Привредни саветник број 18/2021

БРОЈ 18
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 18 "Привредног саветника" за 2021. годину изашао је 3. октобра 2021. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2021. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2021. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 18 могу преузимати од понедељка, 4. октобра 2021. године у 11 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 18 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ - ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Достављање података о пословном простору и пословним просторијама у складу са Законом о фискализацији омогућено је од 1. октобра 2021. године

Донета је Уредба о утврђивању програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација

1. Право на коришћење финансијске подршке и обавезе корисника финансијске подршке за фискализацију

2. Начин остваривања права

3. Поступак реализације програма

4. Губитак права на коришћење финансијске подршке

Процедура издавања и начин коришћења безбедносног елемента

Питања и одговори из области фискализације

1. Евидентирање промета преко електронског фискалног уређаја код привредног субјекта који истовремено обавља делатност која мора и која не мора да се фискализује

2. Фискални рачун не може да врши функцију рачуна из члана 42. Закона о ПДВ, али може да се користи за документовање трошкова

3. Стари фискални уређаји могу да се користе у функцији штампања фискалних докумената повезивањем са новим електронским фискалним уређајима

4. Додељивање ознака пореских стопа артиклима и даље је задатак обвезника фискализације

5. Начин евидентирања продаје робе на одложено је непромењен у односу на постојећи

6. У пословном простору и пословним просторијама који се примарно користе за промет добара и пружање услуга правним лицима и предузетницима није потребно поседовати електронски фискални уређај

7. Продаја станова физичким лицима евидентира се преко фискалне касе

8. У малопродајним објектима (аутосервис) евидентира се промет преко електронског фискалног уређаја, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Критеријуми за стицање статуса пореског обвезника

1. Појам пореског обвезника из аспекта ПДВ

2. Значење и практична примена релевантних критеријума

3. Евидентирање обвезника ПДВ

ПДВ третман услуга путничких агенција

1. Путничке агенције које у потпуности примењују члан 35. Закона о ПДВ

2. Путничке агенције које услуге врше сопственим средствима

3. Путничке агенције које врше посредовање у туристичким услугама

4. Путничке агенције које делимично примењују члан 35. Закона

5. Унос података у ПОПДВ и ПДВ евиденција

Питања и одговори у вези са порезом на додату вредност

1. Право на одбитак претходног пореза по основу неисправног рачуна који, у име и за рачун страног лица, издаје именовани порески пуномоћник

2. Одређивање пореског дужника за набавку добара из иностранства

3. Признавање попуста робе страног добављача приликом утврђивања царинске вредности робе и рачуноводствено евидентирање набавке ове робе

4. Услуга прикључења на даљински систем грејања пружена без накнаде по основу Одлуке о измени и допуни Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

5. ПДВ третман накнаде правног заступника у поступку остваривања права на рефакцију ПДВ у другој држави

6. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ за набавку авио карата

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствени третман аванса у страној валути у складу са МСФИ

1. Уводне напомене

2. Одређивање датума трансакције у складу са МСФИ

2. Класификација монетарних и немонетарних ставки

3. Одмеравање аванса у страној валути код почетног признавања и на датум биланса

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Који су сврха и значај нових рачуна у класи 9 који се односе на евидентирање пољопривредних производа

2. Да ли се после убирања или жетве пољопривредни производи могу поново вредновати по фер вредности

3. Мала правна лица која примењују МСФИ за МСП на предмете дугорочног закупа не примењују МСФИ 16 – Лизинг

4. Како се врши књижење каса сконта према МСФИ 15 – Приходи од уговора са купцима

5. Књижење прихода од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе

6. Да ли је месечна каматна стопа у примеру који је дат у ПС бр. 17/21 за уговор о закупу путничког аутомобила правилно утврђена?

 

ПРОПИСИ О ДУВАНУ

Квартално извештавање према прописима о дувану

1. Обрасци за произвођаче дувана

2. Обрасци за обрађиваче дувана

3. Обрасци за прерађиваче дувана

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Поклон непокретне или покретне имовине члану породичног домаћинства од стране оснивача привредног друштва и предузетника

 1. Власништво над имовином у привредном друштву

2. Пренос имовине правног лица на члана домаћинства оснивача

3. Пренос имовине предузетника на чланове породичног домаћинства

Питања и одговори у вези са порезима и доприносима

1. Директор пензионер и радно ангажовање по уговору о правима и обавезама директора

2. Начин радног ангажовања и порески третман накнаде трошкова директору нерезиденту

3. Начин плаћања пореза и социјалних доприноса на уговорену накнаду директора

4. Уговором о правима и обавезама директора исплата уговорене накнаде не мора да се уговара на месечном нивоу

5. На уговорену накнаду директора нерезидента социјални доприноси не обрачунавају се када је то лице осигурано по прописима друге државе са којом Република Србија има закључен билатерални споразум о социјалном осигурању

6. Начин плаћања социјалних доприноса када је физичко лице предузетник и остварује личну зараду а истовремено је и радно ангажован као директор у свом привредном друштву

7. Лице које је обавезно социјално осигурано као запослено лице према прописима Немачке није обвезник плаћања социјалних доприноса према прописима Србије као оснивач и директор привредног друштва у Србији

8. Пореске обавезе домаћег лица (запосленог у Србији) по основу прихода остварених у иностранству у својству члана одбора директора нерезидентног друштва

9. Опорезивање дивиденде коју остварује од српског друштва физичко лице – резидент Египта – стицање статуса резидента

10. Начин обрачуна пореза и доприноса на накнаду по уговору о делу осталог заступника друштва који је корисник пензије и предузетник

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Закуп опреме из иностранства и уговори о избегавању двоструког опорезивања

 

ЦАРИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Питања и одговори у вези са царинским и девизним пословањем

1. Обрачун царинског дуга гласи на физичко лице

2. Увоз опреме као улог страног улагача или кад се финансира из кредита

3. Обрачун царинских дажбина приликом увоза робе за коју не постоји обавеза плаћања добављачу

4. Уплата из иностранства као вид инвестиционог улагања у домаће привредно друштво

5. Плаћање услуге рекламирања платном картицом

 

РАДНИ ОДНОСИ

Питања и одговори у вези са радним односима

1. Уговор о раду на одређено време може се закључити са незапосленим коме до испуњења једног од услова за остваривање права на старосну пензију недостаје до пет година

2. Начин извршења на заради потраживања по основу извршног решења и административне забране

3. Када послодавац организује сопствени превоз, запослени не остварују право на накнаду трошкова превоза

4. Начин радног ангажовања и закључивање уговора са страним физичким лицем које би послове за домаћег послодавца обављало из своје матичне државе (електронском путем)

5. Право на плаћено одсуство запосленог по основу обавезе присутности на рочишту за оставинску расправу

6. Максимално трајање радног односа на одређено време за запослене који су већ радили код истог послодавца на одређено време

7. Ако је казна затвора замењена кућним притвором, и то у трајању дужем од шест месеци, послодавац има право да запосленом да отказ уговора о раду

8. Последице необезбеђивање путног осигурања за запосленог на службеном путу

9. Оснивач друштва који је у радном односу у свом друштву остварује право на зараду у висини минималне зараде

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Исказивање података у пореској пријави ППП-ПД за примања са олакшицом ОЛ 23 и ОЛ 25 од 1.10.2021. године

2. Демо верзија портала за електронске фактуре и техничко упутство за његово коришћење

3. Измењен je уговор о избегавању двоструког опорезивања са Пакистаном

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Фискалне погодности и директна давања

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2021. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци