Привредни саветник број 19 и 20/2021

ДВОБРОЈ 19 и 20
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 19 и 20 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 31. октобра 2021. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 19 и 20 могу преузимати од уторка, 2. новембра 2021. године у 11 часова.

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 19 и 20 СУ:

 

In Memoriam

(Ђурђина Бркић 1958-2021)

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Усвојене су измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији

1. Усклађивање са одредбама Закона о фискализацији

2. Измене и допуне које се односе на покретање пореске контроле и на рокове у пореској контроли

3. Измене и допуне које се односе на поступак одлагања пореског дуга по основу камате и замене средстава обезбеђења наплате у том поступку

4. Пореска управа по службеној дужности подноси Образац ПП ОД-О када порески обвезник, односно порески платац пропусти да је поднесе у прописаном року

5. Право обвезника на прекњижавање доприноса за обавезно социјално осигурање не застарева

6. Остале измене и допуне ЗПППА

 

Новине које доноси Предлог Закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре

1. Унапређења услова за отпочињање пословања (Е-пријава)

2. Усклађивање са Законом о општем управном поступку

3. Проширен круг лица овлашћених за подношење регистрационе пријаве

4. Достављање писменог отправка одлуке регистратора, а у циљу информисања

Новине које доноси Предлог Закона о изменама и допунама Закона о централној евиденцији стварних власника

Новине које доноси Предлог Закона о изменама и допунама закона о привредним друштвима

1. Унапређење заштите права мањинских чланова друштва

2. Усклађивање са одредбама Директиве (ЕУ) 2017/828

3. Прецизније је дефинисан појам адресе седишта друштва и предузетника, као и могућност брисања регистроване адресе на основу тужбе заинтересованих лица

4. Привредна друштва и предузетници – корисници услуга е-Управе

5. Прописано је шта чини неновчани улог у друштво, у случају куповине стечајног дужника као правног лица

6. Случајеви у којима предузетник престаје са обављањем делатности по сили закона – принудна ликвидација

7. Ништавост уговора о преносу удела – последице

8. Прописује се које разлоге за принудну ликвидацију није могуће отклонити, као и поступак принудне ликвидације за ове случајеве

9. Предложене допуне одредаба о смањењу капитала

Технички аспекти примене Закона о електронском фактурисању

1. Увод

2. Објављена техничка упутства и информатички алати

3. Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре

4. Интерно Техничко упутство

5. Приступ СЕФ систему од стране физичког лица

6. Повезивање уз коришћење СУФ система

7. Повезивање на СУФ систем помоћу АПИ интерфејса

8. Обрада XМЛ фактура у рачуноводственим софтверима

9. Закључак

Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника за 2022. годину

1. Подношење захтева за паушално опорезивање за 2022. годину

2. Утврђивање месечног паушалног пореза

3. Ко може бити паушално опорезован

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори из области фискализације

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Импликације стицања статуса обвезника ПДВ на учеснике у промету

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. ПДВ третман давања маски (без накнаде) посетиоцима малопродајног објекта

2. Да ли се разбијање бетонске кошуљице за сврху припреме радова на адаптацији објекта сматра прометом добара и услуга из области грађевинарства у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ?

3. ПДВ импликације у ситуацији када купац не изврши повраћај амбалаже у уговореном року при чему није уговорено накнадно зарачунавање амбалаже купцу

4. Ко се сматра пореским дужником за испоруку, транспорт и монтажу два типа лептир вентила у постојећим водоводним шахтовима?

5. Примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ у случају извођења грађевинских радова на три различите локације у укупној вредности изнад 500.000 динара, без ПДВ

6. Да ли се испорука украсних маски намењених облагању спољних јединица клима уређаја сматра прометом добара и услуга из области грађевинарства за сврху примене члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ?

 

ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Зараде запослених у земљи према Закону о раду

I. Радни однос

II. Утврђивање бруто зараде запослених (структура зараде)

III. Пример обрачуна (утврђивања) зараде запосленог

IV. Достављање обрачуна зараде и накнаде зараде запосленом

Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених који раде са пуним радним временом

1. Шта чини зараду запослених на коју се обрачунавају порез и доприноси

2. Основица за обрачун пореза на зараде запослених

3. Основица за обрачун доприноса за социјално осигурање запослених

4. Стопе пореза и доприноса на зараде запослених, обавеза обрачуна, плаћања и подношења пореске пријаве

Прерачун са нето на бруто зараду

Примери обрачуна пореза и доприноса на зараде запослених и попуњавања пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

1. Исплата зараде запосленом из једног дела

2. Исплата аконтације зараде и исплата коначне зараде када је претходно исплаћена аконтација зараде

3. Исплата аконтације зараде и исплата коначне зараде када је бруто износ аконтације нижи од најниже основице за обрачун доприноса

4. Исплата зараде која је виша од највише основице за обрачун доприноса

5. Исплата зараде која у збиру са накнадом зараде прелази највишу основицу социјалних доприноса

6. Обрачун доприноса на најнижу основицу када послодавац до краја текућег месеца није исплатио зараду запосленом за претходни месец

7. Исплата зараде запосленом који је засновао радни однос у току месеца, односно коме је престао радни однос у току месеца

8. Исплата бонуса, регреса и других примања са карактером зараде након исплате коначне зараде

9. Исплата бонуса, регреса и других примања са карактером зараде истовремено са исплатом накнаде зараде

10. Исплата зараде и обрачун примања по основу коришћења службеног возила у приватне сврхе

11. Исплата зараде и обрачун примања по основу коришћења стамбених зграда и станова од стране запослених

Рад са непуним радним временом

Минимална зарада

Основна бруто минимална зарада

Начин прерачуна нето минималне зараде на бруто

Обрачун пореза и доприноса на премије добровољног здравственог осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

1. Увод

2. Примери обрачуна пореза и доприноса кроз систем обједињене наплате

3. Порески третман према Закону о порезу на добит правних лица

Накнаде зараде које се исплаћују на терет послодавца

1. Утврђивање основа за накнаду (просечна зарада у претходних 12 месеца)

2. Накнада зараде за време државних и верских празника

3. Накнада зараде за време плаћеног одсуства

4. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

Остале накнаде зарада

1. Накнада за време удаљења запосленог са рада

2. Накнада за плаћено одсуство због прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

3. Накнада за неплаћено одсуство

4. Накнада за вршење војне обавезе

Зараде запослених упућених на привремени рад у иностранство

1. Разлика између упућивања на привремени рад у иностранство и службеног пута у иностранство

2. Материјалне обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство (исплата зараде, других примања и накнаде трошкова)

3. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство у складу са домаћим прописима

4. Опорезивање зарада запослених упућених на рад у иностранство у складу са међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања

5. Примена социјалних споразума

6. Илустративни примери примене УИДО и социјалних споразума приликом упућивања запослених на рад у иностранство

7. Пример обрачуна пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у државу са којом је у УИДО предвиђен метод пореског кредита

8. Остале обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство из аспекта Закона о упућивању

9. Коришћење здравствене заштите запослених упућених на рад у иностранство

10. Пример текста анекса уговора о раду за упућене раднике за привремени рад у иностранство

 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА

Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада

1. Право запосленог на накнаду трошкова доласка и одласка са рада према Закону о раду

2. Уређивање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла у акту послодавца

3. Обавеза документовања трошкова накнада за долазак и одлазак са рада према Закону о рачуноводству, Закону о порезу на добит и Закону о порезу на доходак грађана (осврт на мишљења МФИН)

4. Неопорезиви износ примања запосленог по основу накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (са примерима обрачуна)

5. Документовање трошкова накнада за долазак и одлазак са рада уз опрезно уважавање ставова МФИН (са примерима обрачуна)

Накнада трошкова за службено путовање

1. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

2. Накнада трошкова за службено путовање у иностранство

3. Обрачун дневница за службено путовање

4. Примери обрачуна дневница

5. Накнада трошкова службених путовања предузетницима

Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену

 

ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈА НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ

Солидарна помоћ запосленима

1. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

2. Новчане помоћи за лечење запослених у земљи или иностранству

3. Солидарна помоћ и новчана помоћ за лечење запослених

4. Исплата солидарне помоћи запосленима у случају смрти члана породице или другог лица и исплата члановима породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

5. Солидарна помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја

6. Солидарна помоћ за рођење детета

7. Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја

Пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене

1. Издаци за изградњу просторија и/или набавку опреме за рекреацију на радном месту

2. Накнада трошкова колективне рекреације запослених

3. Обезбеђивање специфичне врсте, обима или квалитета рекреације

4. Пореско ослобођење у вези са трошковима организовања спортских догађаја, односно других активности запослених

5. Рачуноводствено евидентирање издатака за рекреацију запослених и порески третман из угла других прописа

Остала примања запослених која немају карактер зараде

1. Јубиларна награда

2. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

3. Исплата накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

4. Премије осигурања

Зајам запосленима за набавку огрева, зимнице и уџбеника

1. Начин и услови одобравања зајма

2. Порески третман исплате и обуставе рате зајма

3. Отпис зајма (опрост дуга по зајму)

 

ОСТАЛА ПРИМАЊА НА КОЈА СЕ ОБРАЧУНАВА ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ

Привремени и повремени послови

1. Обавезе које се плаћају на накнаду из привремених и повремених послова

2. Преглед стопа пореза и доприноса зависно од статуса лица које обавља послове

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

4. Обрачун пореза и доприноса на накнаде трошкова превоза лицима ангажованим по уговору о привременим и повременим пословима

 Лична зарада предузетника

1. Опредељење предузетника за исплату личне зараде

2. Лична зарада предузетника

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

4. Лична зарада и порески биланс предузетника

5. Подизање готовине предузетника који се определио за исплату личне зараде

6. Накнада трошкова службеног путовања предузетнику који се определио за исплату личне зараде

 

ОБРАЧУН ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Обрачун плате, додатака на плату запослених у јавним службама, државним органима, државних службеника и намештеника

1. Обрачун плата у јавним службама и државним органима

2. Плате државних службеника и намештеника

3. Исплата минималне зараде

4. Обрачун плате који послодавац доставља запосленом

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Накнаде за воде које се плаћају у складу за Законом о накнадама за коришћење јавних добара

1. Накнада за коришћење вода

2. Накнада за извађени речни нанос

3. Накнада за одводњавање

4. Накнада за коришћење водних објеката и система у јавној својини

5. Накнада за испуштену воду

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Питања и одговори у вези са порезом на добит правних лица

1. Број радника на неодређено време у вези са подстицајем код улагања из члана 50а Закона о порезу на добит правних лица

2. (Не)Повезаност између привредног друштва и здравствене установе преко физичких лица

3. Опорезивање добити грађевинске фирме и зарада запослених од извођења грађевинских радова у Републици Северној Македонији

4. Закуп опреме из иностранства – истовремено плаћање пореза на добит сталне пословне јединице и пореза по одбитку (да или не ?) –

5. Обрачун пореског кредита и уговори о избегавању двоструког опорезивања

 

РАЧУНОВОДСТВО

Питања и одговори у вези са рачуноводством –

1. Замена делова грађевинског објекта и текуће одржавање истог

2. Бескаматна позајмица једног правног лица другом

3. Капитализација трошкова позајмљивања код преласка са МСФИ за МСП на пуне МСФИ

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Дан примирја у Првом светском рату – 11. новембар 2021. године (четвртак) је нерадни дан

2. Измене и допуне правилника из области фискализације и у вези са фискализацијом

3. Јавни позив за финансијску подршку новом моделу фискализације

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Фискалне погодности и директна давања

Рачуноводство

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру 2021. године 

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци