиденде плаћених у другој држави

Утврђивање и књижење коначне обавезе пореза на добит за 2023. годину и аконтација за 2024. годину за обвезнике који састављају ПБ 1

1. Утврђивање и књижење коначног износа обрачунатог пореза за 2023. годину

2. Плаћање и књижење аконтација пореза за 2024. годину

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – КОНСОЛИДОВАЊЕ

Пореско консолидовање

1. Услови за пореско консолидовање

2. Попуњавање Обрасца КПБ – Консолидовани порески биланс

3. Пример пореског консолидовања

4. Исказивање података у појединачним пореским билансима и пријавама

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

Обрачун пореза на добит сталне пословне јединице (огранка) страног правног лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица

 

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опште напомене у вези са утврђивањем пореза на приходе од самосталне делатности за 2023. годину

Утврђивање основице пореза на нето приход и основице социјалних доприноса предузетника на Обрасцу ПБ 2 за 2023. годину

Утврђивање обавезе за порез на нето приход и социјалне доприносе за 2023. и аконтација за 2024. годину (Образац ППДГ-1С)

Књижење аконтација пореза и доприноса и утврђене разлике по коначној пореској пријави код предузетника који доприносе плаћају на стварну добит

Подношење пријаве и утврђивање доприноса за самосталне уметнике (Образац ППД-СУ)

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Специфичности у вези са састављањем финансијских извештаја за друга правна лица која нису основана ради обављања делатности у циљу стицања добити

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

2. Састављање финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима

4. Састављање финансијских извештаја давалаца финансијског лизинга

Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица која су у току године састављалa ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, стечаја и ликвидације и за новооснована правна лица и предузетнике

Специфичности вођења пословних књига и пореских обавеза предузетника пољопривредника и предузетника другог лица

 

ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ

Питања и одговори у вези са применом Закона о електронском фактурисању

1. Сторнирање електронске фактуре издате погрешном купцу ван СЕФ

2. Поступање у вези са прокњиженом фактуром која није издата преко СЕФ

3. Издавање електронске фактуре банци за камату на орочена средства

4. Издавање рачуна, односно електронске фактуре за лиценце и пропратне софтверске услуге

5. Право на одбитак претходног пореза на основу електронске фактуре издате после 10. у месецу

6. Издавање електронске фактуре за промет после истека рока за електронско евидентирање обрачуна ПДВ за порески период у којем је промет извршен

7. Поступање обвезника ПДВ (пореског дужника) у случају када се рачун предузетнику (купцу) који није корисник СЕФ издаје после 10-ог у месецу за промет извршен у неком од претходних пореских периода

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обавеза обрачуна ПДВ по основу издавања дозволе за аутобуску руту која пролази преко територије Мађарске

2. Зарачунавање трошкова закупа без наплате закупнине

3. ПДВ у грађевинарству – обавеза исправке одбитка претходног пореза

4. ПДВ у грађевинарству – Радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације

5. Туристичке агенције и евидентирање у систем ПДВ

6. Одбитак претходног пореза за гаражна места и станове

7. Поправка (сервис) извезеног дела опреме (примена одредаба члана 12. став 4. Закона о ПДВ)

8. (Не)исправна фактура добављача (префактурисани трошкови закупа)

9. Уградња хидрауличне рампе на прес контејнеру (примена одредби члан 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

10. Пренамена у пословни простор (услов за одбитак претходног пореза код адаптације)

11. Префактурисање трошка адаптације зависном предузећу

12. Исправност авансне фактуре

13. Набавка и продаја пословног простора када је купац порески дужник по члану 10. став 2. Закона о ПДВ

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори из области фискализације

1. Идентификационе ознаке купца 14, 15 и 16 користе се (за сада) искључиво код евидентирања промета моторног горива које се користи у пољопривредне сврхе преко електронског фискалног уређаја

2. Ако физичко лице носилац пољопривредног газдинства захтева да му се изда фискални рачун са идентификацијом купца, онда се као ознака купца уноси ЈМБГ, а не број пољопривредног газдинства

3. Издавање фискалних рачуна за промет на мало у случају вршења делатности Осталог образовања (шифра делатности 85.5)

 

ДУВАН И ДУВАНСКИ ПРОИЗВОДИ

Десет најчешћих питања и одговора Управе за дуван у вези са прометом сродних производа

1. Који производи се сматрају сродним производима?

2. Који производи спадају у течности за е-цигарете?

3. Да ли електронска цигарета као уређај спада у сродне производе?

4. Да ли је дозвољена интернет продаја електронских цигарета које не садрже течност за е-цигарете (уређаја)?

5. Да ли дозвола за трговину на мало дуванским производима издата пре ступања на снагу новог закона важи и даље?

6. Да ли привредни субјект који је уписан у неки од регистара које води Управа за дуван, плаћа накнаду за упис приликом уписа у Регистар произвођача сродних производа, односно Регистар увозника сродних производа?

7. Да ли је потребна дозвола за трговину на мало привредним субјектима који се баве трговином на мало искључиво сродним производима?

8. Да ли је потребна дозвола и упис у регистар за привредне субјекте који желе да обављају делатност трговине на велико сродним производима?

9. Да ли je привредни субјект који је уписан у Евиденциону листу о трговцима на мало дужан да Управи за дуван доставља полугодишњи и годишњи извештај у вези са прометом сродних производа?

10. На који начин се Управи за дуван достављају пописне листе које састављају произвођачи, односно увозници сродних производа на дан уписа у регистре?

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Отварање пословних књига за 2024. годину и логичка контрола образаца (1–5) финансијског извештаја за 2023. годину код корисника буџетских средстава

Oбавезе корисника имовине у својини Републике Србије да достављају извештаје о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије

Утврђивање пореза на добит за 2023. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Утврђивање пореза на имовину за 2024. годину за град Београд

2. Евидентирање повраћаја ПДВ страним путницима који добра отпремају у личном пртљагу (ЕЗПППДВ) омогућено је на порталу ЕСФ

3. Плаћање физичким лицима преко банковног рачуна за откупљене секундарне сировине

4. Носилац пољопривредног газдинства за које је евиденциону пријаву за ПДВ поднео надлежни порески орган по службеној дужности након рока прописаног за евидентирање нема право на одбитак претходног ПДВ пре дана подношења евиденционе пријаве

5. Потврде о резидентности Финске издају се у папирној и у електронској форми

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци