Привредни саветник број 21/2021

БРОЈ 21
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 21 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 17. новембра 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 21 могу преузимати од петка , 19. новембра 2021. године у 10 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 21 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

1. Повећање неопорезивог износа зараде на 19.300 динара месечно

2. Продужење периода примене постојећих пореских олакшица из чл. 21в и 21д ЗПДГ

3. Новоосновано привредно друштво које обавља иновациону делатност може користити олакшицу из члана 21е ЗПДГ независно од момента оснивања друштва

4. Услови за продужетак права на олакшицу за квалификована новозапослена лица из члана 21ж ЗПДГ до краја 2025. године

5. Прописане су нове олакшице за запошљавање почев од 1. марта 2022. године

6. Ослобођење од пореза на капитални добитак за обвезника који ауторско и сродна права и права индустријске својине у целости унесе као неновчани улог у капитал привредног друштва

7. Умањење дохотка за опорезивање годишњим порезом на доходак грађана за обвезнике који имају мање од 40 година живота

8. Изузимање од опорезивања накнаде коју остварују студенти који обављају учење кроз рад, сагласно са законом којим се уређује дуални модел студија

9. Остале измене и допуне ЗПДГ

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Смањење стопе доприноса за ПИО

2. Продужење периода примене постојећих олакшица за плаћање социјалних доприноса
из чл. 45. и 45в ЗДОСО

3. Новоосновано привредно друштво које обавља иновациону делатност може користити олакшицу из члана 45д ЗДОСО, независно од момента оснивања друштва

4. Услови за продужетак права на олакшицу за квалификована новозапослена лица из члана 45ђ ЗДОСО до краја 2025. године

5. Прописане су нове олакшице за запошљавање почев од 1. марта 2022. године

Усвојен је Предлог Закона о допунама Закона о порезу на добит правних лица

Измене и допуне Закона о порезима на имовину

1. Нови начин утврђивања пореске основице пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон на пренос употребљаваних моторних возила

2. Нови начин плаћања (самоопорезивањем) пореза на пренос уз накнаду употребљаваних моторних возила између физичких лица који нису обвезници ПДВ

3. Остале измене и допуне

4. Примена и ступање на снагу

Измене Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара

Предлог Закона о изменама и допунама Царинског закона

 

ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ И ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Примена прописа о електронском фактурисању из аспекта Закона о порезу на додату вредност и Закона о акцизама

Најчешће постављана питања у вези са применом Закона о електронском фактурисању

1. Слање отпремнице преко система електронских фактура

2. Слање обрачунских ситуација за изведене гр ађевинске радове преко система електронских фактура

3. Промет правним лицима и предузетницима у малопродајном објекту

4. Фактуре издате купцима из иностранства

5.Фактуре примљене од добављача из иностранства

6. Плаћања која нису у вези са прометом добара и услуга

7. Субјекти који нису обвезници ПДВ

8. Рокови за примену Закона о електронском фактурисању за приватни сектор

9. Корисник јавних средстава тип 6 и 7

10. Обавеза обрачуна ПДВ када је извршено одбијање електронске фактуре или електронска фактура примљена у следећем пореском периоду

11. Издавање електронске фактуре није услов за претходни порез

12. Штампање електронских фактура – обавеза и могућност

13. Електронско фактурисање преко информационих посредника није законска обавеза

14. Превод интерног техничког упутства Министарства финансија

15. Обрачун заједничких трошкова који не подлеже обрачуну ПДВ

16. Пренос података из демо верзије у коначну верзију система електронских фактура

Актуелности у вези са фискализацијом

1. Набавка електронског фискалног уређаја

2. Достављања података о пословном простору и пословним просторијама

3. Набавка безбедносног елемента

 

РАЧУНОВОДСТВО

Трансакције продаје и повратног лизинга – разлике између МСФИ 16, МСФИ за МСП и Правилника за микро правна лица

1. Уводне напомене

2. Економске перформансе продаје и повратног лизинга

3. Трансакције продаје и повратног лизинга према МСФИ 16

4. Трансакције продаје и повратног лизинга у складу са МСФИ за МСП

5. Трансакције продаје и повратног лизинга према Правилнику за микро правна лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица – „CbC Report

1. Увод

2. Дефинисање појмова крајњег матичног правног лица, међународне групе повезаних правних лица и чланице међународне групе

3. Обавеза подношења годишњег извештаја

4. Oбразац годишњег извештаја („cbc“) и исказивање података у том обрасцу

5. Закључак

Донети су правилници о изменама и допунама правилника о садржају пореског биланса и пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

1. Исказивање података у пореском билансу по основу капиталних добитака остварених продајом дигиталне имовине и расподеле имовине инвестиционог фонда члановима у случају распуштања фонда

2. Исказивање података у пореском билансу и пореској пријави о пореском кредиту банке за преостали део дуга по основу кредита индексираних у швајцарским францима

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања

1. Камата коју оствари и стварно поседује финансијска институција коју контролише или претежно поседује влада

2. Пореска евазија и избегавање – исти или различити термини

3. Опорезивање накнада директора

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. ПДВ третман продаје добара матичном правном лицу на територији Републике Србије, односно услуге поправке

2. Примена пореског ослобођења прописаног чланом 24. став 1. тачка 16б) ЗПДВ

3. Могућност пребијања вишкова и мањкова по попису

4. ПДВ третман услуга лабораторијских анализа које врши лице из иностранства домаћем правном лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ

5. Ко се сматра пореским дужником за испоруку опреме за климатизацију са уградњом

6. ПДВ третман услуге регрутације и селекције кадрова за потребе ентитета у оквиру исте групације

7. Одређивање пореског дужника за испоруку са уградњом и монтирањем опреме и других елемената за спортске терене

8. Право на рефакцију ПДВ обрачунатог по основу пружених консултантских услуга

9. Одређивање пореског дужника за промет у области реконструкције цевовода

10. Примена ПДВ ослобођења на промет акцизних добара која путник отпрема у иностранство у личном пртљагу за некомерцијалне сврхе

11. Да ли се услуга утовара, пружена након извршеног промета робе, сматра посебним или споредним прометом?

12. ПДВ третман замене делова у гарантном року

13. Закуп паркинг места и одбитни ПДВ

14. Обавеза интерног обрачуна ПДВ у периоду када је примљен рачун страног лица или у периоду датума под којим је тај рачун издат (за лиценце односно, услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона о ПДВ)

15. Услуге најма WC кабина (право одбитка претходног пореза)

16. Услуга превоза добара у вези са увозом и „дељење“ релације кроз Србију

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Предлог Закoна о буџетској инспекцији

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донета је Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“

2. Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања

3. Подношење пријаве за упис у Централни регистар објеката електронским путем

4. Обавештење о почетку исплате личне зараде, односно о престанку исплате личне зараде предузетника за 2022. годину

5. Ступање на снагу и почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Јапаном

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Фискализација

Акциза

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу децембру 2021. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

Исправка грешке у „Привредном саветнику“, бр. 19 и 20/21

У претходном броју часописа ПС 19 и 20/21, на страни 95. у последњој алинеји десног ступца написан је погрешан податак да запослени којем престаје радни однос ради остваривања права на старосну, инвалидску или породичну пензију, има право на отпремнину најмање у висини троструке зараде у Републици према последњем објављеном податку републичког органа задуженог за послове статистике. 

У наведеној алинеји, уместо рачи „троструке“ требало је да пише у висини „две просечне“ зараде. Под просечном зарадом сматра се просечна зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.

За насталу грешку извињавамо се претплатницима.