Привредни саветник број 22 и 23 /2021

ДВОБРОЈ 22 и 23
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 22 и 23 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 31. октобра 2021. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 22 и 23 могу преузимати од четвртка, 9. децембра 2021. године у 11 часова.

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 22 и 23 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Предлог Измена и допуна Закона о електронском фактурисању

Измене и допуне Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја

Царинска тарифа за 2022. годину

Разлози за доношење Уредбе за 2022. годину

Хармонизовани систем назива и шифарских ознака роба – HS2022

Комбинована номенклатура ЕУ за 2022. годину – CN2022

Основне карактеристике Уредбе за 2022. годину

Усаглашавање преференцијалних стопа за 2022. годину

Закључак

Донет је Закон о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју

Програм финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије Covid-19

1. Износ бесповратних средстава

2. Корисници и намена средстава

3. Подношење захтева за бесповратна средства

4. Додела бесповратних средстава

5. Контрола наменског трошења средстава

 

ГОДИШЊИ ПОПИС

Годишњи попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2021. године

I. Значај, организација, рокови и поступци вршења годишњег пописа

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања – Група 01

IV. Попис некретнина, постројења и опреме (група рачуна 02)

V. Попис биолошких средстава

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

VII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

VIII. Попис недовршене производње и готових производа

IХ. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

X. Попис готовинских еквивалената и готовине

XI. Дугорочна и краткорочна резервисања

XII. Попис временских разграничења

XIII. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве

XIV. Извештај о извршеном попису

Обрачун ПДВ на разлике утврђене по попису

1. Мањак добара која су набављена после 1. јануара 2005. године

2. Мањак добара која су набављена пре 1. јануара 2005. године

3. Мањак добара који може да се правда вишом силом

4. ПДВ код замене сродних добара

5. Обрачун ПДВ на мањак добара

6. Унос података у Образац ПOПДВ по основу мањка

7. Порески третман вишка добара

Обрачун ПДВ на расход добара са посебним освртом на Норматив расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа ПДВ

1. Нормативи за утврђивање расхода који су прописани Уредбом

2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

3. Утврђивање расхода на који се не плаћа ПДВ у складу са Нормативом расхода или нормативом обвезника

4. Обавеза вршења пописа добара у току пореског периода

5. Расход добара услед више силе

6. Расход добара због истека рока трајања производа

7. Расход и унос података у Образац ПППДВ, односно Образац ПОПДВ

8. Примери када није реч о расходу из члана 4. став 4. тачка 3) Закона о ПДВ

Обрачун акцизе на мањак и расход производа

1. Попис акцизних производа и достављање пописних листи Пореској управи до 31.01.2022. године

2. Мањак акцизних производа који је настао услед више силе

3. Расход акцизних производа на који се не плаћа акциза

4. Обрачун акцизе на мањак и расход акцизних производа

Отпис (приходовање) обавеза

1. Рачуноводствени аспект отписа обавеза

2. Порески аспект отписа обавеза

3. Отпис застарелих обавеза

4. Отпис обавеза по основу примљених аванса

5. Отпис обавеза по основу опроста дуга

Усаглашавање обавеза и потраживања

1. Циљ усклађивања потраживања и обавеза

2. Процена реалности наплате потраживања, односно плаћања обавеза

3. Веродостојна исправа о усаглашавању потраживања и обавеза

4. Захтев овлашћеног ревизора за независну потврду стања потраживања и обавеза

5. Обелодањивање неусаглашених потраживања и обавеза у Напоменама

Примена рачуноводствених и пореских прописа приликом расходовања опреме и продаје отпадног материјала од расходоване опреме

1. Расходовање опреме која је у целини отписана и њена продаја као отпада

2. Расходовање опреме која није у целини отписана и њена продаја као отпада

3. Расходовање опреме из аспекта пореза на добит (признавање расхода и пореска амортизација)

Застарелост потраживања и обавеза

1. Рокови застарелости према Закону о облигационим односима

2. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора и других уговора са међународним елементом

3. Застарелост зараде и других примања из радног односа

4. Застарелост према Закону о привредним друштвима

5. Застарелост меничних потраживања

6. Застарелост према стечајним прописима

7. Судска пракса и застарелост

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

1. Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које важе од 6. августа 2010. године

2. ЗПППА не уређује рок у којем Пореска управа мора да донесе решење о порезу

3. Застарелост права на повраћај и рефакцију пореза и повраћај споредних пореских давања

4. Прекид и застој застарелости права на утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања

5. Застарелост има значај само ако се порески обвезник на њу позове

6. Застарелост зараде и пореза и доприноса на зараде

Књижење резултата пописа код правних лица и предузетника

1. Постројења и опрема

2. Материјал који се исказује у финансијском књиговодству

3. Материјал који се исказује у књиговодству трошкова и учинака

4. Недовршена производња и готови производи у складишту

5. Производи у продавници произвођача

6. Роба у складишту у промету на велико која се исказује само у финансијском књиговодству

7. Роба у складишту (у промету на велико) која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

8. Роба у продавници која се исказује само у финансијском књиговодству

9. Роба у продавници која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

10. Књижење мањкова и вишкова код комисионара

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Давање поклона за новогодишње и божићне празнике

1. Поклони деци запослених радника

2. Организовање новогодишњег програма за децу

3. Поклони пословним  партнерима

4. Поклони деци запослених код буџетских корисника

Питања и одговори у вези са обрачуном пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање

1. Порески третман исплате јубиларне награде лицима по уговору о привременим и повременим пословима и пензионерима

2. Када је исто физичко лице оснивач (једини) и законски заступник у три друштва, а у једном је у радном односу, у друга два друштва плаћа допринос за ПИО најмање на најнижу месечну основицу подношењем Обрасца ПП ОД-О, нема обавезу закључивања уговора о правима и обавезама директора, као ни обавезу пријаве на ЦРОСО, с обзиром на то да је већ једном уведен у систем обавезном социјалног осигурања пријавом у првом друштву у којем је у радном односу као оснивач

3. Када послодавац врши давање запосленом које се општим актом код послодавца карактерише као солидарна помоћ, у конкретном случају солидарна помоћ у случају ванредних ситуација, та врста примање запосленог у целости има карактер зараде и предмет је опорезивања порезом на доходак грађана на зараду

4. Обавеза обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање по основу запослења, односно по основу самосталне делатности искључује обавезу плаћања доприноса по основу пољопривредне делатности

5. Оснивач, односно члан друштва који у свом друштву није засновао радни однос, односно који није уписан у АПР као законски заступник (директор), односно као остали заступник, није обавезно социјално осигурано лице

6. Порески третман накнаде трошкове члановима надзорног одбора који нису запослени код исплатиоца

7. Предузетник паушалац који остварује приходе од издавања непокретности у подзакуп обавља активности у вези са некретнинама, и по том основу губи право да буде паушално опорезован, односно постаје предузетник који води пословне књиге

8. Предузетник који се определио за личну зараду, приликом исплате обрачунава и плаћа, поред пореза на зараду, и сва три социјална доприноса, а у привредном друштву (у којем је оснивач и директор) плаћа само допринос за ПИО по стопи од 25,5% најмање на најнижу месечну основицу

9. Остали заступници привредног друштва заступају привредно друштво у правном промету (закључују уговоре и друге правне послове у оквиру својих овлашћења), што упућује на то да би оснивач и законски заступник привредног друштва требало да са њима закључи уговор о заступању, којим би се утврдила и одговарајућа накнада за њихов рад

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Префактурисање трошкова – ПДВ импликације

1. Зарачунавање трошкова у ситуацији када обвезник ПДВ врши промет другом лицу

2. Право на одбитак претходног пореза по основу трошкова који се у целини или делимично зарачунавају другом лицу

3. Обавеза издавања рачуна, односно документа о повећању основице

4. Исказивање података у Прегледу обрачуна ПДВ (Образац ПОПДВ)

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. Обавеза обрачунавања ПДВ на превозне услуге пружене за сврху привременог извоза робе по карнету АТА за сврху излагања на сајму у иностранству и њен повраћај, односно поновни увоз

2. Одређивање пореског дужника за промет геодетских услуга

3. Право на одбитак претходног пореза лица које не остварује приходе и нема запослених лица у дужем временском периоду

4. Да ли се испорука са уградњом дела опреме у оквиру поправке опреме сматра прометом добара и услуга из области грађевинарства за сврху примене члана 10. став 2. тачка 3) ЗПДВ

5. Примена ослобођења на увоз и промет добара за службене потребе Амбасаде Сједињених Америчких Држава

6. Одређивање пореског дужника за извођење радова на изградњи надстрешнице

7. Исправност рачуна који садржи погрешну цену

8. Право на повраћај ПДВ купцу првог стана ако члан домаћинства није пунолетно лице

9. Одређивање пореског дужника за активности рушења и припреме терена за грађење

10. Евидентирање таксе за полагање стручног испита за лиценцу у Обрасцу ПОПДВ

11. Одређивање дужника за извођење радова на изградњи саобраћајнице и испоруку материјала од стране добављача

12. ПДВ третман пословне сарадње

13. Порески дужник за промет који врше подизвођачи извођачу радова

14. Примена ослобођења за промет услуга у слободној зони када обвезник ПДВ за сврху пружања ових услуга ангажује подизвођача

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Питања и одговори из области девизног и спољнотрговинског пословања

1. Кредитни послови са АПКМ

2. Кредитни посао и девизни прекршај

3. Кредитни послови и физичка лица

4. Исправка налога платног промета са иностранством

5. Додатне уплате оснивача која не повећавају основни капитал – шифра 560

6. Извештаји огранака страних лица

7. Пребијање дуговања и потраживања са нерезидентом

8. Отпис разлике на фактурисану вредност

9. Уплата трошкова службеног пута у иностранство

10. Отпис застарелих обавеза према инодобављачима

11. Плаћање другом нерезиденту по капиталном послу

12. Попуњавање Налога за плаћање према иностранству (Слог 70) у случају када се део робе плаћа унапред, а остатак се плаћа после стављања увезене робе у слободан промет

13. Ако је од дана извоза протекло више од годину дана, а извезена роба није наплаћена, ради се о комерцијалном кредиту и зајму из члана 4. Закона о девизном пословању, а ако је уговорени рок наплате дужи од годину дана, ради се о комерцијалном кредиту и зајму из члана 2. тачка (21) алинеја прва овог закона

14. У прописаним налозима платног промета са иностранством пословна банка је дужна да у поље посебне ознаке упише прописане бројеве „1“, „2“ или „3“, као и шифре основне трансакције

15. Приликом плаћања добављачу за увезену робу која је смештена у царинско складиште у Налогу за плаћање (Слог 70) не попуњава се поље посебне ознаке

16. Унапред наплаћена роба која није извезена у року од године дана од дана наплате аванса има карактер комерцијалног кредита и зајма, па се враћање тог комерцијалног кредита и зајма може вршити пошто је Народна банка Србије уредно извештена о том кредитном задужењу

17. Када је са нерезидентом уговорено да трошкове стране банке приликом дознаке из иностранства сноси резидент, тада износ ових трошкова банка уписује у одговарајућу рубрику Налога за наплату из иностранства, а кориснику наплате се на девизни рачун распоређује нето износ девизног прилива

18. Када резидент у иностранству обавља грађевинске радове и има потребу да по том основу држи девизе на рачуну у иностранству, није неопходно да за сваки уговор о извођењу тих радова отвара посебан нерезидентни рачун

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Подсетник у вези са применом прописа о порезу на добит за 2021. годину

Питања и одговори у вези са порезом на добит

1. Измена уговорене каматне стопе на основу анекса основног уговора, а пре истека периода на који је основни уговор закључен, у трансакцијама позајмица између повезаних правних лица

 

РАЧУНОВОДСТВО

Питања и одговори у вези са рачуноводством

1. Додатна улагања у основна средства у ранијим годинама која су евидентирана као трошкови и за која се накнадно разматра да ли су требала да буду капитализована

2. Евидентирање грађевинског објекта у пословним књигама резидентног правног лица које примењује МСФИ за МСП и које је право власништва над тим објектом стекло статусном променом (спајања уз припајање), у ситуацији када тај објекат није евидентиран у години у којој је извршена статусна промена, већ се то врши касније

3. Исправка грешке у финансијским извештајима малог правног лица проистекле услед евидентирања трошкова позајмљивања на активним временским разграничењима

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре

Донет је Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о кoличинaмa пластичних кеса стaвљeним нa тржиштe Рeпубликe Србиje и о начину његовог достављања

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Питања и одговори у вези са применом закона о привредним друштвима

1. Оснивачким актом може се одредити да се исплата добити не врши у сразмери са уделом члана друштва у основном капиталу друштва

2. Члановима друштва не може се извршити повраћај уплаћених, односно унетих улога, нити се може платити камата на оно што су уложили у друштво

3. Дан дивиденде може се утврдити оснивачким актом друштва са ограниченом одговорношћу, а уколико то није учињено, дан дивиденди се утврђује одлуком о расподели добити, односно том одлуком се утврђује који чланови друштва имају право на исплату дивиденде

Питања и одговори поводом искључења члана д.о.о. из друштва одлуком скупштине − поступак, акта, радње, услови за искључење

1. Скупштина може донети одлуку о искључењу члана из друштва само ако члан пропусти да ни у накнадно предвиђеном року не унесе свој улог за оснивање друштва, у складу са оснивачким актом

2. Одлука о искључењу члана друштва је у искључивој надлежност скупштине друштва

3. Одлука о искључењу члана друштва доноси се двотрећинском већином гласова преосталих чланова друштва

4. Уколико одлука о искључењу није могла бити донесена због недостатка кворума тада се обавезно сазива поновљена седница скупштине, а кворум за поновљену седницу чини једна трећина од свих гласова преосталих чланова друштва

5. С обзиром да члан друштва који се искључује не може гласати на седници на којој се доноси одлука о његовом искључењу, он нема право ни на подношење тужбе ради побијања одлуке о његовом искључењу

6. Да би се на скупштини могла донети одлука о искључењу члана из друштва потребно је да се испуне прописани услови и поступак за доношење ове одлуке

7. Нема правних сметњи да члан друштва који је унео свој улог у друштво сам донесе одлуку о искључењу другог члана из друштва који није у предвиђеном року, ни после упозорења, унео свој улог у друштво

8. Скупштина друштва не може донети одлуку о искључењу члана ако се по питању вредности његовог улога води судски спор

9. Члан друштва који је одлуком скупштине искључен из друштва нема право на накнаду за свој удео

10. Искључени члан остаје у обавези да уплати, односно унесе уписани улог и изврши додатне уплате на које је био обавезан, ако је то неопходно за намирење поверилаца друштва

11. Друштво може потраживати накнаду штете од искљученог члана друштва само тужбом

12. Одлуком о искључењу морају се искључити сви чланови који на време нису унели свој улог у друштво

13. Ако друштво има једног већинског власника, без обзира на број чланова друштва, тај члан на заказаној седници има кворум, као и потребну већину за доношење одлука, иако нису присутни мањински чланови

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Повраћај неутрошених буџетских средстава Републике Србије у 2021. години

Годишњи попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Објављен је податак за утврђивање најниже и највише основице за обрачун социјалних доприноса у 2022. години

2. Од 1. децембра 2021. године ограничене су цене основних животних намирница

3. Државни и верски празници у јануару и фебруару 2022. године

4. Измењен је уговор о избегавању двоструког опорезивања са Хрватском

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Акциза

Фискалне погодности и директна давања

Фискализација

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци