Привредни саветник број 4 и 5/2022

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 4 и 5 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Донет је Закон о социјалном предузетништву

Фискализација у области спорта

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКИ БИЛАНС ПРАВНИХ ЛИЦА

Уводне напомене у вези са утврђивањем пореза на добит за 2021. годину

Утврђивање основице пореза на добит на Обрасцу ПБ 1 за 2021. годину

Обрачун пореске амортизације за 2021. годину

1. Обрачун пореске амортизације сталних средстава стечених закључно са 31. децембром 2018. године

2. Обрачун пореске амортизације сталних средстава стечених од 1. јануара 2019. године

3. Обрачун пореске амортизације у случају накнадних улагања завршених од 1. јануара 2019. године која се укључују у набавну вредност сталних средстава

4. Пример обрачуна амортизације која се признаје као расход за пореске сврхе за 2021. годинуПореско признавање исправке и отписа потраживања

Пореско признавање расхода по основу зарада и других примања запослених

1. Признавање расхода по основу зарада и других примања запослених у складу са чланом 9. ЗПДПЛ

2. Примања других лица која се сматрају зарадом у смислу ЗПДГ, а на која се не примењују одредбе члана 9. ЗПДПЛ

3. Признавање расхода по основу отпремнина и новчаних накнада по основу престанка радног односа из члана 9а ЗПДПЛ

Признавање донација и доброчиних давања у пореском билансу

1. Издаци за здравствене, образовне, научне, спортске и друге намене из члана 15. став 1. Закона

2. Издаци за улагања у област културе

3. Пример утврђивања и уноса непризнатих расхода по основу донација и доброчиних давања у порески биланс

Kапитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

Недокументовани трошкови и расходи који нису за обављање делатности као порески непризнати расходи

Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе (одложени порези)

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКА ПРИЈАВА И ПОРЕСКИ КРЕДИТИ

Образац ПДП (обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација за правна лица која састављају Образац ПБ 1)

1. Пореска пријава – Образац ПДП

2. Порески кредит по основу улагања у основна средства и порески кредит банака за преостали део дуга по основу кредита индексираних у швајцарским францима

Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година (Обрасци СУ и СУ 1)

1. Улагања у основна средства као услов за пореско ослобођење

2. Новозапослена лица као услов за пореско ослобођење

3. Период улагања

4. Период трајања пореског ослобођења

5. Порески подстицај из члана 50а и неискоришћени порески кредит из чл. 48. и 48а раније верзије Закона

6. Порески подстицај из члана 50а Закона и пренети порески губици

7. Попуњавање Обрасца СУ

8. Губитак права на пореско ослобођење из члана 50а Закона

9. Одложени порези и порески подстицај из члана 50а Закона

Двоструко признавање трошкова истраживања и развоја у пореском билансу

Порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

1. Услови за порески кредит

2. Лимит пореског кредита

3. Ко се сматра новооснованим привредним друштвом које обавља иновациону делатност?

4. Документација коју порески обвезник подноси уз пореску пријаву у вези са испуњеношћу услова за порески кредит

5. Обрачун пореског кредита на Обрасцу ПК 5

Изузимање 80% квалификованог прихода из основице пореза на добит

1. Шта се сматра квалификованим приходом и квалификованим расходом?

2. Укупни трошкови за сврху обрачуна квалификованог прихода

3. Депоновање ауторског/сродног права/проналаска као услов за пореско изузимање

4. Обрачун квалификованог прихода на Обрасцу ОКП

5. Документација коју обвезник треба да поседује у вези са изузимањем квалификованог прихода

Порески кредит по основу пореза на капитални добитак плаћен у другој држави у складу са чланом 53б Закона о порезу на добит правних лица

Порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу камата, ауторских накнада, дивиденди, давања у закуп покретних и непокретних ствари и услуга за 2021. годину

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку на дивиденде плаћених у другој држави

Утврђивање и књижење коначне обавезе пореза на добит за 2021. годину и аконтација за 2022. годину за обвезнике који састављају ПБ 1

1. Утврђивање и књижење коначног износа обрачунатог пореза за 2021. годину

2. Плаћање и књижење аконтација пореза за 2022. годину

3. Поступање са одложеним аконтацијама пореза на добит које доспевају за плаћање у 2022. години

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – КОНСОЛИДОВАЊЕ

Пореско консолидовање

1. Услови за пореско консолидовање

2. Попуњавање Обрасца КПБ – Консолидовани порески биланс

3. Пример пореског консолидовања

4. Исказивање података у појединачним пореским билансима и пријавама

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

Обрачун пореза на добит сталне пословне јединице (огранка) страног правног лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица

 

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Актуелности у вези са утврђивањем пореза на приходе од самосталне делатности за 2021. годину

Утврђивање основице пореза на нето приход и основице социјалних доприноса предузетника на Обрасцу ПБ 2 за 2021. годину

Утврђивање обавезе за порез на нето приход и социјалне доприносе за 2021. и аконтација за 2022. годину (Образац ППДГ-1С)

Књижење аконтација пореза и доприноса и утврђене разлике по коначној пореској пријави код предузетника који доприносе плаћају на стварну добит

Специфичности вођења пословних књига и пореских обавеза предузетника пољопривредника и предузетника другог лица

Подношење пријаве и утврђивање доприноса за самосталне уметнике (Образац ППД-СУ)

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица који су у току године састављали ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, стечаја и ликвидације и за новооснована правна лица и предузетнике

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

2. Састављање финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима

4. Састављање финансијских извештаја давалаца финансијског лизинг

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Стицање статуса претежног извозника

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. Право градње објекта на закупљеном земљишту у приватној својини и, с тим у вези, право на одбитак претходног пореза

2. Право на одбитак претходног пореза обрачунатог од стране јавног извршитеља и обавеза обрачуна ПДВ приликом зарачунавања ових трошкова извршном дужнику

3. ПДВ импликације статусне промене издвајање уз оснивање, при чему преносилац наставља да обавља исту делатност

4. Импликације набавке половне машине из иностранства са намером да се доради и прода (по наруџби купца) и њене продаје као отпада

5. Импликације неевидентирања страног лица за обавезу плаћања ПДВ за промет који врши на територији Републике Србије од 2017. године

6. ПДВ импликације уговора о суинвестирању закљученог између обвезника ПДВ и физичког лица

7. Могућност умањења купопродајне цене објекта за вредност извршених улагања

8. Издавање књижног задужења приликом повећања уговорене цене радова

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Начин престанка радног односа по сили закона, споразумно, отказом уговора о раду од стране запосленог и радног односа на одређено време (са примерима решења о престанку радног односа)

1. Престанак радног односа независно од воље запосленог и послодавца

2. Престанак радног односа кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања

3. Престанак радног односа отказом запосленог по основу коришћења права на старосну пензију

4. Престанак радног односа на одређено време

5. Споразумни престанак радног односа

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Закон о измени Закона о платама државних службеника и намештеника

Отварање пословних књига за 2022. годину и логичка контрола образаца (1–5) финансијског извештаја за 2021. годину код корисника буџетских средстава

Oбавезе корисника имовине у својини Републике Србије да достављају извештаје о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије

Утврђивање пореза на добит за 2021. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Продужено је ограничење висине цена основних животних намирница за још 90 дана

2. Актуелности у вези са уписом у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга

3. Модели правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама

4. Усвојене су уредбе којима се утврђују програми промоције иновационог предузетништва

5. Исказивање амортизације и обезвређења у Статистичком извештају – додатна објашњења

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Ревизија

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци