Привредни саветник број 18/2022

Број 18  "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 30. септембра 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  број 18 могу преузимати од понедељка, 3. октобра 2022. године у 10 часова. 

 

Цео часопис можете преузети кликом на PS 18-2022.pdf

 

АКТУЕЛНОСТИ

Рачуновође у раљама лоших прописа

1. Ко може да обавља рачуноводствене послове и да пружа рачуноводствене услуге?

2. Означавање финансијског извештаја „непотпуним“ ако је сачињен од стране лица које није уписано у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга није у складу са Законом

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Активности постављања и коришћења соларних електрана из аспекта купца – произвођача

1. Набавка и постављање соларних панела

2. Испорука електричне енергије

Право на одбитак претходног пореза по основу фискалних рачуна

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Пескирање и фарбање силоса за житарице (примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

2. Стопа ПДВ за инвестиционо и текуће одржавање постојећих (или изградњу нових) дечијих игралишта и спортских терена на јавној површини и за изградњу, поправку, санацију и рехабилитацију путева

3. Префактурисане нотарске таксе и накнаде за одобрење средстава од инобанке (уношење података у ПОПДВ)

4. Случајеви у којима је закупац у обавези да, по основу извршених улагања у пословни простор која остају закуподавцу, обрачуна ПДВ по члану 18. Закона о ПДВ (промет без накнаде)

5. Исправност шпедитерског рачуна

6. Стопа фактурисања огревног дрвета

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Приходи од ауторског и сродних права и права индустријске својине које остварују резидентна физичка лица у земљи, на које се порез плаћа по одбитку

1. Појам ауторског права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине

2. Третман прихода од права интелектуалне својине из аспекта пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање

3. Регистар исплатилаца прихода интерпретаторима

4. Рачуноводствено евидентирање трошкова накнада од ауторских и сродних права и права индустријске својине

Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника за 2023. годину

1. Подношење захтева за паушално опорезивање за 2023. годину

2. Утврђивање месечног паушалног пореза

3. Ко може бити паушално опорезован

4. Престанак разлога за паушално опорезивање, односно измењени услови који искључују право на паушално опорезивање

Питања и одговори у вези са порезом на доходак грађана

1. Опорезивање прихода физичких лица, тзв. фриленсера, остварених у 2022. години

2. Плаћање пореза по одбитку када лице, упућено на рад код домаћег правног лица, претходно не плати пореску обавезу самоопорезивањем

3. Порески третман покрића трошкова прибављања радних дозвола за странце

4. Порески третман накнаде штете запосленом због повреде на раду

5. Право на коришћење неопорезивог износа за исплату помоћи у случају смрти запосленог

6. Олакшица за квалификована новозапослена лица у случају заснивања радног односа са иностраним послодавцем

7. Коришћење олакшица за запошљавање од стране послодаваца корисника јавних средстава

8. Право на олакшицу за новозапослено лице које је претходно стекло статус осигураника запосленог код другог послодавца

9. Коришћење олакшице са правом на повраћај дела плаћеног пореза и доприноса у случају промене послодавца

10. Могућност ретроактивног коришћења пореске олакшице за лица са инвалидитетом

11. Коришћење олакшице за запошљавање лица са инвалидитетом у случају када је послодавац већ једном користио право на подстицај

 

РАЧУНОВОДСТВО

Да ли је време за рачуноводство хеџинга?

1. Уводне напомене

2. Шта је рачуноводство хеџинга?

3. Хеџинг фер вредности

4. Хеџинг токова готовине

5. Хеџинг нето инвестиције у инострано пословање

6. Утицај рачуноводства хеџинга на „рачуноводствену неусаглашеност“

7. Примена рачуноводства хеџинга на датум почетка примене МСФИ 9

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Резидентност као услов за остваривање погодности из уговора о избегавању двоструког опорезивања

1. Увод

2. Утврђивање резидентности за потребе примене УИДО

3. Утврђивање резидентности по домаћем пореском законодавству Републике Србије

Питања и одговори у вези са потврдом о резидентности

1. Органи који су у државама са којима Република Србија примењује УИДО надлежни за издавање потврде о резидентности

2. Потврда о резидентности Холандије која је издата на прописаном обрасцу РС али на којој је видљив грб Холандије, није прихватљива

3. Потврда о резидентности на којој је видљив само датум издавања (али не и година на коју се потврда односи)

4. Период важење потврде о резидентности

5. Период важење потврде о резидентности издате на основу „годишњег захтева“

6. Потврде о резидентности издате у електронском формату

7. Потврде о резидентности које не садрже експлицитно позивање на УИДО

8. Потврде о резидентности иностраног партнерства

9. Недобитна организација као резидент (да или не)

10. Потврде о резидентности издате за временски период који претходи датуму издавања потврде (али не и за будући временски период)

11. Потврда о резидентности која гласи на власника пружаоца услуга а не на пружаоца услуга (предузетника)

12. Потврда о резидентности НР Кине

 

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Право на прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода и застарелост права на прекњижавање

1. Дан плаћања пореза путем прекњижавања

2. Прекњижавање пореске обавезе

3. Поступак Пореске управе по пријему захтева за прекњижавање више или погрешно уплаћених пореза и доприноса

4. Поступак прекњижавања више плаћених осталих јавних прихода осим пореза и доприноса по одбитку

5. Обрачун камате

6. Право обвезника на камату за више плаћени јавни приход

7. Рок застарелости по захтеву за прекњижавање

8. Повраћај, односно прекњижавање више плаћених јавних прихода по захтевима пореских обвезника који су престали са обављањем делатности и брисани су из регистра Агенције за привредне регистре

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Губитак права на финансијску подршку обвезницима фискализације

2. Подношење ППП-ПД пријаве са олакшицом за новонастањеног обвезника (ОЛ 24)

3. Квартално извештавање према прописима о дувану

4. Нове исправке у систему електронских фактура од 16. септембра 2022.

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Акцизе

Обједињена мишљења

Управа царина Републике Србије

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2022. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци