Привредни саветник број 17/2022

Број 17  "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 16. септембра 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника,  број 17 могу преузимати од понедељка, 19. септембра 2022. године у 10 часова. 

 

АКТУЕЛНОСТИ

Нови индикатори за рачуновође у вези са спречавањем прања новцапримењују се од 15. јула 2022. године

1. Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца у новој Директиви за рачуновође бр. ОН-000282-0001/2022 од 30.06.2022. која је се примењује од 15.07.2022. године

2. Нови индикатори за препознавање сумње на прање новца за рачуновође

3. Измене у оквиру раније присутних и задржаних индикатора

4. Брисани ранији индикатори

 

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2022. годину

1. Велика и средња правна лица

2. Микро и мала правна лица и предузетници чији је укупан приход за претходну годину већи од 4.400.000 EUR

3. Предузетници разврстани у средње или велико правно лице

4. Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје

5. Јавна предузећа

6. Јавна акционарска друштва

7. Ревизија финансијских извештаја правних лица у поступку стечаја, односно ликвидације

8. Енергетски субјекти који обављају једну или више делатности

9. Политичке странке

10. Платне институције и институције електронског новца

11. Правна лица чији су пословни рачуни у блокади

Уговарање ревизије финансијских извештаја за 2022. годину

1. Ко доноси одлуку о избору предузећа за ревизију?

2. Рок за избор друштва за ревизију

3. Закључење уговора о ревизији

4. Узастопност вршења ревизије код истог правног лица

5. Изаберите искључиво друштво за ревизију које има дозволу Министарства финансија и уписано је у регистар ревизорских друштава који води Комора овлашћених ревизора

6. Пружање других стручних услуга од стране предузећа за ревизију

7. Када ревизор не може да обавља ревизију финансијских извештаја код правног лица?

8. Када одређено друштво за ревизију не може да обавља ревизију?

9. Специфичности уговарања ревизије јавних акционарских друштава

10. Присуствовање попису залиха од стране ревизора

11. Консултовање са ревизором око избора и промене рачуноводствених политика и рачуноводствених процена

Електронске допуне за телекомуникационе услуге (мобилне телефоне и интернет) које се пружају физичким лицима

1. Увод

2. Електронске допуне – евидентирање продаје преко посебног уређаја и електронског фискалног уређаја

3. Обрачун ПДВ код продаје електронских допуна

4. Рачуноводствено евидентирање продаје електронских допуна

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Начини престанка комерцијалног кредита и зајма из члана 4. Закона о девизном пословању

1. Потраживања и обавезе по комерцијалним кредитима и зајмовима из члана 4. Закона

2. Престанак кредитног посла из члана 4. Закона пребијањем

3. Престанак кредитног посла из члана 4. Закона преносом потраживања и дуговања

4. Престанак кредитног посла из члана 4. Закона конверзијом у удео

5. Обавеза извештавања о престанку кредитног посла из члана 4. Закона

Питања и одговори из девизног пословања

1. Кредитни послови са иностранством у динарима

2. Кредити које банка одобрава нерезиденту

3. Плаћање другом нерезиденту по капиталном послу

4. Ако је од дана извоза протекло више од годину дана, а извезена роба није наплаћена, ради се о комерцијалном кредиту и зајму из члана 4. Закона о девизном пословању, а ако је уговорени рок наплате дужи од годину дана, ради се о комерцијалном кредиту и зајму из члана 2. тачка (21) алинеја прва овог закона

5. Пренос дуговања и потраживања по кредитном послу са иностранством између нерезидената

6. Продаја робе у иностранству између правних лица резидената Републике Србије може се наплатити само у динарима

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Подношење измењене појединачне пореске пријаве ППП-ПД

1. Врсте појединачне пореске пријаве ППП-ПД

2. Измењена појединачна пореска пријава ППП-ПД у складу са чланом 40. ЗПППА

3. Општа правила за измену пореске пријаве ППП-ПД

4. Грешке које (не)захтевају подношење измењене пореске пријаве ППП-ПД

5. Исказивање података у измењеној пријави ППП-ПД из члана 40. ЗПППА

6. Подношење Обрасца ЗИГ – Захтев за исправку грешке

Приходи од капитала које остварују резидентна физичка лица у земљи

1. Камата

2. Дивиденда и учешће у добити

3. Приход од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда / власништва над инвестиционом јединицом алтернативног инвестиционог фонда

Узимање из имовине привредног друштва

1. Узимање из имовине или дивиденда, односно учешће у добити

2. Обрачун пореза на приходе по основу узимања из имовине

3. Власник је истовремено и запослен у привредном друштву чији је власник

4. Књижење узимања из имовине и попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

Приход од издавања непокретности у закуп и подзакуп који остварују резидентна физичка лица у земљи

1. Обвезник пореза на приходе од непокретности

2. Шта чини приход од издавања непокретности у закуп?

3. Обрачун пореза на приходе од издавања непокретности у закуп

4. Депозит за закуп непокретности

5. Закупнином се не сматрају трошкови настали током закупа, а који зависе од обима потрошње закупца

6. Закупнином се сматра вредност свих извршених обавеза и услуга на које се обавезао закупац

7. Издавање у закуп непокретности од стране оснивача или запослених

8. Улагања од стране правног лица – закупца на закупљеној непокретности од оснивача – физичког лица

9. Уговор о закупу без накнаде

10. Могућност плаћања закупнине у динарима и девизама

11. Исказивање података у ПОПДВ обрасцу код закупца обвезника ПДВ

12. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

13. Обрачун пореза на приходе од издавања непокретности у подзакуп

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Остваривање и злоупотреба права чланова д.о.о. на приступ актима и документима друштва

1. Уводна напомена

2. Поступак остваривања права на приступ актима и документима д.о.о.

3. Злоупотреба права на приступ актима и документима друштва

4. Дискреционо право директора да ускрати остваривање права члана на приступ актима

Питања и одговори у вези са применом Закона о привредним друштвима – др Радомир Бусарац

1. Управљање једночланим друштвима

2. Однос неизвршних и извршних директора у јавном а.д. са једнодомним управљањем

3. Уређивање преноса удела у д.о.о.

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Одређивање пореског дужника када радове финансира надлежно министарство, а инвеститор је град

2. Примена пореског ослобођења приликом зарачунавања трошка превоза домаћем купцу

3. Обавеза исправке претходног пореза када се врши промет економски дељивих целина

4. Евидентирање повраћаја робе ино-добављачу у Обрасцу ПОПДВ

5. Евидентирање камате за неблаговремено плаћање у СЕФ

6. Датум издавања фактуре и ЕФ

7. Право на одбитак претходног пореза по основу набавки у Републици Србији за сврху извођења грађевинских радова у Црној Гори

8. Одређивање пореског дужника за испоруку са монтажом кранова и кранских стаза у оквиру реконструкције бродске преводнице у хидроелектрани

9. Промена намене аванса

10. Одређивање пореског дужника када се врши замена гасне инсталације

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Питања и одговори у вези са порезом на добит правних лица

1, Признавање у пореском билансу расхода насталих по основу донирања рачунара Центру за социјални рад

2. Признавање у пореском билансу расхода у вези са крађом (преваром), односно отписа потраживања од непознатог лица

3. Порески третман накнаде за издавање еколошког сертификата из аспекта пореза на добит по одбитку

4. Опорезивање порезом по одбитку накнаде за услугу подношења захтева за повраћај ПДВ у иностранству

5. (Не)могућност примене УИДО на основу потврде о резидентности коју издају надлежни органи Уједињеног Краљевства и могућност повраћаја више плаћеног пореза по одбитку

6. Порез на добит по одбитку на накнаду за закуп цистерне коју домаће правно лице плаћа нерезидентном правном лицу

7. Докапитализација правног лица неновчаним улогом (софтвер) од стране постојећег јединог оснивача из угла прописа о трансферним ценама

8. Повезаност између друштва с ограниченом одговорношћу и физичког лица – носиоца пољопривредног газдинства

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори у вези са прописима о фискализацији

1. Поништавање фискалних рачуна издатих имаоцу корпорацијске картице

2. Приликом враћања новца купцу у фискални рачун требало би да се унесе као начин плаћања онај који се користи приликом тог враћања, а не онај који је коришћен приликом наплате

3. Фискални рачун на којем је тачно наведен ПИБ, односно ЈМБГ купца може се користити као ПДВ рачун, независно од тога да ли је продавац правилно одредио врсту купца приликом уноса идентификације купца

4. Привремено коришћење фиксне фискалне касе на сајму или другом сличном догађају

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Одлагање почетка примене Уредбе о електронском архивирању за 1. јануар 2024. године

2. Донета је одлука о повећању минималне цене рада за 2023. годину

3. Фискализација услуга позиционирања и рекламе као споредног промета трговаца на мало и угоститеља који се врши правним лицима и предузетницима

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

        ПДВ                                                                                                                                                             

Фискализација

Порез на добит правних лица

Рачуноводство

Акцизе

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци