Привредни саветник број 24/2023

Број 24 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 25. децембра 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од среде 27. децемра 2023. године од 11 часова.  

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Рефакција плаћене акцизе на моторно гориво које се користи за пољопривредне сврхе од 1. јануара 2024. године

Издавање фискалних рачуна носиоцима пољопривредних газдинстава који остварују право на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи у пољопривредне сврхе од 1. јануара 2024. године

Чланарина Привредној комори Србије у 2024. години

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА

Подсетник на одређене радње у примени прописа о ПДВ на крају 2023. године

1. Тромесечни порески обвезник може да поднесе захтев надлежном пореском органу за промену пореског периода у календарски месец, најкасније до 15. јануара 2024. године

2. Тромесечни порески обвезник којем је Пореска управа одобрила за 2023. годину промену пореског периода у месечни, ако жели да и у 2024. години буде месечни обвезник, треба да поднесе захтев Пореској управи најкасније до 15. јануара 2024. године

3. Обвезници ПДВ који су први пут започели ПДВ активност у 2022. години, за које је порески период у 2022. и 2023. години календарски месец, уколико желе да и у 2024. години задрже тај статус, треба да поднесу захтев Пореској управи до 15. јануара 2024. године

4. Обвезници ПДВ који су се добровољно пријавили у систем ПДВ на почетку 2022. године, уколико желе, могу на почетку 2024. године да поднесу захтев за брисање из евиденције за ПДВ

5. Обвезник ПДВ дужан је да надлежном пореском органу уз последњу пореску пријаву за 2023. годину достави обавештење о лицима која су му у 2023. години вршила испоруку секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, без ПДВ

6. Застарелост права на претходни порез на крају 2023. године

7. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2023. године

8. Исправка одбитка претходног пореза по основу уговореног накнадног попуста за извршени промет добара и услуга у 2023. години

9. Порески период у којем је обвезник ПДВ дужан да обрачуна и плати ПДВ обавезу на разлике по попису за 2023. годину

10. Од 1. јануара 2024. године, примењује се нови начин вођења евиденције о промету за који је издат захтев путника за повраћај ПДВ

Подела претходног пореза и сразмерни порески одбитак на крају 2023. године

1. Подела претходног пореза према економској припадности

2. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка

3. Пример утврђивање сразмерног пореског одбитка у току године

4. Исправка сразмерног пореског одбитка на крају 2023. године

5. Исказивање сразмерног пореског одбитка у Обрасцу ПОПДВ

Повећање акцизе на цигарете од 1. јануара 2024. године и обавеза пописа залиха акцизних производа на дан 31. децембра 2023. године

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Поступање обвезника ПДВ у ситуацији када купац има преплату по основу документа о смањењу

2. ПДВ у грађевинарству – исказивање задржаног депозита у електронској фактури

3. Пренос посебних делова објекта – примена члана 6. став 1. тачка 1) ЗПДВ

4. Зарачунавање трошкова превоза страном лицу по основу пружене услуге стављања на располагање особља

5. Настанак пореске обавезе у случају квантитативног и квалитативног пријема несортираних добара и издавање документа о измени основице за обрачун ПДВ

6. Опорезивање промета отпадног јестивог уља из угла прописа о ПДВ и прописа о порезу на добит правних лица

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Нови параметри за обрачун зарада запослених од 1. јануара 2024. године

Нови параметри за исплате зарада квалификованим новозапосленим лицима почев од 1. јануара 2024. године

Нови параметри за обрачун доприноса за радно ангажоване осниваче који нису засновали радни однос са својим друштвом почев од 1. јануара 2024. године

Нови параметри за обрачун личне зараде, доприноса код предузетника који плаћају обавезе на опорезиву добит и предузетника паушалаца почев од 1. јануара 2024. године

Нови параметри за обрачун доприноса на приходе физичких лица по уговорима ван радног односа од 1. јануара 2024. године

Исплата минималне зараде почев од 1. јануара 2024. године

Потврда физичким лицима о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку на Обрасцу ППП-ПО

 

ДУВАН И ДУВАНСКИ ПРОИЗВОДИ

Годишње и квартално извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и годишњи извештаји који се достављају Управи за дуван

2. Квартални извештаји који се достављају Министарству пољопривреде и Управи за дуван

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ

Питања и одговори из области електронског фактурисања

1. Право на претходни ПДВ у случају када је на електронској фактури грешком као „Датум обрачуна ПДВ“ наведен „Датум слања фактуре“ уместо „Датум промета“

2. Датум издавања ЕФ по основу пружене услуге закупа за месец у којем је последњи дан нерадан

3. Издавање две посебне ЕФ за главни и споредни промет добара или услуга

4. За промет извршен ван малопродајног објекта физичком лицу које је обвезник ПДВ (предузетник друго лице) издаје се електронска фактура

5. Начин обавештавања Централног информационог посредника ради брисања са списка корисника система електронских фактура

6. Поступак исправке грешке у цени исказаној на електронској фактури

7. (Јединствени) редни број електронске фактуре

8. ПДВ у грађевинарству – Настанак пореске обавезе и право на одбитак претходног пореза за пореског дужника код извођења радова по систему „кључ у руке“

 

РАЧУНОВОДСТВО

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Промет стана у изградњи који врши инвеститор који примењује Правилник за микро и друга правна лица

2. Примање некретнине без накнаде од повезаног лица (које има истог власника)

3. Обрачун рачуноводствене и пореске амортизације багера када је у току године учињена крађа одређених делова

4. Моменат признавања прихода када се обавеза извршења испуњава у одређеном тренутку времена, а не током времена

5. Књижење обавезе за ПДВ по основу сторнираног рачуна у случају када није добијено обавештење купца о исправци одбитка претходног ПДВ

6. Тренутак признавања трошкова у пословним књигама по основу улазних ЕФ

7. Тренутак признавања прихода од закупа за месец децембар, у случају када се ЕФ издаје у јануару наредне године

8. Могућност процене вредности основних средстава која су у пословним књигама у потпуности рачуноводствено амортизована

9. Рачуноводствени третман плаћања трошкова службеног пута запослених пословном платном картицом

10. Потписивање годишњег финансијског извештаја правних лица која имају више законских заступника

11. Достављање финансијског извештаја новооснованог привредног друштва које има само податак о уплати основног капитала

12. Књижење једнократног отписа алата и ситног инвентара

13. Примена МСФИ 16 – Лизинг на закупе који се користе на неодређено време

14. Обрачун разлика које настају по основу примене валутне клаузуле

15. Евидентирање преноса стања код статусне промене припајања

16. Измене критеријума за разврставање средстава на опрему и ситан инвентар

17. (Не)обавезност вођења аналитичке евиденције материјала у угоститељској делатности

18. Књижења пословних промена код инвеститора који врши изградњу грађевинског објекта за тржиште

19. Утврђивање набавне вредности грађевинског земљишта

20. Када се врши књижење промене вредности залиха готових производа које се воде у малопродајним објектима произвођача

21. Књижење трошкова закупа пољопривредног земљишта који се плаћа по истеку закупа у наредној календарској години

22. Књижење изградње стамбеног објекта код инвеститора који врши набавку материјала који се уграђује у објекат

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–децембар 2023. године

Надзор над извршењем уговора о јавним набавкама

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Објављене су најнижа и највиша месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање у 2024. години

2. Објављена је највиша годишња основица доприноса за 2024. годину

3. Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике, свештенике, верске службенике и пољопривреднике за 2024. годину

4. Достављање пореске пријаве за фриленсере на Обрасцу ПП ОПО-К за четврти квартал 2023. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Акцизе

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2024. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци