Привредни саветник број 2 и 3/2024

Двоброј 2 и 3 "Привредног саветника" за 2024. годину изашао је 25. јануара 2024. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2024. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2024. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од понедељка 29. јануара 2024. године од 10 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

 

АКТУЕЛНОСТИ

Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених од 1. фебруара 2024. године

Министарство финансија заузело је став да се лице које је имало статус осигураника запосленог у складу са одредбама Закона о ПИО, не сматра квалификованим новозапосленим лицем за потребе примене олакшице из члана 21ж ЗПДГ и 45ђ ЗДОСО

 

РАЧУНОВОДСТВО, ПРОЦЕЊИВАЊЕ И ОБРАЧУНИ

Обрачун рачуноводствене амортизације за 2023. годину

1. Средства за која се обрачунава рачуноводствена амортизација

2. Појединачни/групни обрачун амортизације и рачуноводствено евидентирање

3. Основица за обрачун рачуноводствене амортизације

4. Амортизациони период

5. Корисни век трајања средства

6. Методи амортизације и амортизациона стопа

7. Преиспитивање и промене корисног века трајања, метода обрачуна рачуноводствене амортизације и резидуалне вредности

8. Накнадни издаци у стална средства и њихов утицај на обрачун рачуноводствене амортизације

Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

1. Нормативни основи за утврђивање цене коштања учинака

2. Класификација трошкова према елементима трошења

3. Међузависност финансијског рачуноводства и рачуноводства трошкова и учинака

4. Методи обрачуна трошкова

5. Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену

6. Специфичности процењивања залиха у пољопривредној производњи

Обрачун набавне вредности продате робе

1. Књиговодствено обухватање залиха робе у складу са МРС, МСФИ за МСП и Правилником за микро правна лица

2. Продаја робе – излаз робе са залиха

3. Различити начини обрачуна набавне вредности продате робе

4. Књижење датог рабата и његов утицај на обрачун набавне вредности продате робе

5. Утицај књижења примљеног рабата на обрачун набавне вредности продате робе

6. Остала књижења која могу утицати на правилан обрачун набавне вредности продате робе

7. Закључак

Процењивање по фер вредности

1. Процена некретнина, постројења и опреме по поштеној (фер) вредности

2. Процена нематеријалних улагања по поштеној (фер) вредности

3. Процена инвестиционих некретнина по поштеној (фер) вредности

4. Процена биолошких средстава по поштеној вредности

Рачуноводствено обухватање државних давања

1. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују пуне МСФИ

2. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују МСФИ за МСП

3. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују Правилник за микро правна лица

4. Донације добијене од невладиних развојних агенција

Резервисања за трошкове и ризике

1. Појам и признавање резервисања

2. Која се резервисања могу признати у складу са МРС 37, Одељком 21 МСФИ за МСП и Правилником за микро и друга правна лица?

3. Обавезност резервисања и рачуноводствене политике

4. Признавање расхода по основу резервисања у пореском билансу

5. Почетно и накнадно одмеравање резервисања (процена, преиспитивање и употреба резервисања)

6. Обавеза дисконтовања

7. Резервисања за трошкове у гарантном року

8. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

9. Резервисања за трошкове реструктурирања

10. Резервисања за трошкове судских спорова

11. Резервисања по основу штетних уговора

12. Резервисања за задржане кауције и депозите

13. Исказивање обавеза по основу краткорочних резервисања

14. Надокнаде од других

15. Резервисања, догађаји после извештајног периода и грешке

16. Потенцијалне обавезе и потенцијална имовина

Обрачун резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију за 2023. годину

1. Препоруке у погледу актуарских претпоставки

2. Препорука у погледу усвајања рачуноводствених политика по питању резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

3. Посебна напомена у погледу обрачуна резервисања за отпремнине

4. Пример обрачуна вредности резервисања

5. Књижење резервисања

6. Обелодањивање резервисања

Обезвређивање финансијских средстава на крају 2023. године у складу са МСФИ 9

1. Уводне напомене

2. Општи приступ за утврђивање очекиваних кредитних губитака

3. Одмеравање очекиваних кредитних губитака

4. Финансијски инструменти који имају низак кредитни ризик на датум извештавања

5. Поједностављени приступ обезвређивања потраживања од купаца, потраживања за лизинг и уговорна средства

6. Посебан модел резервисања за губитке за купљена или настала кредитно обезвређена финансијска средства

Догађаји након датума биланса стања

1. Датум одобравања и датум усвајања финансијских извештаја

2. Корективни догађаји након дана биланса стања

3. Некорективни догађаји након дана биланса стања

 

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (исказивање података у обрасцима финансијских извештаја)

I. Садржина позиција у Обрасцу Биланс стања

II. Садржина позиција у Обрасцу Биланс успеха

III. Извештај о осталом резултату

IV. Састављање статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике за 2023. годину

V. Састављање извештаја о токовима готовине

VI. Извештај о променама на капиталу

VII. Напомене уз финансијске извештаје

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Обрачун пореске амортизације за 2023. годину

1. Обрачун пореске амортизације сталних средстава стечених закључно са 31. децембром 2018. године

2. Обрачун пореске амортизације сталних средстава стечених од 1. јануара 2019. године

3. Обрачун пореске амортизације у случају накнадних улагања завршених од 1. јануара 2019. 
године која се укључују у набавну вредност сталних средстава

 

ЦАРИНЕ

Царинске дажбине на одређену робу у 2024. години

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Измењени уговори о избегавању двоструког опорезивања са Вијетнамом, Јерменијом и Тунисом

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Питања и одговори у вези са порезом на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Исплата од стране фудбалског клуба будућем играчу накнаде на име закључења уговора тзв. накнада за пристанак играча да игра за клуб – порез на доходак грађана и доприноси за обавезно социјално осигурање

2. Наставак обављања делатности од стране наследника предузетника за време његовог живота кроз реализацију уговора о уступању и расподели имовине за живота

3. Плаћање премије добровољног здравственог осигурања за супруге оснивача и директора – зарада или други приход

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање годишњег финансијског извештаја за кориснике буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања за 2023. годину

1. Уводни део

2. Прописи за састављање и подношење финансијских извештаја

3. Обвезници састављања годишњег финансијског извештаја по прописима о буџетском рачуноводству

4. Садржај завршног рачуна

5. Рокови за састављање годишњег финансијског извештаја

6. Подношење финансијских извештаја

7. Процењивање позиција финансијских извештаја корисника буџета

8. Припреме за састављање завршног рачуна

9. Усклађивање књиговодствене евиденције према готовинској основи

10. Успостављање равнотеже између конта класе 000000 и класе 100000 са контима класе 300000

11. Утврђивање и књижење резултата пословања

12. Начин попуњавања образаца завршног рачуна

13. Закључивање пословних књига за 2023. годину

14. Покриће дефицита по завршном рачуну за 2023. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Усклађени динарски износи нормираних трошкова за приходе фриленсера у примени од 1. фебруара 2024. године

2. Принудна ликвидација над привредним субјектима који нису доставили финансијске извештаје за 2020. и 2021. годину

3. ПДВ третман промета услуга извршених од стране нерезидентних правних лица Meta Platforms Ireland Limited и Meta Platforms Technologies Limited

4. За територију Града Београда није објављена одлука о просечним ценама непокретности за 2024. годину за потребе утврђивања и плаћања пореза на имовину

5. Подношење захтева за поврат акцизе на моторна горива која се користе у пољопривредне сврхе

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Фискализација

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Акцизе

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару 2024. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци