Привредни саветник број 13/2024

Број 13 "Привредног саветника" за 2024. годину изашао је 9. јула 2024. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2024. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2024. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од четвртка 11. јула 2024. године од 12 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

АКТУЕЛНОСТИ

Измене и исправке на СЕФ у оквиру ажурирања 3.7

1. Уведена је могућност генерисања података са листе улазних и излазних докумената у CSV формату

2. Промена назива поља приликом повезивања електронске фактуре са авансним рачуном

3. Електронска фактура евидентира се у ЦРФ тек кад се заврши процес слања електронске фактура преко СЕФ

4. Омогућена је употреба места испоруке и за документ о повећању и за документ о смањењу

5. Креирана је нова PublicApi метода GET/api/publicApi/getEfakturaVersion

6. Остале исправке

Полугодишње и квартално извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и полугодишњи извештаји који се достављају Управи за дуван

2. Квартални извештаји који се достављају Министарству пољопривреде и Управи за дуван

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Питања и одговори у вези са прописима о ПДВ

1. Обавеза електронског евидентирања претходног пореза

2. Стопа ПДВ за испоруку „сирове“ воде упумпавањем у језеро за потребе рудника

3. Да ли се члан 10. став 2. тачка 3) ЗПДВ примењује и на споредни промет (обележавање саобраћајница, дезинфекција и испирање цевовода, геодетско снимање изведених радова и озелењавање)

4. Погрешан датум промета на фактури (из аспекта права на одбитак претходног пореза)

5. Стопа ПДВ за промет услуге одношења чврстог комуналног отпада од грађења и рушења, као и од пражњења септичке јаме на градилишту

6. Право одбитка претходног пореза по фактури на којој је наведена „стара“ адреса купца

7. Трошкови смештаја радника подизвођача (право на одбитак претходног пореза)

8. Продаја допуна за мобилне телефоне у своје име, а за туђ рачун

9. Право одбитка претходног пореза по основу извршених набавки за потребе пројеката код пружаоца маркетиншких услуга

10. Када купац аутомобила – обвезник ПДВ рекламира и испоручи ауто гуме са тог возила њиховом заступнику (који није лице од кога је купљено возило), реч је о промету добара

11. ПДВ се обрачунава прерачунатом стопом када се обвезник евидентира у ПДВ са закашњењем (настави да издаје фактуре без ПДВ иако је постао обвезник ПДВ)

12. Купац је дужан да исправи одбитак претходног ПДВ у пореском периоду у којем су испуњени услови за измену – смањење основице

 

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Подсетник у вези са уговарањем ревизије финансијских извештаја за 2024. годину

 

НАГРАДЕ ИГРЕ И ПОРЕЗИ

Наградне игре у роби и услугама – поступак приређивања и пореске обавезе

1. Доношење одлуке о приређивању наградне игре у роби и услугама

2. Утврђивање правила наградне игре у роби и услугама

3. Прибављање сагласности министра финансија на правила наградне игре

4. Прибављање сагласности Управе за игре на срећу за приређивање наградне игре

5. Објављивање правила наградне игре у дневном листу

6. Плаћање накнаде за приређивање наградне игре у роби и услугама

7. Извлачење и објављивање добитника у наградној игри

8. Извештај о резултатима наградне игре

9. База података о лицима која су остварила добитак у наградној игри

10. ПДВ импликације приређивања наградне игре у роби и услугама

11. Порез на доходак грађана на добитке у наградним играма

12. Остала питања

13. Казнене одредбе

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Питања и одговори из области рада и радних односа

1. Запослени на неодређено време, по престанку радног односа може засновати радни однос на одређено време код истог послодавца

2. Запослени којем је судском пресудом утврђено да му је отказ уговора о раду незаконит, има право на јубиларну награду

3. Кориснику инвалидске пензије неће се утврђивати промена у стању инвалидности као оснивачу/члану друштва само уколико у том друштву није радно ангажован

4. Основ за утврђивање отпремнине по основу вишка запослених није збир зарада за последња три месеца, већ једномесечни просек на основу месечних зарада које су том запосленом исплаћене за последња три месеца

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА И СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

Питања и одговори из области пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање

1. Утврђивање набавне цене за сврху одређивања капиталног добитка по основу продаје удела друштва које је спровело статусну промену, када постоји разлика између уписаног и уплаћеног капитала

2. Примена пореског кредита за потребе избегавања двоструког опорезивања када резидент Србије остварује дивиденду из Румуније

3. Поклон коришћеног аутомобила од стране привредног друштва физичком лицу које је оснивач – приход од капитала или зарада?

4. Утврђивање пореза на капитални добитак по основу продаје стана од стране предузетника његовој сестри

5. Ослобођење од обавезе плаћања пореза на капитални добитак по основу преноса уз накнаду права својине на земљишту са оца на ћерке

6. Исплата накнаде штете за изгубљену зараду по судској пресуди кад је запослени тражио да се врати на рад

7. Опрост дуга физичком лицу, носиоцу пољопривредног газдинства од стране правног лица и плаћање пореза на доходак грађана

8. Начин одређивања врсте примаоца прихода у ПП ОД-О обрасцу за оснивача/члана друштва који је радно ангажован у два друштва чији је оснивач, односно члан

9. Обавеза обрачуна припадајућих доприноса за предузетника који је запослен код другог послодавца

10. Оснивач који је директор и који плаћа социјалне доприносе на најнижу месечну основицу нема обавезу да закључује уговор о правима и обавезама директора

11. Обрачун пореза и социјалних доприноса на накнаду коју остварује лице које представља матично друштво у скупштини зависног друштва

12. Начин плаћања социјалних доприноса за оснивача друштва који има статус старосног пензионера

13. Остваривање права на старосну пензију по основу престанка радног односа лица који је истовремено и пољопривредник обвезник ПДВ

14. Начин обавезног социјалног осигурања лица које је регистровано у систем ПДВ по основу делатности изградње станова

15. Исплата накнаде трошкова погребних услуга запосленом у случају смрти члана уже породице није условљена рачунима погребних услуга

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори из области фискализације

1. Обавеза издавања фискалног рачуна за промет на мало који се врши страном физичком лицу које се налази у иностранству

2. Издавање фискалног рачуна или електронске фактуре када се промет врши физичком лицу у систему ПДВ (тзв. предузетник друго лице)

3. Обавеза издавања фискалног рачуна приликом продаје моторног возила физичком лицу (основног средства) од стране правног лица и плаћање пореза на пренос апсолутних права

4. Издавање фискалног рачуна за аванс најкасније наредног радног дана када је плаћање извршено „преносом на рачун“

5. Обављање делатности паркиралишта или гаража и обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар – јун 2024. године

1. Периодично извештавање

2. Рокови за достављање извештаја

3. Обрасци за састављање извештаја

4. Напомене приликом попуњавања Обрасца 5

5. Унос података у Образац 5 – Извештај о извршењу буџета

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Достављање пореске пријаве за фриленсере на Обрасцу ПП ОПО-К за други квартал 2024. године

2. Измена Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Акцизе

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2024. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци