Привредни саветник број 13/2023

Број 13 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 7. јула 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати понедељка 10. јула 2023. године у 10 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на PS 13/2023.pdf

 

АКТУЕЛНОСТИ

Достављање пореске пријаве за фриленсере на Обрасцу ПП ОПО-К почев од 1. јула 2023. године

1. Начин и рокови достављања пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К за први и други квартал 2023. године

2. Достављање пореске пријаве ПП ОПО-К електронским путем

3. Пријава на осигурање

4. Достављање пореске пријаве ПП ОПО-К у папирном облику

5. Пример утврђивања пореске обавезе за први и други квартал 2023. године на Обрасцу ПП ОПО-К

 

РАЧУНОВОДСТВО

Одмеравање финансијских инструмената по амортизованој вредности

1. Уводне напомене

2. Финансијска средстава по амортизованој вредности

3. Финансијске обавезе по амортизованој вредности

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

ПДВ импликације промене намене аванса плаћеног за извођење грађевинских радова

I опција – Промена намене аванса

II опција – Уплата додатних новчаних средстава по основу набавке опреме од стране испоручиоца

ПДВ импликације извођења радова у 2023. години по основу уговора закљученог и аванса плаћеног у периоду важења опште стопе ПДВ од 18%

1. Измене у области прописа којима се уређује опорезивање ПДВ

2. Примена правила опорезивања ПДВ за изведене радове у 2023. години

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Право или обавеза обвезника ПДВ на примену пореских ослобођења прописаних чл. 24. и 25. Закона о ПДВ

2. ПДВ третман закупа паркинга за путничка возила и његовог накнадног давања цркви без накнаде

3. Рачун (изузев документа о обрачуну) издаје обвезник ПДВ који је извршио промет, осим у ситуацији из члана 186. Правилника о ПДВ

4. Исказивање обавезе за ПДВ по основу сторнираног рачуна и исправног рачуна којим се замењује сторнирани рачун у ПДВ пријави

5. Право на одбитак претходног пореза на основу авансног рачуна у којем није наведен број предрачуна

6. Право на претходни ПДВ и исказивање података у Обрасцу ПОПДВ у случају када је авансни рачун издат у наредном пореском периоду у односу на порески период у којем је извршено авансно плаћање, након подношења ПДВ пријаве за тај порески период, при чему је прихваћен преко СЕФ у наредном пореском периоду у односу на датум издавања

7. ПДВ у грађевинарству – испорука са уградњом гарнишни

8. Пренос целокупне имовине огранка – примена члана 6. став 1. тачка 1) ЗПДВ

9. ПДВ импликације закупа алата за бризгање од страног лица којем се врши испорука готових производа и обавеза плаћања пореза на добит по одбитку

10. Префактурисање трошка превоза добара која се увозе

11. Настанак пореске обавезе – када се сматра да је извршен промет станова у изградњи?

 

ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Олакшица за обрачун пореза и доприноса на зараду новозапосленог лица са инвалидитетом

1. Ко има право на ослобођење од плаћања пореза и доприноса?

2. Ко се сматра новозапосленим лицем са инвалидитетом?

3. Поступак остваривања права на олакшицу

4. Престанак права на олакшицу

5. Шифре врста прихода за исплату зараде са олакшицом

6. Пример обрачуна зараде за новозапослено лице са инвалидитетом

Ангажовање радника на сезонским пословима у делатности пољопривреде, шумарства и рибарства

1. Делатности и послови на које се примењује Закон

2. Сезонски радник

3. Евиденциона пријава и одјава сезонских радника

4. Плаћање пореза и доприноса на приходе сезонских радника

5. Надзор над применом Закона

Питања и одговори у вези са порезом на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Давање награде физичким лицима за најбољу фотографију направљену одређеном марком мобилног телефона – порез на доходак грађана и ПДВ

2. Обавезе домаћег правног лица поводом исплате уговорене накнаде за рад који се обавља на територији Велике Британије од стране нерезидентног физичког лица

3. Трошкови исхране запослених странаца у Републици Србији који раде и бораве на терену

4. Плаћање накнаде од стране предузетника физичким лицима за истицање назива на путничким возилима (тзв. услуга брендирања) као опорезиви доходак

5. Неплаћено одсуство запосленог док дете не наврши три године живота и обавеза плаћања доприноса за здравствено осигурање

6. Размена непокретности између правног и физичког лица и порез на капитални добитак

7. Заснивање радног односа предузетника по уговору о раду код другог послодавца и утицај на исплату личне зараде предузетника

8. Обавезе домаћег правног лица поводом исплате ауторске накнаде за коришћење музичког дела чији је аутор нерезидентно физичко лице (резидент Грчке)

Питања и одговори у вези са олакшицама за запошљавање

1. Право предузетника на повраћај дела плаћеног пореза и доприноса у случају када је након брисања из регистра поново регистровао делатност као предузетник и засновао радни однос са истим лицем за које је претходно користио подстицај из члана 21в ЗПДГ и 45. ЗДОСО

2. Право на повраћај дела плаћеног пореза и доприноса у случају заснивања радног односа са истим новозапосленим лицем за које је послодавац у претходном периоду користио право на подстицај из члана 21в ЗПДГ и 45. ЗДОСО

3. Право на повраћај дела плаћеног пореза и доприноса из члана 21д ЗПДГ и 45в ЗДОСО у случају промене послодавца

4. Могућност да послодавац коме је престало право на олакшицу за квалификована новозапослена лица, за иста лица отпочне коришћење олакшице за истраживање и развој из члана 21и ЗПДГ и 45ж ЗДОСО

5. Право на олакшицу за новозапослена лица из члана 21з ЗПДГ и 45ж ЗДОСО у случају када запослени услед привремене спречености за рад оствари месечну зараду у износу мањем од 76.500 динара

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Извештавање у пословању са иностранством

1. Извештај о директним инвестицијама нерезидената у земљи – Образац ДИ -1

2. Извештај о директним инвестицијама резидената у иностранству – Образац ДИ-2

3. Извештај о трансакцијама резидената са нерезидентима по основу извођења инвестиционих (грађевинских) радова – на Обрасцу ГРУ

4. Извештај о стању и промету на рачунима резидената у иностранству и на контокорентним рачунима – на Обрасцу РН

5. Казне за непоштовање прописа о извештавању у пословању са иностранством

Питања и одговори из области спољнотрговинског и девизног пословања

1. Поступак пасивног оплемењивања

2. Нереализован посао извоза за који је примљен аванс у претходном периоду

3. Обавеза извештавања Народне банке Србије по основу неплаћеног увоза и застарелост

4. Реекспорт са АПКМ

5. Динарски износи и износи у страној валути

6. Извоз без преласка границе

7. Девизни рачун огранка

8. (Не)исказивање затезне камате у Обрасцу П-1

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Порез на добит по одбитку на приходе нерезидентних правних лица по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици

1. Из угла Закона о порезу на добит правних лица

2. Опорезивање накнадa од извођења уметничког и спортског програма из угла УИДО

 

ПРОПИСИ О ДУВАНУ

Полугодишње и квартално извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и полугодишњи извештаји који се достављају Управи за дуван

2. Квартални извештаји који се достављају Министарству пољопривреде и Управи за дуван

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори из области избегавања двоструког опорезивања

1. Опорезивање дивиденди (365 дана поседовања акција или удела као услов за опорезивање бенефицираном стопом пореза по одбитку)

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар – јун 2023. године

1. Периодично извештавање

2. Рокови за достављање извештаја

3. Обрасци за састављање извештаја

4. Напомене приликом попуњавања Обрасца 5 и исказивање нереалног текућег буџетског дефицита

5. Унос података у Образац 5 – Извештај о извршењу буџета

6. Консолидовани извештај

7. Достављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донет је нови Правилник o садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију

2. Добијање информација о стању на појединачним пореским рачунима пореских обвезника

3. Донета је јединствена тарифа за остваривање права на посебну накнаду

4. Нове измене у СЕФ – верзија 3.4

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

        ПДВ

Порез на доходак грађана

Порез на имовину

Фискализација

Избегавање двоструког опорезивања

Рачуноводство

Акциза

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2023. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци