Привредни саветник број 21/2022

Број 21 "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 26. новембра 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  број 21 могу преузимати од понедељка, 28 новембра 2022. године у 11 часова. 

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ПС 21-2022

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

Предлог измена и допуна Закона о електронском фактурисању

Предложене су измене и допуне Закона о фискализацији

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Нови модел опорезивања прихода физичких лица, тзв. фриленсера, са применом од 1. јануара 2023. године

Предложене измене и допуне Закона о порезима на имовину

Предлог Закона о изменама и допунама Царинског закона

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Предлог Закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Предложене су измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

 

РАЧУНОВОДСТВО

Алат и инвентар  – стална или обртна имовина?

Шта доносе предложене измене МСФИ за МСП?

1. Уводне напомене

2. Обим измена МСФИ за МСП

3. Садржина предложених измена МСФИ за МСП

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Порез на добит по одбитку на приходе нерезидентних правних лица из јурисдикција са преференцијалним пореским системом и њихових сталних пословних јединица

1. Појам јурисдикције са преференцијалним пореским системом

2. ЈППС из угла Закона о порезу на добит правних лица

3. Приходи нерезидентних правних лица из ЈППС који су предмет опорезивања порезом на добит по одбитку

4. Порез на добит по одбитку на приходе сталне пословне јединице нерезидентног правног лица из ЈППС

5. Предузетник као обвезник плаћања пореза на добит по одбитку

6. Пореска основица и пореска стопа

7. Моменат настанка пореске обавезе, подношење пореске пријаве и плаћање пореза

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Обавештење о почетку, односно престанку исплате личне зараде предузетника за 2023. годину

2. Крајњи рок за стицање статуса осигураника запосленог за новозапослена лица из члана 21з ЗПДГ и 45ж ЗДОСО истиче  31.12.2022. године

3. Усвојена је допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Рачуноводство

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу децембру 2022. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци