Привредни саветник број 21/2023

Број 21 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 23. новембра 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од понедељка 27. новембра 2023. године од 11 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Измене и допуне Закона о јавним набавкама

Рефундација боловања у складу са инструкцијом РФЗО за примену измена и допуна Закона о здравственом осигурању

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Повраћај аванса и промена намене аванса

1. Аванс и авансни рачун

2. Повраћај аванса

3. Промена намене аванса

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. ПДВ у грађевинарству – испорука са уградњом столарије без накнаде

2. Префактурисавање трошкова

3. Издавање рачуна за више појединачних услуга – примена члана 192. ППДВ

4. ПДВ импликације и рачуноводствено евидентирање улагања у простор уз накнаду

5. Датум обрачуна ПДВ приликом издавања рачуна за промет када је накнада у целини плаћена авансно

6. Када се сматра да је извршен промет код испоруке роботске линије купцу у деловима

7. Обавеза електронског евидентирања ПДВ када је отказана електронска фактура која је била у статусу „Грешка приликом слања“

8. Електронско евидентирање ПДВ на СЕФ по основу промета на мало за који није издат фискални рачун у складу са прописима којим се уређује фискализација

9. Мање обрачунати ПДВ у електронској фактури од оног који се дугује у складу са прописима о ПДВ

10. Обрачун ПДВ по основу резултата пописа (да ли основицу за обрачун чини „пребијен“ износ мањка са вишком или не)

11. Право на одбитак претходног пореза по основу набавке теретног возила путем финансијског лизинга

12. Назив купца на електронској фактури и право на одбитак претходног пореза

13. Сторнирање електронске фактуре по основу грешке која није имала утицај на обрачунати ПДВ

14. Евидентирање промета када је извршена отпрема добара и извоз добара у једном пореском периоду, а потврђен иступ добара у наредном

15. (Не)могућност остваривања пореског ослобођења по основу превозних услуга које су у вези са привременим извозом добара

16. ПДВ третман услуге снимања догађаја коју је обвезник ПДВ пружио Уједињеним нацијама у Босни и Херцеговини

17. (Не)постојање обавезе интерног обрачуна ПДВ на услугу поправке опреме коју је страно правно лице које није обвезник ПДВ у Републици пружило домаћем правном лицу

18. ПДВ третман промета добара набављених уз примену пореског ослобођења за личне потребе страног особља дипломатског представништава пре истека рока од три године од дана набавке 

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводство инвестиционих некретнина у складу са пуним МСФИ

1. Уводне напомене

2. Дефиниција и класификација инвестиционих некретнина

3. Одмеравање инвестиционих некретнина при почетном признавању

4. Избор рачуноводствене политике за одмеравање инвестиционих некретнина

5. Преноси некретнина које користи власник на инвестиционе некретнине и са инвестиционих некретнина на некретнине које користи власник

6. Отуђење инвестиционих некретнина

7. Обелодањивања о инвестиционим некретнинама

Питања и одговори у вези са прописима о рачуноводству

1. Немогућност рекласификације основног средства (опреме) од стране пословног субјекта који примењује МСФИ за МСП на опрему намењену продаји

2. Књижење прихода по основу извоза робе

3. Поштански оператори – обвезници ПДВ требало би да купцима издају фискалне рачуне или електронске фактуре, а не такозване готовинске рачуне

4. Утврђивање прихода по основу предуговора о продаји делова грађевинског објекта у току изградње у складу са МСФИ 15

5. Рачуноводствени третман повећања обима закупљеног пословног простора уз исту јединичну цену закупнине у складу са МСФИ 16

6. Исправка материјално значајне грешке која је настала услед погрешно утврђене планске цене готових производа

7. Рачуноводствени и порески третман промене рачуноводствене политике вредновања залиха робе

8. Књижење добијеног авансног рачуна када је уплату аванса извршила Управа за јавни дуг из одобреног дугорочног кредита

9. Књижење уговора о финансијском лизингу према МСФИ за МСП врши се на исти начин као и код примене пуних МСФИ

10. Начин књижења продаје сопствених производа и робе у малопродајном објекту преко рачуна 134 – Роба у промету на мало

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Порез на добит по одбитку на накнаде од услуга из члана 40. став 1. тачка 5) Закона о порезу на добит правних лица

1. Из аспекта Закона о порезу на добит правних лица

2. Из аспекта УИДО

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Услови и начин под којима резиденти могу држати девизе у иностранству

1. Право резидента на држање девиза у иностранству без прибављања посебног одобрења Народне банке Србије

2. Право резидента на држање девиза у иностранству уз одобрење Народне банке Србије

3. Решење којим се резиденту одобрава држање девиза у иностранству

4. Новчане казне за прекршај

5. Питања и одговори у вези са држањем девиза на рачунима у иностранству

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Питања и одговори у вези са порезом на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Испуњеност критеријума од десет година за изузимање од опорезивања порезом на капитални добитак и непостојање обавезе подношења пореске пријаве на Обрасцу ППДГ-3Р

2. Пренос права својине на стану запосленом и пореске последице (поклон, продаја на рате и тренутак стицања права на укњижбу)

3. Плаћање дневница преко неопорезивог износа за службено путовање и плаћање додатног образовања за оснивача и директора привредног друштва који је ангажован ван радног односа

4. Давање удела без накнаде физичком лицу и опције за повлачење дела оснивачког улога од стране власника капитала

5. Исплата разлике зараде након привременог удаљења запосленог са рада

6. Исплата зараде пензионеру по уговору о раду са непуним радним временом

7. Исплата минималне зараде малолетном лицу

8. Исплата бонуса бившим запосленима

9. Исплата бонуса запосленој на породиљском одсуству

10. Последице исплате нето зараде пре уплате пореза и доприноса

 

РАДНИ ОДНОСИ

Питања и одговори у вези са радним односима

1. Обавезе послодавца поводом достављања решења којим се утврђује потпуни губитак радне способности запосленог

2. Да ли премештање запосленог са једног на друго радно место код послодавца утиче на максимални рок трајања уговора о раду на одређено време од двадесет и четири месеца

3. Поступање послодавца у случају када запослена остварује право на накнаду зараде због неге члана уже породице до дететове осамнаесте године живота

4. Уговор о раду отказује се решењем у писаном облику (усмени отказ нема правно дејство)

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори у вези са фискализацијом

1. Издавање фискалног рачуна дипломати и пореско ослобођење (ПДВ)

2. Исказивање података у Збирној евиденцији на СЕФ по основу рефундације фискалних рачуна за промет

3. Максимални износ који обвезник фискализације може наплатити у готовини од купца

4. Физичко лице које је обвезник ПДВ је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу Закона о фискализацији

5. Поврат аванса физичком лицу услед раскида предуговора

6. Копија рефундација може да служи као документ о смањењу основице из члана 53. став 2. Правилника о ПДВ

7. Продаја пословног простора физичком лицу евидентира се преко електронског фискалног уређаја

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Закон о рачуноводству дозвољава вођење пословних књига по уговору о допунском раду

2. Накнада за обављање делатности трговине на мало дуванским и сродним производима од 4. новембра 2023. године износи 25.000 динара

3. Нов начин регистрације привредних субјеката на Порталу јавних набавки

4. Обавештење о почетку, односно престанку исплате личне зараде предузетника за 2024. годину

5. Потврде о резидентности Румуније издају се у електронском формату

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на доходак грађана

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу децембру 2023. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци