Привредни саветник број 18/2023

Број 18 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 5. октобра 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од петка 6. октобра 2023. године у 11 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

НОВИ ПРОПИСИ

Влада Републике Србије утврдила је предлоге пореских и других закона

1. Предложене су измене Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

2. Утврђен је предлог закона о измени Закона о порезима на имовину

3. Предложене су измене и допуне Закона о јавним набавкама

 

ЕЛЕКТРОНСКО АРХИВИРАЊЕ

Нове обавезе у вези са електронским архивирањем од 1. јануара 2024. године

1. Сходна примена прописа о поузданом електронском чувању

2. Коришћење софтверског решења за електронско архивирање

3. Одобравање листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања

4. Електронско архивирање ствараоца и имаоца пре предаје надлежном архиву

5. Обављање стручног надзора у еАрхиву

6. Издвајање електронског документарног материјала који се уништава

7. Издвајање електронског документарног материјала који се трајно чува

8. Мере заштите софтверског решења у којем се врши електронско архивирање

9. Вођење архивске књиге у електронском облику и достављања преписа надлежном јавном архиву

Услови за електронско архивирање прописани Законом о електронском фактурисању, Законом о електронском документу и Законом о рачуноводству

1. Електронско архивирање електронских фактура у складу са Законом о електронском фактурисању

2. Услови за електронско архивирање прописани Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

3. Услови за електронско архивирање прописани у Закону о рачуноводству

 

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем – бенефицирани радни стаж

1. Појам бенефицираног радног стажа и радног места, односно посла на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

2. Време које се рачуна у стаж осигурања са увећаним трајањем

3. Случајеви у којима послодавац не обрачунава додатни допринос за ПИО

4. Обрачун додатног доприноса за ПИО и исказивање података у пореској пријави ППП-ПД

5. Обрачун додатног доприноса за ПИО у случају уплате доприноса без исплате зараде

6. Права из пензијског и инвалидског осигурања и права по основу бенефицираног радног стажа

7. Старосна граница као услов за стицање права на старосну пензију и бенефицирани радни стаж

8. Одређивање радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

9. Специфична радна места, односно специфични послови на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

10. Ревизија радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника за 2024. годину

1. Подношење захтева за паушално опорезивање за 2024. годину

2. Утврђивање месечног паушалног пореза

3. Ко може бити паушално опорезован

4. Престанак разлога за паушално опорезивање, односно измењени услови који искључују право на паушално опорезивање

 

ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ – ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ

Анализа случаја размене непокретности између правног и физичког лица – појам размене као правног посла, порез на пренос апсолутних права, порез на капитални добитак, фискализација, ПДВ

1. Појам размене као правног посла и примена начела једнаке вредности давања

2. Околности конкретног случаја који је предмет анализе и порески ефекти чињеничног стања

3. Специфичан случај размене између правног и физичког лица, тзв. заједничка изградња (примена Закона о ПДВ)

 

ДЕВИЗНО И СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Лични и физички преноси средстава плаћања

1. Лични пренос средстава плаћања

2. Физички пренос средстава плаћања

3. Новчане казне за прекршај

Питања и одговори из девизног и спољнотрговинског пословања

1. Царина која је плаћена за робу стављену у слободан промет, која се затим извози у иностранство, не може се повратити

2. Продужење рока за доставу коначних података о царинској вредности робе

3. Могућност промета добара у иностранству између домаћих правних лица

4. Усаглашавање аванса у ЈЦИ и Обрасцу 60

5. Нерезидент правно лице може одобрити зајам свом власнику физичком лицу

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Остваривање права чланова – акционара, независно од вредности удела – акција

Права која припадају члановима независно од вредности удела – акција према основним законским одредбама

Права која остварују чланови д.о.о. независно од вредности удела

Права која остварују акционари независно од броја и вредности акција

Право чланова – акционара по основу несагласности независно од вредности удела – акција

Остала права чланова – акционара независно од вредности удела – акција

 

РАЧУНОВОДСТВО

Питања и одговори у вези са прописима о рачуноводству

1. Измене уговора о лизингу које се рачуноводствено обухватају као нови лизинг

2. Евиденција продаје сопствених производа у малопродајним објектима

3. Рачуноводствени третман конверзије права коришћења земљишта узетог у дугорочни закуп у право својине

4. Рачуноводствено обухватање трансакција које се извршавају путем ангажовања треће стране, тзв. „подизвођача“

5. (Не)обавезност вођења робног књиговодства за угоститељску делатност

6. Утврђивање прихода од продаје објеката за које није добијена употребна дозвола

7. Рачуноводствено обухватање сопствених пољопривредних производа као материјала у производном процесу других производа

8. Књижење краткорочног зајма датог запосленом раднику

9. Књижење повећања обавезе за лизинг по основу повећања варијабилног дела каматне стопе

10. Књижење раскида уговора о подзакупу пре истека основног уговора о закупу

11. Рачуноводствени третман измена тржишних каматних стопа и смањења обима лизинга и накнаде за лизинг

12. Рачуноводствени третман трговине финансијским дериватима на страним берзама

13. Књижење плодоносних вишегодишњих засада и производа добијених са тих засада

14. Рачуноводствено обухватање расхода новина (разлике између штампане и продате количине)

15. Рачуноводствени третман субвенције коју даје држава за продају електричног путничког возила по уговору о финансијском лизингу

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Питања и одговори у вези са прописима о порезу на добит правних лица

1. Не(обавезност) достављања ИПД Обрасца као услов за остваривање права на порески кредит по члану 52. Закона о порезу на добит правних лица

2. Признавање накнаде за извађени речни нанос у Пореском билансу

3. Признавање у Пореском билансу расхода донације учињене UNICEF-у, у ситуацији када није закључен уговор о донацији

4. Не(обавезност) плаћања пореза на добит по одбитку на накнаду за услугу надзора над применом ISO стандарда

5. Начин утврђивања тржишне каматне стопе за потребе обрачуна пореза на добит по одбитку на камате

6. Начин подношење пореске пријаве у случају продаје стечајног дужника као правног лица

7. Порез на добит по одбитку на накнаду за услугу управљања (енг. management fee)

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Основице за обрачун и исплату плата у јавним службама почев од септембра 2023. године

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар – септембар 2023. године

1. Периодично извештавање

2. Рокови за достављање извештаја

3. Обрасци за састављање извештаја

4. Напомене приликом попуњавања Обрасца 5 и исказивање нереалног текућег буџетског дефицита

5. Унос података у Образац 5 – Извештај о извршењу буџета

6. Консолидовани извештај

7. Достављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Квартално извештавање према прописима о дувану

2. Прописани су нови уплатни рачуни за акцизе на „никотинске врећице“ и „нискоалкохолна пића која садрже до 5% или више алкохола“

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2023. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци