Привредни саветник број 19/2022

Број 19 "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 20. октобра 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  број 19 могу преузимати од понедељка, 24. октобра 2022. године у 10 часова. 

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на PS 19-2022.pdf

 

АКТУЕЛНОСТИ

Издавање електронских фактура РФЗО преко система електронских фактура

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствени и порески аспекти лизинга у складу са МСФИ за МСП, Правилником за МПЛ И ПДВ прописима

1. Примена Одељка 20 – Лизинг из МСФИ за МСП

2. Класификација лизинга на финансијски и пословни лизинг

3. Финансијски лизинг из аспекта корисника лизинга у складу са МСФИ за МСП и Правилником за МПЛ

4. Финансијски лизинг из аспекта даваоца лизинга

5. Финансијски лизинг код произвођача или посредника као даваоца лизинга у складу са МСФИ за МСП

6. Трансакције продаје и повратног лизинга

7. ПДВ на промет добара и услуга по уговорима о лизингу

8. ПДВ на промет услуга по уговорима о пословном лизингу

9. Пословни лизинг у складу са МСФИ за МСП и Правилником за МПЛ

10. Основица ПДВ на промет који се врши по основу уговора о лизингу

11. Право на одбитак претходног пореза даваоца лизинга

12. Право на одбитак претходног пореза примаоца лизинга

13. Раскид уговора о финансијском лизингу

14. Уступање уговора о финансијском лизингу

15. ПДВ на трансакције продаје и повратног лизинга (sale and leaseback)

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Опорезивање примања запослених по основу сопствених акција стечених без накнаде или по повлашћеној цени

1. Порез на зараду на примања запослених по основу сопствених акција

2. Остваривање права на пореско ослобођење по основу сопствених акција

3. Обрачун и плаћање пореза на зараду у случају када се примања запосленог по основу сопствених акција сматрају опорезивом зарадом

4. Порески третман сопствених акција које је стекао оснивач запослен у свом привредном друштву

5. Опорезивање дивиденде остварене по основу сопствених акција

6. Опорезивање порезом на капиталне добитке у случају отуђења сопствених акција

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Општа правила опорезивања ауторских накнада порезом на добит по одбитку

1. Опорезивање ауторских накнада из аспекта Закона о порезу на добит правних лица

2. Опорезивање ауторских накнада из аспекта УИДО

 

РАДНИ ОДНОСИ

Отказ уговора о раду по основу вишка запослених у складу са Законом о раду и права код Националне службе за запошљавање

1. Када постоји обавеза доношења програма за решавање вишка запослених?

2. Отказ уговора о раду и право на отпремнину и остала примања из радног односа

3. Начин отказа уговора о раду и пример решења о отказу уговора о раду

4. Обрачун и исплата отпремнине

5. Одрицање права на отпремнину

6. Право на новчану накнаду и остала права код Националне службе

 

СПОЉНА И УНУТРАШЊА ТРГОВИНА

Послови шпедиције (порески и рачуноводствени аспект)

1. Дефиниција шпедитерске делатности

2. Обавезе шпедитера у царинском поступку

3. ПДВ аспект шпедитерских послова

4. Накнада за рад – услуга шпедитера

5. Трошкови плаћени у име и за рачун налогодавца

6. Попуњавање ПОПДВ приликом обављања шпедитерске делатности

7. Књижење извоза добара када се отпремање добара поверава шпедитеру

8. Књижење увоза добара када се допремање добара поверава шпедитеру

9. Попуњавање ЈЦИ при извозу/увозу када је ангажован шпедитер

Продајни подстицаји из угла Закона о трговини

1. Истицање цене

2. Продајни подстицаји

3. Продаја са сниженом ценом

4. Оглашавање продајних подстицаја

5. Новчане казне за прекршаје које се односе на продајне подстицаје и снижење цена

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори из области фискализације

1. Код пружање услуга лабораторијске радиолошке дијагностике у оквиру делатности 86.10 (делатност болница) другим правним лицима (здравственим установама) која шаљу пацијенте на услужну лабораторијску дијагностику, лица која пружају ове услуге нису обавезна да тако остварен промет евидентирају преко електронског фискалног уређаја

2. Факултет који самофинансирајућим студентима испоручује бесплатне уџбенике, то јест укључени су у цену школарине, није дужан да промет уџбеника евидентира преко електронског фискалног уређаја

3. Услуга доставе која се не наплаћује од купца робе не мора да се евидентира преко електронског фискалног уређаја

4. Продавац је дужан да евидентира „уговорну казну“ за раскид уговора преко електронског фискалног уређаја

5. Услуга издавања стана који се налази на територији Републике Србије коју једно резидентно правно лице пружа другом, а које исти даље даје у подзакуп физичком лицу за стамбене потребе

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

        ПДВ

        Фискализација

        Порез на доходак грађана

        Порези на имовину

        Рачуноводство

        Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци