Привредни саветник број 14/2022

Број 14  "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 27. јула 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 14 могу преузимати од четвртка, 28. јула 2022. године у 10 часова. 

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Измене и актуелности у систему електронских фактура 

1. Измене у СЕФ од 25. јула 2022. године

2. Измене у СЕФ од 13. јула 2022. године

3. Ажурирана верзија интерног техничког упутства од 18. јула 2022. године

4. Регистар информационих посредника

Примена пореских категорија и шифара основа - новине

1. Проширење обухвата пореских категорија и нове шифре основа

1.1. Пореска категорија ОЕ – Није предмет опорезивања ПДВ 2

1.2. Пореска категорија Н – Анулирање

Чување и архивирање електронских фактура које су издате/примљене преко система електронских фактура 

1. Чување електронских фактура у систему електронских фактура

2. Чување електронских фактура у информационом систему информационог посредника

3. Чување електронских фактура у штампаном облику

4. Чување електронских фактура у електронском облику у информационом систему корисника

5. Чување електронске фактуре у систему улазних фактура (СУФ)

6. Чување и архивирање електронских фактура из угла Закона о архивској грађи и архивској делатности

7. Стављање на увид електронских фактура надлежном органу на захтев овог органа

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

ПДВ импликације креирања, отказивања, прихватања, одбијања и сторнирања електронских фактура 

1. Правни оквир

2. Статуси ЕФ

ПДВ третман улагања закупца у закупљени пословни простор

1. Уводне напомене

2. Врсте радова који спадају у делатност из области грађевинарства

3. Врсте радова који не спадају у делатност из области грађевинарства

4. Настанак пореске обавезе за улагања у закупљени објекат

5. Шта се сматра објектима за вршење делатности у смислу ЗПДВ

6. Шта се сматра улагањима у објекте у смислу ЗПДВ

7. Прецизирање улагања у уговору о закупу 

8. Право закупца на претходни порез за улагања у туђе објекте за потребе обављања делатности и обавеза исправке одбитка претходног пореза                                                                                                                                                                

9. Улагања у туђи објекат за потребе обављања делатности, која у целини терете пословна средства улагача, односно која се врше без икакве накнаде од стране власника простора

10. Улагања у закупљени простор, која врши закупац, а која му накнађује закуподавац

11. Улагања закупца у објекат, за који је извођач радова лице које није евидентирано у систем ПДВ

12. Улагања закупца, обвезника ПДВ у закупљени објекат за потребе обављања делатности, чији је власник – закуподавац физичко лице које није евидентирано у систем ПДВ

13. Улагања привредног друштва – закупца, обвезника ПДВ, за потребе обављања делатности, у објекат чији је власник физичко лице које је истовремено и оснивач, власник тог друштва

14. Улагања обвезника ПДВ који врше промет добара и услуга без ПДВ, без права на претходни порез (промет из члана 25. ЗПДВ)   

 

РАЧУНОВОДСТВО

Стицање сопствених удела из угла прописа о привредним друштвима, прописа о рачуноводству и пореских прописа 

1. Појам сопствених удела

2. Стицање сопствених удела

3. Ограничења стицања сопствених удела

4. Статус сопствених удела

5. Поступак стицања сопственог удела откупом од члана друштва

6. Располагање сопственим уделом 

7. Рачуноводствени третман стечених сопствених удела

8. Примери стицања и располагања сопственим уделима

9. Порески аспект откупа сопствених удела

Питања и одговори из области рачуноводства 

1. Рачуноводствени третман добитака или губитка од продаје акција класификованих по фер вредности кроз остали укупни резултат   

2. Евидентирање улагања у адаптацију закупљеног пословног простора

3. Рачуноводствени третман дугорочног закупа који је плаћен унапред

4. Рачуноводствено евидентирање повраћаја продате робе

5. Евидентирање изградње објекта намењеног продаји од стране инвеститора

6. Обавеза раздвајања вредности објекта и земљишта када су заједно стечени

7. Примена МСФИ 16 – Лизинг код закупа земљишта на неодређено време

8. Примена МСФИ 15 код књижења прихода и недовршене производње по основу изведених радова на изградњи гасовода 

9. Поступак са раскидом уговора о лизингу који је евидентиран у складу са МСФИ 16

10. Евидентирање предмета лизинга по уговорима о финансијском и оперативном лизингу

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Боловање ради неге детета млађег од три године 

1. Осигураници који остварују право на накнаду зараде за време боловања

2. Осигураници који не остварују право на накнаду зараде за време боловања

3. Случајеви због којих се осигураник може наћи на боловању и за које време може или не може остварити право на накнаду зараде    

4. Услови за остваривање права по основу обавезног здравственог осигурања

5. Боловање ради неге детета млађег од три године на терет обавезног здравственог здравственог осигурања

6. Висина накнаде зараде за време боловања ради неге детета млађег од три године

7. Утврђивање основа за обрачун накнаде за време боловања ради неге детета млађег од три године за предузетнике, свештенике и верске службенике, јавне бележнике и јавне извршитеље

8. Обавеза послодавца приликом исплате накнаде зараде запосленима која се обезбеђује из средстава РФЗО

9. Документација потребна за остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад због неге детета млађег од три године која се од првог дана исплаћује на терет РФЗО

10. Дужина коришћења права на накнаду зараде за време неге члана уже породице

Порески третман примања накнаде ученика који обављају учење кроз рад у складу са Законом о дуалном образовању и обавеза плаћања доприноса 

1. Значење појмова у дуалном образовању 

2. Обим, период и место реализације учења кроз рад

3. Услови за извођење учења кроз рад код послодавца

4. Провера испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца

5. Уговори у дуалном образовању

6. Регистар уговора о дуалном образовању

7. Материјално обезбеђење ученика

8. Финансијско обезбеђење ученика

9. Висина накнаде за учење кроз рад

10. Порески третман накнаде за учење кроз рад и плаћање доприноса

11. Пример обрачуна сразмерног износа најниже месечне основице доприноса

12. Подношење пореске пријаве ППП-ПД

13. Књижење обрачунатих и плаћених доприноса

14. Не подноси се пријава на осигурање у ЦРОСО

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Пребијање дуговања и потраживања по основу спољнотрговинског промета робе и услуга

1. Основне карактеристике садржаја Уредбе

2. Предмет и врсте пребијања дуговања и потраживања

3. Билатерално пребијање дуговања и потраживања

4. Интракорпоративно пребијање дуговања и потраживања

5. Пребијање дуговања и потраживања на основу међународних уговора

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Накнаде за коришћење енергије и енергената 

1. Увод

2. Накнада за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и деривата нафте

3. Накнада за унапређење енергетске ефикасности

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Порез на добит по одбитку на камате које остварују нерезидентна правна лица 

1. Појам камате 

2. Опорезивање камате из аспекта Закона о порезу на добит правних лица

3. Опорезивање камате из аспекта УИДО

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Упутство за припрему буџета републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину 

1. Правци фискалне политике у 2023. години

2. Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетског корисника за 2023. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године                                                                                                                                                              

3. Средства остварена продајом доплатне поштанске марке

4. Јавне агенције

5. Програмски буџет и полугодишње извештавање о учинку

6. Родно одговорно буџетирање

7. Садржај предлога финансијског плана

8. Прилози који се достављају

9. Посебне напомене при изради финансијског плана

10. Поступак и динамика достављања предлога финансијског плана буџетских корисника

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације 

1. Подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине

2. Продужетак примене Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590

3. Износи акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности који се могу рефундирати у 2022. години

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 ПДВ                                                                                                                                                           

Фискализација

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу августу 2022. године 

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци