Привредни саветник број 20/2023

Број 20 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 7. новембра 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од четвртка 9. новембра 2023. године од 11 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Усвојен пакет закона

Усвојене су измене и допуне Закона о накнадама за коришћење јавних добара

I. Уводне напомене

II. Разлози за доношење Закона

III. Најзначајнија нормативна решења (по врсти накнаде)

IV. Прелазне и завршне одредбе и рокови за доношење подзаконских аката

Усвојене су измене и допуне Закона о републичким административним таксама

1. Уводне напомене

2. Разлози за доношење Закона

3. Најзначајнија нормативна решења

4. Прелазне и завршне одредбе

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о дувану

1. Уводне одредбе

2. Управа за дуван

3. Регистри, евиденционе листе и евиденције

4. Производња и обрада дувана

5. Производња и промет прерађеног дувана

6. Производња и промет дуванским, односно сродним производима

7. Регистри произвођача и увозника сродних производа

8. Посебне одредбе

9. Забрана продаје дуванских и сродних производа, садржај појединачног паковања, врсте података на паковању и обележавање паковања дуванских и сродних производа у Републици

10. Казнене одредбе

11. Рокови за усклађивање пословања са изменама и допунама Закона

12. Усклађивање накнада

13. Ступање на снагу и почетак примене

Измене у паушалном опорезивању предузетника које се примењују од 1. јануара 2024. године

1. Утврђивање полазне основице за предузетнике који су регистровани у години за коју се утврђује пореска основица

2. Период примене ограничења повећања пореске основице продужен је до краја 2025. године

Прописан је нови начин вођења евиденције о промету за који је издат захтев путника за повраћај ПДВ

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Поништавање фискалних рачуна у случају грешака

1. Техника поништавања фискалног рачуна који садржи грешку

2. Обавештавање купца да му је издат фискални рачун који садржи грешку и да је он поништен

3. Ако је фискални рачун за промет издат без ПИБ купца, уместо њега нови фискални рачун са ПИБ може се издати само непосредно након извршеног промета

4. Грешке у фискалним рачунима и поступање обвезника фискализације

5. Право одбитка претходног пореза по фискалном рачуну који садржи грешку и фискалном рачуну у којем је грешка отклоњена

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводство инвестиционих некретнина у складу са МСФИ за МСП

1. Уводне напомене

2. Класификација инвестиционих некретнина према МСФИ за МСП

3. Одмеравање инвестиционих некретнина приликом почетног признавања у складу са МСФИ за МСП

4. Одмеравање инвестиционих некретнина после почетног признавања у складу са МСФИ за МСП

5. Промене модела одмеравања инвестиционих некретнина у складу са МСФИ за МСП

6. Разлике у третману инвестиционих некретнина према МСФИ за МСП и према пуним МСФИ

7. Разлике у третману инвестиционих некретнина према МСФИ за МСП и према Правилнику за МПЛ

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са прописима о ПДВ

1. Порески третман трошкова банкарске гаранције издате на име грађевинске услуге

2. Испорука материјала са уградњом у оквиру монтаже цевовода мазута и ваздуха као дела производног система у фабрици за израду арматурне жице

3. Право одбитка ПДВ за набављени стан на којем обвезник ПДВ има већински власнички удео

4. Електронска фактура за промет који подлеже ПДВ издата погрешном купцу, а грешка откривена у другој половини наредног пореског периода

5. Попуст на електронској фактури може да се искаже за сваку ставку посебно, а може и на целокупан износ накнаде

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Питања и одговори у вези са порезом на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Плаћање трошкова путовања детета запосленог од стране привредног друштва – други приход детета или зарада запосленог

2. Обављање делатности од стране предузетнице паушалца за време трудничког, односно породиљског одсуства преко овлашћеног пословође – обавезе плаћања пореза и доприноса и право на накнаду за време одсуства

3. Услови под којима се зараде запосленима могу исплаћивати путем асигнације, цесије и других алтернативних видова плаћања од стране привредних субјеката чији су пословни рачуни блокирани

4. Промена износа зараде у току боловања не утиче на износ накнаде зараде која се исплаћује за време привремене спречености за рад

5. Накнада трошкова смештаја и превоза нерезидентном физичком лицу које није запослено код домаћег исплатиоца – примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

6. Обрачун просечне зараде у претходних дванаест месеци када је запослени у том периоду радио делимично по уговору о раду, а делимично по уговору о привременим и повременим пословима

7. Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада када запослени живи и ради у различитим местима, односно када ради у сменама и користи такси превоз

8. Давање у закуп непокретности од стране физичког лица правном лицу и подзакуп те непокретности другом правном лицу – опредељивање пореског дужника за плаћање пореза на приходе од непокретности

9. Подношење пореске пријаве за фриленсере када у току квартала дође до промене приоритетног основа осигурања

10. Опорезивање прихода које фриленсер оствари посредством ауторске агенције

11. Право фриленсера на повраћај више плаћених доприноса

12. Почетак исплате личне зараде предузетника који је у току године изгубио статус паушалца

13. Почетак обавезе вођења пословних књига у случају када предузетник паушалац по сили закона постане обвезник ПДВ

14. Подизање новчаних средстава за личне потребе предузетника пољопривредника

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Дан примирја у Првом светском рату – 11. новембар 2023. године (субота) је нерадни дан

2. Од 1. новембра 2023. године СЕФ ажурирање 3.4.8 доступно је на продукционом окружењу система

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Фискализација

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци