Привредни саветник број 24/2021

БРОЈ 24
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 24 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 28. децембра 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 24 могу преузимати од четвртка, 30. децембра 2021. године у 11 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 24 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Измене и допуне Правилника о порезу на додату вредност

1. Фискални рачун и ПДВ рачун

2. Датум пријема аванса као обавезан податак авансног рачуна

3. Електронске фактуре и ПДВ рачун

4. Рачун за испоручена добра у вези са применом пореског ослобођења за промет добара која путник отпрема у личном пртљагу

5. Обавеза исказивања ПИБ или другог идентификационог броја носиоца права на рефакцију у фискалном рачуну

Актуелна питања у вези са обвезницима, роковима за израду аката у складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности и њиховом достављању надлежном архиву

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКЦИЗЕ

Подсетник за одређене радње у примени прописа о ПДВ на крају 2021. године

Специфична ПДВ правила у вези са прометом и повратом амбалаже

1. Шта се сматра амбалажом

2. ПДВ аспект – утврђивање и измена пореске основице

Подела претходног ПДВ на крају 2021. године

1. Подела претходног пореза према економској припадности

2. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка

3. Пример утврђивање сразмерног пореског одбитка у току године

4. Исправка сразмерног пореског одбитка на крају 2021. године

5. Исказивање сразмерног пореског одбитка у Обрасцу ПОПДВ

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. Примена члана 6. став 1. тачка 1) Закона о порезу на додату вредност код промета новоизграђене непокретности

2. Исправка грешака у вези са применом члана 10. став 2. тачка 3) ЗПДВ

3. ПДВ третман префактурисаних трошкова банкарске гаранције

4. ПДВ третман промета објекта са припадајућим земљиштем

5. Обавеза обрачуна ПДВ и пореза по одбитку на пружену услугу обуке за коришћење опреме (снимљене на УСБ-у)

6. ПДВ импликације организовања обука за учење страних језика у иностранству

7. Одређивање пореског дужника у вези са активностима озелењавања

8. Право на одбитак претходног пореза по основу набавке јелке и новогодишњих украса

9. Обавеза исправке одбитка претходног пореза приликом продаје објекта

10. ПДВ третман услуга пројектовања пружених од стране привредног друштва из иностранства

11. Измена основице обрачуна ПДВ по основу књижног задужења у износу претходно одобреног рабата

12. Зарачунавање повратне амбалаже (палета) купцу у моменту промета добара и поврат исте

Повећање акцизе на цигарете од 1. јануара 2022. године и обавеза пописа залиха акцизних производа на дан 31. децембра 2021. године

Годишње и квартално извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и годишњи извештаји који се достављају Управи за дуван

2. Квартални извештаји који се достављају Министарству пољопривреде и Управи за дуван

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Новине у обрачуну зарада запослених од 1. јануара 2022. године

1. Допринос за ПИО на терет послодавца приликом исплата зарада запослених почев од 1. јануара 2022. године плаћа се по стопи од 11%

2. Нови износ минималне зараде почев од 1. јануара 2022. године

3. Нова најнижа и највиша основица доприноса од 1. јануара 2022. године

4. Умањење основице за порез на зараде за исплате у 2022. години

5. Прерачун са нето на бруто износ за исплате зарада у 2022. години

6. Прерачун са нето на бруто за зараде из 2022. године и заостале зараде из 2021, 2020, 2019. и 2018. године које се исплаћују од 1. јануара 2022. године

7. Пример обрачуна зараде за децембар 2021. године која се у целини исплаћује у јануару 2022. године

8. Пример обрачуна зараде за децембар 2021. године када се врши исплата аконтације у децембру 2021. године, а коначна исплата је у јануару 2022. године

Исплата минималне зараде почев од 1. јануара 2022. године

Нова правила коришћења олакшице за квалификована новозапослена лица почев
од 1. јануара 2022. године

1. Ко се од 1. јануара 2022. године сматра квалификованим новозапосленим лицем?

2. Који послодавци могу користити олакшицу до краја 2025. године?

3. Повећање броја запослених као услов за остваривање права на олакшицу

4. Губитак права на олакшицу у случају смањења броја запослених

5. Коришћење олакшице за постојећа квалификована новозапослена лица у 2022. години

6. Коришћење олакшице за нова квалификована новозапослена лица у 2022. години

Нова правила обрачуна личне зараде, доприноса код предузетника који плаћају обавезе на опорезиву добит и предузетника паушалаца почев од 1. јануара 2022. године

1. Измењени обрачун личне зараде предузетника

2. Измењени обрачун за предузетнике који плаћају обавезе на опорезиву добит

3. Утврђивање пореске обавезе за предузетнике паушалце

Нова правила обрачуна од 1. јануара 2022. године за приходе физичких лица по основу уговора ван радног односа и доприноса за осниваче

1. Приходи физичких лица ван радног односа – нови коефицијенти за прерачун са нето на бруто од 1. јануара 2022. године

2. Привремени и повремени послови од 1. јануара 2022. године

3. Обрачун доприноса за радно ангажоване осниваче који нису засновали радни однос са својим друштвом почев од 1. јануара 2022. године

Потврда физичким лицима о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку
на Обрасцу ППП-ПО

1. Исказивање података у Обрасцу ППП-ПО за зараде квалификованих новозапослених лица

2. Садржај потврде о плаћеном порезу по одбитку (Образац ППП-ПО)

3. Казнене одредбе

Питања и одговори – олакшице за запошљавање

1. Стицање статуса квалификованог новозапосленог лица у случају када лице није цео период од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2021. године имало статус осигураника самосталних делатности као предузетник

2. Предузетник може стећи статус квалификованог новозапосленог лица у периоду од 1. јануара до 30. априла 2022. године, независно од обавезе вођења пословних књига и опредељења за исплату личне зараде

3. Могућност стицања статуса квалификованог новозапосленог лица у периоду од 1. јануара до 30. априла 2022. године за оснивача који нема статус осигураника самосталних делатности као оснивач који је запослен у свом привредном друштву

4. Могућност коришћења олакшице за квалификована новозапослена лица за исто лице које је већ једном било у радном односу код послодавца који је за то лице користио право на олакшицу

5. Право на олакшицу за квалификовано новозапослено лице које се налази на породиљском одсуству

6. Исказивање података у пореској пријави за годишњи порез на доходак грађана за 2021. годину за квалификовано новозапослено лице које је млађе од 40 година

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори из области фискализације

1. Пословне просторије обвезника фискализације који се бави rent a car услугама сматрају се малопродајним објектом у смислу члана 3. став 3. Закона о фискализацији

2. Професионални управници у стамбеним зградама дужни су да евидентирају промет преко електронског фискалног уређаја

3. Удружења грађана из области спорта нису дужна да евидентирају чланарине преко електронског фискалног уређаја, али јесу дужна да евидентирају услуге спортског подучавања, закупа термина у салама и слично

4. Продаја робе на мало уз посредовање синдикалних организација евидентира се преко електронског фискалног уређаја

5. Промет на мало као класична малопродаја и продаја преко интернета у једном пословном простору може да се евидентира преко једног фискалног уређаја

6. Привредни субјекти који обављају спорадични промет са физичким лицима дужни су да набаве електронски фискални уређај и да евидентирају промет преко њега

7. Обвезници фискализације који су добили субвенцију за набавку електронских фискалних уређаја требало би да отпочну евидентирање промета преко нових уређаја пре 30. априла 2022. године да би стигли да до тог датума евидентирају промет у висини добијене субвенције

8. У смислу прописа о фискализацији једнонаменски ваучер има третман аванса

9. Продаја вишенаменских ваучера не евидентира се преко електронског фискалног уређаја

10. Ако је промет за службене потребе дипломатских и конзуларних представништава и личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава ослобођен ПДВ, фискални рачун не мора да садржи ПДВ

 

ДЕВИЗНО И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Питања и одговори из области девизног и царинског пословања

1. Наплата извоза у готовом новцу

2. Усклађивање цена репроматеријала и књижно задужење

3. Утврђивање царинске вредности робе

4. Не евидентира се пребијање дуговања и потраживања на налозима платног промета

 

ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА

Почела је примена Закона о заштити потрошача

 

ЧЛАНАРИНЕ

Чланарина Привредној комори Србије у 2022. години

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Опорезивање порезом који није наведен у уговору о избегавању двоструког опорезивања – спорно питање у вези са пореским третманом добитака од игара на срећу у складу са уговором о избегавању двоструког опорезивања

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Усвојене су измене и допуне више закона за јавни сектор

1. Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему

2. Одложена је примена Закона о систему плата запослених у јавном сектору

3. Одлаже се примена Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

4. Одлаже се примена Закона о запосленима у јавним службама

5. Одлаже се примена Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–децембар 2021. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Усвојени су предлози буџетских и пореских закона

2. Странац са личном дозволом за рад који је запослен код домаћег послодавца може бити упућен на привремени рад у иностранство

3. Објављена је највиша годишња основица доприноса за 2022. годину

4. Порески третман средстава признатих у складу са МСФИ 16 и опорезивање капиталног добитка у складу са уговорима о избегавању двоструког опорезивања

5. Измењени су уговори о избегавању двоструког опорезивања са Грчком и Мађарском

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Порез на добит правних лица

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2022. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци