Привредни саветник број 14/2023

Број 14 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 31. јула 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати понедељка 31 јула 2023. године у 11 часова.

 

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на LINK

 

АКТУЕЛНОСТИ

Изашао је из штампе нови Приручник о електронском фактурисању, електронском евидентирању ПДВ и фискализацији

Усвојени су нови привредни и социјални закони

Усвојене су измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом

Нова верзија Техничког упутства за еФискализацију (1.15)

1. Обавештење купцу да му је издат фискални рачун који садржи грешку и да је исти поништен 

2. Фискални рачун за промет без ИД купца

3. Идентификација купца (физичког лица) бројем пензионерске картице

 

ПДВ

Правилник о допуни Правилника о порезу на додату вредност 

Захтев за исплату који не подлеже ПДВ упућен субјекту јавног сектора 

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ 

1. Обавеза интерног обрачуна ПДВ од стране општине за изведене грађевинске радове 

2. ПДВ третман испоруке добара (горива) у низу у међународном промету 

3. Исправност ПДВ рачуна у којем није исказан договорени рабат 

4. Датуми промета на фактурама за испоруке у низу у домаћем промету 

5. Порески третман услуге израде пројекта коју пружа страно правно лице

6. (Не)могућност уговарања опције за опорезивање ПДВ промета грађевинског објекта који ће бити срушен у циљу изградње новог објекта 

7. Датум промета на електронској фактури која се издаје за више појединачних испорука 

8. Пренос имовине са представништва страног правног лица на резидентно привредно друштво 

9. Обавеза електронског евидентирања обрачуна ПДВ за јавна предузећа која не издају фискалне рачуне, нити електронске фактуре физичким лицима као корисницима услуга 

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Промет добара на мало без накнаде 

1. Техника издавања фискалног рачуна за промет без накнаде

2. Узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, власника, запослених и других лица 

3. Сваки други промет добара (на мало) без накнаде

Питања и одговори из области фискализације  

1. Исказивање података у Збирној евиденцији на СЕФ по основу извршеног поступка рефундације фискалног рачуна 

2. Пријава привременог прекида обављања делатности у малопродајном објекту и поступање са безбедносним елементом 

ПОРЕЗИ И ДОПОРИНОСИ

Порез на добит по одбитку на накнаде по основу откупа секундарних сировина и отпада

1. Из угла Закона о порезу на добит правних лица 

1.1. Предмет опорезивања 

1.2. Пореска основица и пореска стопа 

1.3. Моменат настанка пореске обавезе 

1.4. Подношење пореске пријаве 

1.5. Плаћање пореза 

2. Опорезивање накнаде по основу откупа секундарних сировина и отпада из угла УИДО 

Питања и одговори у вези са застарелошћу пореза и доприноса

1. Застарелост утврђивања пореза на капитални добитак физичког лица

2. Застарелост права на повраћај и прекњижавање више плаћеног пореза на добит

3. Застарелост наплате пореза на имовину који је утврђен решењем Пореске управе 2011. године

4. Застарелост права на више плаћени порез на добит из 2013. године који је ПУ сваке године у пореском књиговодству преносила као преплату за наредну годину 

5. Застарелост права на наплату локалне комуналне таксе истеком рока за апсолутну застарелост 

6. Да ли опомена ПУ о дуговању пореза прекида рок застарелост?

7. Обрачун и плаћање пореза на зараде које су застареле 

8. Застаревање права на повраћај доприноса

РАЧУНОВОДСТВО

Одмеравање финансијских инструмената по фер вредности кроз биланс успеха 

1. Уводне напомене 

2. Финансијска средства по ФВБУ

3. Фер вредност приликом почетног и накнадног одмеравања финансијског средства 

4. Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха 

Рачуноводство узгоја (това) свиња 

1. Уводне напомене

2. Признавање и одмеравање имовине у делатности узгоја свиња

3. Рачуноводство улагања у тов свиња 

РАДНИ ОДНОСИ И ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Питања и одговори у вези са радним односима, порезом на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање 

1. Опорезивање зараде и других прихода физичког лица које је из Немачке упућено на привремени рад у Србију

2. Опорезивање прихода које страно физичко лице оствари на територији Србије од послодавца из Немачке и од представништва страног правног лица у Србији

3. Исплата зараде по судској пресуди – дилеме у вези са исплатом затезне камате и камате због неблаговременог плаћања јавних прихода 

4. Коришћење колективног годишњег одмора или одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог који је засновао радни однос у току године 

5. Услови за коришћење олакшице за квалификовано новозапослено лице које је код истог послодавца престало да ради, а затим поново заснива радни однос 

Питања и одговори у вези са трудничким и породиљским одсуством 

1. Привремени прекид обављања делатности као услов за остваривање права предузетнице на накнаду зараде због одржавања трудноће, односно на остале накнаде по основу рођења и неге детета 

2. Исплата личне зараде предузетници која наставља да обавља делатност за време остваривања права на остале накнаде зарада по основу рођења и неге детета 

3. Право на накнаду зараде за време трудничког боловања предузетнице која нема запослених, а за време одсуства наставља да обавља делатност преко овлашћеног пословође

4. Утврђивање основице за накнаду зараде за време породиљског одсуства у случају када је запослена поред зараде остварила и приходе по уговору о допунском раду

5. Повезивање боловања у случају одржавања трудноће након привремене спречености за рад услед болести

6. Трудничко боловање запослене у случају истека уговора о раду на одређено време 

7. Престанак радног односа породиљи у случају престанка рада послодавца

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Послови реекспорта – Тијана Павловић 

1. Прописи 

2. Куповина робе која се налази у иностранству и продаја те робе у иностранству

3. Послови реекспорта када се роба уноси у земљу у другом поступку 

4. Актуелна питања у вези са реекспортним пословима

Питања и одговори из девизног и спољнотрговинског пословања – Тијана Павловић 

1. Утврђивање царинске вредности робе

2. Исправка налога платног промета са иностранством

3. Извештаји огранака страних лица 

4. Када резидент у иностранству обавља грађевинске радове и има потребу да по том основу држи девизе на рачуну у иностранству, није неопходно да за сваки уговор о извођењу тих радова отвара посебан нерезидентни рачун104

5. Начин исплате зараде нерезиденту у Републици Србији 

6. Продаја робе у иностранству између правних лица резидената Републике Србије може се наплатити само у динарима 

7. Извоз добара и збирна евиденција ЕЕОПДВ 

8. Девизна благајна

9. Додатне уплате – шифра 560

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Додатне уплате оснивача друштву с ограниченом одговорношћу 

1. Начин утврђивања обавезе додатних уплата

2. Последице неизвршења додатне уплате

3. Додатне уплате из угла прописа о девизном пословању

4. Могућност враћања додатне уплате 

5. Ограничење плаћања (повраћаја) додатних уплата

6. Рачуноводствено евидентирање додатних уплата

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порези на имовину 

Рачуноводство

Акцизе

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу августу 2023. годинe

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци