Привредни саветник број 19/2023

Број 19 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 20. октобра 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од понедељка 23. октобра 2023. године у 11 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању

1. Циљеви предложених измена и допуна

2. Електронско евидентирање ПДВ

3. Остале измене и допуне

4. Активности у наредном периоду

Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ – расписан је нови јавни позив

Манипулације Савеза рачуновођа и ревизора Србије у вези са континуираном едука-цијом и обавезом плаћања чланарине том савезу

 

ЛИКВИДАЦИЈА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Ликвидација привредног друштва

1. Појам и покретање ликвидације

2. Одлука о ликвидацији

3. Регистрација и објављивање одлуке о ликвидацији

4. Поступци у току и покретање стечаја

5. Ограничења исплата члановима друштва у ликвидацији

6. Ликвидациони управник

7. Обавештавање поверилаца

8. Пријављивање потраживања

9. Почетни ликвидациони биланс и почетни ликвидациони извештај

10. Годишњи ликвидациони извештаји

11. Обустава ликвидације

12. Покретање поступка стечаја због презадужености

13. Окончање ликвидације

14. Расподела ликвидационог остатка

15. Одговорност чланова друштва по окончању ликвидације

16. Немогућност промене правне форме и статусне промене друштва које је започело ликвидацију

17. Испуњење пореске обавезе у случају ликвидације

18. Акти у поступку ликвидације

19. Накнада за регистрацију

20. Гашење рачуна код банке

21. Престанак радног односа запослених

22. Дефискализација фискалног уређаја због престанка обављања делатности (који је најкаснији тренутак за подношење пријаве ПГЈО и за опозив безбедносног елемента)

23. Подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређење животне средине

24. Редослед корака које треба предузети у поступку ликвидације – резиме

Обрачун ПДВ у току поступка ликвидације и приликом брисања из евиденције обвезника ПДВ

1. Подношење захтева за брисање из евиденције ПДВ

2. Подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ПДВ

3. Подношење пописне листе уз Захтев за брисање из евиденције ПДВ

4. Примери обрачуна износа исправке претходног пореза у складу са чланом 40. Закона о ПДВ приликом брисања из евиденције обвезника ПДВ

5. Обавеза плаћања ПДВ по пореској пријави коју обвезник подноси уз Захтев за брисање, односно повраћај ПДВ

6. Издавање потврде о брисању из евиденције обвезника ПДВ

7. Расподела ликвидационог остатка

Финансијско извештавање код правних лица у поступку ликвидације

1. Обавеза вршења пописа, вредновање имовине и обавеза и вођење пословних књига код друштава у ликвидацији

2. Финансијско извештавање на дан отварања поступка ликвидације

3. Састављање образаца финансијских извештаја на крају календарске године за правна лица која су у току године састављала ванредне финансијске извештаје у поступку ликвидације

4. Састављање образаца финансијских извештаја приликом окончања поступка ликвидације

5. Одређене напомене у вези са достављањем ванредних финансијских извештаја Агенцији

Утврђивање пореза на добит код правних лица у ликвидацији

1. Увод

2. Обрачун амортизације која се признаје за пореске сврхе

3. Приходи и расходи по основу вредносног усклађивања имовине

4. Укидање дугорочних резервисања, преклудираних обавеза према повериоцима и одложених пореских средстава и обавеза

5. Бестеретно давање новчаних средстава и опрост дуга обвезнику од стране власника капитала

6. Узимање из имовине Обвезника од стране власника капитала

7. Право на коришћење пренетих пореских и капиталних губитака, пореских кредита и пореских подстицаја

8. Периоди за које се састављају порески биланс и пореска пријава и рокови за достављање ових докумената Пореској управи

9. Начин попуњавања пореске пријаве

10. Плаћање пореза

Порески третман преноса имовине у току ликвидације и ликвидационог остатка након окончања поступка ликвидације са становишта Закона о порезима на имовину

1. Порез на имовину у статици

2. Порез на пренос апсолутних права

3. Порез на поклон

Порески третман ликвидационог остатка из угла пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

1. Увод

2. Пренос ликвидационог остатка резидентном правном лицу

3. Пренос ликвидационог остатка нерезидентном правном лицу

4. Пренос ликвидационог остатка резидентном/нерезидентном физичком лицу

5. Начин утврђивања дивиденде

6. Попуњавање и достављање Обрасца ДПДЛ/С

 

ЕЛЕКТРОНСКО АРХИВИРАЊЕ

Општи акт у вези са коришћењем, евидентирањем и заштитом електронских докумената са примером (моделом) таквог правилника

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Обвезници фискализације и Пензионерска картица

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Исплата уговорене накнаде директора за ранији период

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Откуп пољопривредних производа и евидентирање носиоца пољопривредног газдинства у ПДВ

2. Ваучери за туристичка путовања (обавеза издавања фискалних рачуна)

3. Промена намене аванса

4. Исправка грешке када је у рачуну био исказан већи износ ПДВ од оног који се дугује

5. Отпадно дрво не сматра се секундарном сировином у смислу прописа о ПДВ

6. ПДВ у грађевинарству – сервис, замена и пуњење чилера

7. Настанак пореске обавезе – израда пројектно-техничке документације

8. Право на одбитак претходног пореза – у ситуацији када страно лице не изда рачун (или изда рачун са погрешним подацима)

9. Порески период у којем се врши исправка обрачунатог ПДВ

10. Право на одбитак претходног пореза – документовање споредних трошкова који се зарачунавају купцу

11. Порески третман услуге контроле претовара робе за извоз

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донета је Уредба о измени Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја (пијачни продавци)

2. Дан примирја у Првом светском рату – 11. новембар 2023. године (субота) је нерадни дан

3. Предложене измене и допуне Закона о дувану

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру 2023. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци