Привредни саветник број 20/2022

Број 20 "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 5. новембра 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  број 20 могу преузимати од понедељка, 7. новембра 2022. године у 10 часова. 

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на PS 20-2022.pdf

 

 

АКТУЕЛНОСТИ

Новине у вези са фискализацијом

1. Издавање фискалних рачуна за наплаћене авансе

2. Једнонаменски ваучер

3. Промет без накнаде

Актуелне мере Владе у вези са привременим ограничењем/забраном извоза одређене робе

1. Одлука о привременој забрани извоза млека и производа од млека

2. Одлука о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590

3. Одлука о привременој забрани извоза и изношења природног гаса

4. Одлука о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију

5. Остале одлуке

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Олакшица за обрачун пореза и доприноса на зараду новонастањеног обвезника

1. Основица пореза на зараду за новонастањеног обвезника

2. Основица доприноса на зараду за новонастањеног обвезника

3. Ко се сматра квалификованим послодавцем?

4. Ко се сматра новонастањеним обвезником?

5. Период трајања и преносивост олакшице

6. Доказивање испуњености услова за остваривање права на пореску олакшицу

7. Обрачун пореза и доприноса на зараду новонастањеног обвезника

8. Подношење пореске пријаве ППП-ПД за новонастањеног обвезника

9. Подаци о заради новонастањеног обвезника за потребе утврђивања обавезе за годишњи порез на доходак грађана

 

СОФТВЕР

Улагања у набавку софтвера – рачуноводствено евидентирање и ПДВ аспект –

1. Уводне напомене у вези са софтвером

2. Рачуноводствено евидентирање набавке софтвера који ће се користити за обављање делатности

3. Рачуноводствено евидентирање развоја софтвера у сопственој режији

4. Рачуноводствено евидентирање софвера који је купљен ради даље продаје

5. ПДВ аспекти промета софтвера

Порез по одбитку на приходе нерезидентних правних лица по основу софтвера и накнада повезаних са софтвером

1. Категоризација накнада за софтвер – када јесу, а када нису ауторска накнада

2. Порез по одбитку код накнада за софтвер које имају карактер ауторске накнаде

 

РАЧУНОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

Резервисања за трошкове демонтаже, уклањања средства и обнове подручја као елемент набавне вредности некретнина, постројења и опреме

1. Увод

2. Иницијална процена трошкова демонтаже, уклањања средства и обнове подручја на којем се оно налази, који се капитализују

3. Накнадне промене резервисања за трошкове демонтаже, уклањања средства и обнове подручја (на којем се оно налази) која су иницијално капитализована

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Послови пасивног оплемењивања добара

1. Поступак пасивног оплемењивања у складу са царинским прописима

2. ПДВ третман услуга пасивног оплемењивања робе

3. Рачуноводствени аспект послова пасивног оплемењивања робе

4. Пасивно оплемењивање у складу са девизним прописима

5. Плаћање извршене услуге пасивног оплемењивања робе

6. Плаћање и наплата услуга оплемењивања оплемењеном робом

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Исплата бонуса запосленима и запосленим оснивачима

1. Законска дефиниција бонуса

2. Период за који се исплаћује бонус, односно рокови за исплату бонуса

3. Уређивање бонуса општим актом, односно уговором о раду

4. Критеријуми за утврђивање бонуса и исплата бонуса по престанку радног односа

5. Оснивачи који су запослени у свом привредном друштву и право на бонус

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Могућа решења о уређивању односа чланова д.о.о. – затвореног а.д. која настају од јавног акционарског друштва

Опредељење да ли да се јавно а.д. организује као затворено а.д. или као д.о.о.

Различите могућности успостављања удела д.о.о. настало од јавног а.д

Успостављање јавног а.д. као једночланог затвореног а.д., односно једночланог д.о.о.

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Инофактура за услуге увозног царињења (уношење података у ПОПДВ)

2. Промет робе мањег економског значаја на АПКМ

3. Примена напомене о пореском ослобођењу приликом извоза бесплатних узорака

4. Право одбитка претходног пореза за котизацију за семинар (за лекара који је упућен на семинар од стране фармацеутске куће)

5. Уношење фактура у СЕФ (промет дипломатско-конзуларним представништвима и промет из области образовања)

6. Обавеза обрачуна ПДВ за контролни лекарски преглед запослених професионалних возача и право одбитка ПДВ

7. Увоз у своје име а за туђ рачун

8. Обавеза интерног обрачуна постоји само када су лица између којих се врши промет обвезници ПДВ

9. Достављање Обрасца СНПДВ

10. Услуге превоза у вези са привременим извозом и поновним увозом добара

11. Примена посебне стопе ПДВ на промет апартмана намењених становању

12. Извоз добара и попуњавање ПОПДВ

13. Настанак ПДВ обавезе по сукцесивно извршеним авансним уплатама када је унапред уговорена целокупна вредност промета неизграђеног објекта

14. Одређивање пореског дужника за активност припремања земљишта ради измештања 0,4 kV подземног вода

15. Одређивање пореског дужника за монтажу опреме и прилагођавања инсталација и цевовода

16. Обавеза исправке претходног пореза плаћеног на увозу употребљаване опреме

17. ПДВ импликације преноса права својине на каменолому

18. Право на одбитак претходног пореза по основу обуке запослених (уз лично присуство)

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Питања и одговори у вези са применом Закона о порезу на добит правних лица

1. Опорезивање накнаде за коришћење ауторских права која се плаћа инодобављачу из Немачке

2. Плаћање аконтација пореза на добит у случају коришћења пореског кредита по члану 48а Закона о порезу на добит правних лица

3. Пореске импликације продаје удела од стране једног физичког лица другом

4. Могућност повраћаја плаћеног пореза на добит по одбитку услед накнадног добијања потврде о резидентности

5. Курс за обрачун пореза на добит по одбитку

6. Право на одбитак претходног пореза на основу рачуна страног лица које у Србији има пореског пуномоћника за ПДВ

7. Камата коју оствари и стварно поседује финансијска институција коју контролише или претежно поседује влада (коначно додатно појашњење)

 

РАЧУНОВОДСТВО

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Продаја удела у ДОО коју правно лице врши својим оснивачима, физичким лицима

2. Рачуноводствено обухватање посредничких услуга у вези са набавком земљишта (сталне имовине) и таксе за упис права власништва у надлежни катастар непокретности

3. Предузетник који има професионално звање у области рачуноводства не може добити Дозволу за пружање рачуноводствених услуга коју издаје Комора овлашћених ревизора, ако су подаци о том лицу већ коришћени за потребе добијања такве дозволе за правно лице у којем је то физичко лице једини власник

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Дан примирја у Првом светском рату – 11. новембар 2022. године (петак) је нерадни дан

2. Измена у систему електронских фактура у вези са регистрацијом пореског пуномоћника страног лица

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Фискализација

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру   
2022. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци