Привредни саветник број 2 и 3/2022

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 2 и 3 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Усклађени неопорезиви износи накнада трошкова и других примања запослених
од 1. фебруара 2022. године

Актуелне измене царина и посебних дажбина у делу пољопривреде

 

РАЧУНОВОДСТВО, ПРОЦЕЊИВАЊЕ И ОБРАЧУНИ

Обрачун рачуноводствене амортизације за 2021. годину

1. Средства за која се обрачунава рачуноводствена амортизација

2. Појединачни/групни обрачун амортизације и рачуноводствено евидентирање

3. Основица за обрачун рачуноводствене амортизације

4. Амортизациони период

5. Корисни век трајања средства

6. Методе амортизације и амортизациона стопа

7. Преиспитивање и промене корисног века трајања, методе обрачуна рачуноводствене амортизације и резидуалне вредностиОбрачун залиха недовршене производње и готових производа

1. Нормативни основи за утврђивање цене коштања учинака

2. Класификација трошкова према елементима трошења

3. Међузависност финансијског рачуноводства и рачуноводства трошкова и учинака

4. Методи обрачуна трошкова

5. Пренос промена вредности залиха у финансијско књиговодство

6. Књижење мањкова и вишкова залиха учинака у финансијском књиговодству

7. Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену

8. Специфичности процењивања залиха у пољопривредној производњи

Обрачун набавне вредности продате робе

1. Књиговодствено обухватање залиха робе у складу са МРС, МСФИ за МСП и Правилником за микро правна лица

2. Продаја робе – излаз робе са залиха

3. Различити начини обрачуна набавне вредности продате робе

4. Књижење датог рабата и његов утицај на обрачун набавне вредности продате робе

5. Утицај књижења примљеног рабата на обрачун набавне вредности продате робе

6. Остала књижења која могу утицати на правилан обрачун набавне вредности продате робе

7. Закључак

Процењивање по фер вредности

1. Процена некретнина, постројења и опреме по поштеној (фер) вредности

2. Процена нематеријалних улагања по поштеној (фер) вредности

3. Процена инвестиционих некретнина по поштеној (фер) вредности

4. Процена биолошких средстава по поштеној вредности

Обезвређивање финансијских инструмената у складу са МСФИ 9

1. Уводне напомене

2. Примена МСФИ 9

3. Класификација финансијских инструмената према МСФИ 9

4. Признавање очекиваних кредитних губитака финансијских инструмената

5. Општи приступ за утврђивање очекиваних кредитних губитака

6. Поједностављени приступ обезвређивања финансијских средстава

6.1. Поједностављени приступ обезвређивања потраживања од купаца

7. Посебан модел резервисања за губитке за купљена или створена кредитно обезвређена финансијска средства

Рачуноводствено обухватање државних давања

1. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују пуне МСФИ

2. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују МСФИ за МСП

3. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују Правилник за микро правна лица

4. Рачуноводствено обухватање финансијске подршке код обвезника фискализације

5. Донације добијене од невладиних развојних агенција

Резервисања за трошкове и ризике

1. Појам и признавање резервисања

2. Која се резервисања могу признати у складу са МРС 37, Одељком 21 МСФИ за МСП и Правилником за микро и друга правна лица?

3. Обавезност резервисања и рачуноводствене политике

4. Признавање расхода по основу резервисања у пореском билансу

5. Почетно и накнадно одмеравање резервисања (процена, преиспитивање и употреба резервисања)

6. Обавеза дисконтовања

7. Резервисања за трошкове у гарантном року

8. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

9. Резервисања за трошкове реструктурирања

10. Резервисања за трошкове судских спорова

11. Резервисања по основу штетних уговора

12. Резервисања за задржане кауције и депозите

13. Исказивање обавеза по основу краткорочних резервисања

14. Надокнаде од других

15. Резервисања, догађаји после извештајног периода и грешке

16. Потенцијалне обавезе и потенцијална имовина

Обрачун резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију за 2021. годину

1. Препоруке у погледу актуарских претпоставки

2. Препорука у погледу усвајања рачуноводствених политика по питању резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

3. Нека објашњења у погледу обрачуна резервисања за отпремнине

4. Пример обрачуна вредности резервисања

5. Књижење резервисања

6. Обелодањивање резервисања

Догађаји након датума биланса стања

1. Датум одобравања и датум усвајања финансијских извештаја

2. Корективни догађаји након дана биланса стања

3. Некорективни догађаји након дана биланса стања

 

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (исказивање података у обрасцима финансијских извештаја)

I. Садржина позиција у Обрасцу Биланс стања

II. Садржина позиција у Обрасцу Биланс успеха

III. Извештај о осталом резултату

IV. Састављање статистичког извештаја

V. Састављање извештаја о токовима готовине

VI. Извештај о променама на капиталу

VII. Напомене уз финансијске извештаје

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

Напомене у вези са састављањем финансијских извештаја за друга правна лица која нису основана ради обављања делатности у циљу стицања добити

1. Рачуноводствена регулатива коју примењују друга правна лица

2. Рачуноводствено евидентирање специфичних пословних промена других правних лица

3. Састављање финансијских извештаја других правних лица

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Одређивање пореског дужника – уређење зелених површина

1. Активности уређивања зелених површина и пејзажна архитектура

2. Одређивање пореског дужника за сврху примене члана 10. Закона о ПДВ

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. Право на одбитак претходног пореза за набавке у вези са изградњом објекта за који није издата грађевинска дозвола и обавеза исправке одбитка

2. ПДВ третман фактурисања трошкова по основу улагања у закупљени простор

3. Одређивање пореског дужника за испоруку са монтажом тотема

4. Пореске импликације одустајања од започетог инвестиционог улагања

5. ПДВ третман документа о смањењу накнаде за извршени промет 2019. године из области грађевинарства у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) ЗПДВ

6. ПДВ третман испоруке прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије и пружања услуга оператеру дистрибутивног система

7. Пружање услуга без накнаде програмирања пејсмејкера здравственим установама

8. Обавеза издавања рачуна на српском језику

9. Префактурисање трошкова насталих услед нефункционалности опреме која је уграђена у непокретност која се налази у Црној Гори

10. ПДВ третман продаје теретног возила са отпремом у иностранство

11. Консултантске услуге пружене страним правним лицима не улазе у укупан промет обвезника ПДВ

12. Стопа ПДВ на услугу црпљења отпадних вода ауто-цистерном и превоз отпадних вода на овлашћену депонију

13. Измена пореске пријаве трећи пут (грађевинске услуге)

14. Могућност смањења основице за обрачун ПДВ за износ накнаде који није наплаћен

15. Уношење података у ПОПДВ код привременог извоза и увоза

16. Промет и инсталирање система за заштиту робе од крађе (примена одредаба члана 10.
став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

17. Захтев за накнаду штете не издаје се у форми ПДВ рачуна

18. Датум промета и датум издавања рачуна (право одбитка претходног пореза)

19. Казнене одредбе у случају када се не изврши измена пореске пријаве

20. Право одбитка претходног пореза за опремање набављеног апартмана на Копаонику

21. Обавезни елементи иностране фактуре

22. Промет услуга закупа без накнаде и обавеза обрачуна ПДВ

23. Услуге постављања електро-инсталација на контејнерима који се користе као локали на пијаци (примена одредби члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

24. ПДВ третман расхода готовог производа (сладоледа) због квара уређаја у којем се он чува

25. Датум издавања и датума промета на рачунима за примљене адвокатске услуге од лица које није обвезник ПДВ

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Поступак и последице отказа уговора о раду услед неоправданог изостанка са рада

1. Основ престанка радног односа према Закону о раду, односно општем акту и уговору о раду

2. Утврђивање дана престанка радног односа у случају неоправданог изостанка са рада

3. Обрачун зараде и пореза и доприноса на зараду, односно самодоприноса за обавезно социјално осигурање

4. Поступак отказивања уговора о раду

5. Рок у којем се може дати отказ уговора и рок у којем се морају исплатити сва доспела новчана потраживања

6. Лица која су заштићена од отказа уговора о раду

7. Пример отказа уговора о раду по основу неоправданог изостанка са рада (са примерима упозорења, службене белешке и решења о отказу уговора о раду)

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Питања и одговори у вези са порезом на доходак грађана

1. Порески третман исплате новчане награде запосленима у повезаном правном лицу

2. Порески третман покрића трошкова здравствене заштите запослених плаћањем тзв. пакета здравља приватној здравственој установи

3. Накнада трошкова превоза физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а која добровољно, односно по позиву, сарађују у културне сврхе

Питања и одговори у вези са зарадама и накнадама зарада

1. Разликовање боловања ради неге детета до три године од боловања ради посебне неге детета

2. Поступак са више обрачунатом накнадом за боловање преко 30 дана након усклађивања
од стране РФЗО

3. Могућност остваривања права на остале накнаде по основу рођења и неге детета истовремено са правом на накнаду зараде за породиљско одсуство

4. Могућност исплате осталих накнада по основу рођења и неге детета оцу уместо мајци детета

5. Право на накнаду зараде за државни и верски празник који пада у време боловања

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори у вези са фискализацијом

1. За споредне услуге у оквиру обављања комуналне делатности постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја уколико се исте пружају физичким лицима

2. Подаци о броју локала у тржном центру или броју тезге на пијаци уносе се у поља која су у пријави ПГЈО намењена за унос броја стана

3. Обвезници фискализације који су добили субвенцију за набавку електронских фискалних уређаја требало би да отпочну евидентирање промета преко нових уређаја пре 30. априла 2022. године (у било којем износу)

4. Обвезник фискализaције који изгуби право на коришћење финансијске подршке, дужан је да изврши повраћај средстава на наменски рачун

5. Продаја на мало репроматеријала за пољопривреду носиоцима пољопривредног газдинства евидентира се преко електронског фискалног уређаја, а када се наплаћује компензацијом, као начин плаћања уноси се „друго безготовинско плаћање“

6. Постојећи обвезници немају право на финансијску подршку за пословне просторе и просторије које не користе у моменту подношења захтева за субвенцију

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Опорезивање дигиталне економије

1. Увод

2. Најновија дешавања

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Основице за обрачун и исплату плата код корисника буџетских средстава у складу са повећањем прописаним Законом о буџетском систему, почев од плате за јануар 2022. године

1. Основице за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама почев од плате за јануар 2022. године

2. Основица за обрачун и исплату плата запослених у Централном регистру обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО)

3. Основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима и службама локалне власти

4. Основице за обрачун и исплату плата изабраних лица из члана 7. Закона о платама у државним органима и јавним службама

5. Основице за обрачун и исплату плата запослених у Министарству унутрашњих послова

6. Основица за обрачун и исплату плата професионалних припадника Војске Србије

7. Основице за обрачун плата код корисника буџетских средстава прописаних Законом о буџету РС почев од плате за јануар 2022. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Модел и напомена уз финансијске извештаје за 2021. годину у складу са Правилником за микро правна лица и МСФИ за МСП могу се преузети са претплатничког дела сајта Привредног саветника

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару 2022. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци