Привредни саветник број 17/2023

Број 17 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 19. септембра 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати  од четвртка 21.  септембра 2023. године у 11 часова..

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

НОВИ ПРОПИСИ И АКТУЕЛНОСТИ

Усвојене измене и допуне Закона о акцизама

1. Уводне напомене

2. Разлози за доношење Закона и норме које су прописане за постизање постављених циљева

3. Нови појмови у Закону и њихово значење

4. Нови акцизни производи

5. Нови износи и стопе акциза од 1. октобра 2023. године

6. Акциза на нове акцизне производе

7. Рефакција акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности коју остварују пољопривредна газдинства

8. Контролне акцизне маркице са QR кодом

9. Обавеза коришћења система еАкциза

10. Дефинисање количине електричне енергије за крајњу потрошњу која се врши купцима који имају статус купца – произвођача

11. Пријава места обављања делатности за произвођаче никотинских врећица

12. Индексација динарских износа акцизе

13. Нове казнене одредбе прописане Законом о акцизама

Повећање акцизе на цигарете од 1. октобра 2023. године и обавеза пописа залиха цигарета

1. Износи акциза на цигарете од 1. октобра 2023. године

2. Обавеза пописа затечених залиха цигарета због промене динарских износа акцизе

3. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете

4. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе у случају промене минималне акцизе на цигарете

Усвојен је Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије

1. Разлози за доношење Закона и основне новине

2. Циљеви које Закон треба да постигне

3. Најзначајнија нормативна решења

4. Прелазне и завршне одредбе и рокови за доношење подзаконских аката

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ

Шта може и треба да уради издавалац електронске фактуре која је одбијена преко система електронских фактура?

1. Две врсте одбијања електронске фактуре

2. Шта може и треба да уради издавалац након одбијања електронске фактуре?

3. Додатна комуникација са купцем усмерена на то да прималац изврши накнадно прихватање неосновано одбијене електронске фактуре

4. Покретање поступка извршне наплате на основу електронске фактуре

5. Сторнирање одбијене електронске фактуре

Најчешће техничке грешке приликом коришћења Система за електронско фактурисање

1. Грешке које се појављују на порталу за електронску идентификацију (еИД)

2. Грешке које се јављају приликом слања ЕФ

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Опорезивање промета нових и половних путничких аутомобила и других моторних возила (осим члана 36. Закона о ПДВ)

1. Промет нових моторних возила

2. Промет половних моторних возила

3. Право купца моторног возила на претходни порез

4. Набавка моторних возила када приликом промета не постоји обавеза обрачуна ПДВ или ПДВ није исказан у рачуну

5. Обавеза купца половног возила да обрачуна ПДВ за возило које је набављено од страног лица, укључујући набавку од дипломатских и конзуларних представништава (амбасада) на територији Републике Србије

6. Увоз и извоз половних моторних возила

7. Промет моторних возила или промет секундарних сировина?

 

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

Рекласификација финансијских средстава

1. Уводне напомене

2. Рекласификација из категорије по амортизованој вредности у категорију по фер вредности кроз биланс успеха

3. Рекласификација из категорије по фер вредности кроз биланс успеха у категорију по амортизованој вредности

4. Рекласификација из категорије по амортизованој вредности у категорију по фер вредности кроз остали укупан резултат

5. Рекласификација из категорије по фер вредности кроз остали укупан резултат у категорију по амортизованој вредности

6. Рекласификација из категорије по фер вредности кроз биланс успеха у категорију по фер вредности кроз остали укупни резултат

7. Рекласификација из категорије одмеравања по фер вредности кроз остали укупни резултат у категорију по фер вредности кроз биланс успеха

Подсетник у вези са уговарањем ревизије финансијских извештаја за 2023. годину

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Накнада трошкова запослених за службено путовање у земљи и иностранству

1. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

2. Накнада трошкова за службено путовање у иностранство

3. Прековремени рад на службеном путу

4. Признавање расхода по основу накнада трошкова службених путовања запосленима

5. Накнада трошкова службених путовања предузетницима

Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену

 

ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ

Спорна питања у вези са поступањем Пореске управе у поступцима контроле испуњености услова за коришћење пореске олакшице за квалификована новозапослена лица

1. Оспоравање статуса квалификованог новозапосленог лица запосленима који су претходно били ангажовани по уговору о привременим и повременим пословима, као и лицима која су била корисници новчане накнаде за време незапослености

2. Оспоравање права на олакшицу послодавцима који нису исплатили нето зараду квалификованом новозапосленом лицу, а по основу те зараде су поднели пореску пријаву ППП-ПД и платили порез и допринос за ПИО умањене за износ подстицаја

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

(Не)Одговорност новооснованог привредног друштва за обавезе оснивача –

Резиме

1. Увод

2. Начело правног субјективитета и концепт ограничене одговорности

3. Правило о непостојању одговорности новооснованог друштва за обавезе оснивача

4. Одговорност новооснованог друштва за обавезе „преддруштва“

5. „(Не)одговорност“ новооснованог друштва по основу члана 452. ЗОО

6. (Не)одговорност новооснованог друштва за накнадно установљену обавезу оснивача на враћање примљеног

7. Закључак

Питања и одговори у вези са применом Закона о привредним друштвима

1. Поступак и услови за повраћај додатних уплата

2. Законски заступник не би могао да буде ограничен у заступању привредног друштва супотписом прокуристе

3. Вишегодишњи засади могу се сматрати неновчаним улогом у смислу члана 45. Закона о привредним друштвима, независно од тога да ли су засађени на земљишту које је у власништву лица које повећава свој улог у друштву

4. Стицање сопственог удела од једног од два члана друштва и пренос без накнаде сопственог удела на преосталог члана друштва

5. Доспелост финансијског инструмента – право на стицање удела

6. Правно лице не би могло бити члан надзорног одбора, јер то не одговара смислу, циљу и природи овлашћења које члан надзорног одбора има

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Донета је Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

1. Основно образовање

2. Средње образовање

3. Ученички стандард

4. Студентски стандард

5. Предшколско васпитање и образовање

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донета је одлука о повећању минималне цене рада за 2024. годину

2. Нацрт измена и допуна Закона о електронском фактурисању

3. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 30. септембра 2023. године се не обрачунава

4. Измењен је уговор о избегавању двоструког опорезивања са Румунијом

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Ревизија

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци