Привредни саветник број 1/2024

Број 1 "Привредног саветника" за 2024. годину изашао је 11. јануара 2024. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2024. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2024. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од петка 12. јануара 2024. године од 11 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност 
 2. Правилник о изменама и допунама Правилника о електронском фактурисању 
 3. Усвојена су измене и допуне Уредбе о електронском архивирању  
 4. Нови подзаконски акти из области јавних набавки 

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Књижење ПДВ који се односи на 2023. годину на основу фактура издатих у 2024. години 

 1. Књижење фактура издатих у 2024. години за промет извршен у 2023. години
 2. Поступци са „књижним задужењима“ издатим у 2024. години за промет који је извршен у 2023. години 
 3. Поступци са „књижним одобрењима“ издатим у 2024. години за промет који је извршен у 2023. години
 4. Поступање са грађевинским ситуацијама за радове изведене у 2023. години које су оверене у 2024. години
 5. Књижење примљених и датих аванса на крају 2023. године по којима обавеза ПДВ настаје у 2024. години
 6. Књижење ПДВ по основу мањкова добара по годишњем попису 2023. године 

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ 

 1. Исказивање вредности накнаде у домаћој валути када је вредност уговорених радова изражена у страној валути 
 2. Промет грађевинског објеката када је купопродајним уговором предвиђено да ће на тај промет купац обрачунати ПДВ
 3. Расход деривата нафте изнад количина утврђених нормативом обвезника ПДВ подлеже обавези ПДВ
 4. Поступак са књижним одобрењима која су издата у 2023. години, а потврда купца да је исправио претходни порез примљена је у 2024. години
 5. Eлектронска фактура сматра се неисправном ако не садржи податке о називу добара и услуга, количини и јединици мере испоручених добара и обиму пружених услуга
 6. Порески и рачуноводствени аспекти улагање закупца у закупљени пословни простор 
 7. Порески третман испоруке добара на територију АПКМ
 8. Обвезник ПДВ који гради станове које ће издавати у закуп физичким лицима за стамбене потребе нема право на одбитак претходног пореза
 9. Порески аспекти продаје новоизграђених станова по цени која је нижа од цене коштања
 10. Основица за обрачун ПДВ у случају продаје робе запосленима по повлашћеним ценама и начин уношења података у Образац ПОПДВ
 11. Одређивање пореског дужника по основу израде, испоруке и уградње собних врата између два обвезника ПДВ
 12. Издавање документа о измени основице за обрачун ПДВ у случају када се наплаћена накнада разликује од фактурисане услед уговорене валутнe клаузуле
 13. ПДВ третман услуге спонзорства

 

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Састављање, достављање и јавно објављивање финансијских извештаја за 2023. годину 

 1. Обвезници састављања и јавног објављивања финансијских извештаја Начин достављања финансијског извештаја и документације
 2. Врсте и рокови достављања финансијских извештаја
 3. Накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја
 4. Провера испуњености услова за јавно објављивање финансијских извештаја
 5. Јавно објављивање финансијских извештаја и документације
 6. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације
 7. Казнене одредбе

Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештаја за 2023. годину

 1. Разврставање по величини правних лица и предузетника
 2. Разврставање група правних лица

Обрачун курсних разлика и ефеката валутне клаузуле на дан биланса

 1. Уводне напомене
 2.  Одмеравање трансакција у страној валути
 3. Монетарне и немонетарне ставке
 4. Одмеравање аванса у страној валути код почетног признавања и на датум биланса

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Измиривање обавеза и наплата потраживања по основу промета робе и услуга у земљи путем пребијања и промене повериоца, односно дужника (компензација, асигнација, цесија и преузимање дуга)

 1. Пребијање (компензација)
 2. Асигнација (упућивање)
 3. Цесија (уступање потраживања)
 4. Преузимање дуга
 5. Компензација, асигнација, цесија и преузимање дуга када је једна од уговорних страна физичко лица

Могућност измирења обавеза и наплате потраживања у земљи алтернативним начинима у условима блокаде пословних рачуна

 1.  Измирење обавеза по основу промета добара и услуга у земљи
 2. Измирење обавеза по основу основу јавних прихода

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Отказ уговора о раду у случају када запослени не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради

 1. Неостваривање резултата рада као разлог отказа уговора о раду
 2. Одсуство потребних знања и способности за обављање послова
 3. Писмено обавештење о недостацима у раду, упутство и рок за побољшање рада
 4. Отказни рок и новчана накнада
 5. Остваривање права запосленог при националној служби за запошљавање
 6. Пример решења о отказу уговора о раду

 

ЦАРИНЕ

Примена осталих царинских дажбина у 2024. години 

 1. Посебне дажбине
 2. Сезонске стопе царине

Донета је Уредба о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима

 1. Садржина Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима
 2. Кључна решења садржана у изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Питања и одговори у вези са применом прописа о порезу на добит правних лица

 1. Признавање у Пореском билансу расхода донације дезинфекционих средстава школским и предшколским установама
 2.  Стварни власник прихода за потребе примене уговора о избегавању двоструког опорезивања
 3. Порез на добит на капитални добитак који страно правно лице остварује продајом удела у домаћем правном лицу
 4. Начин утврђивања пореза на добит по одбитку на камате које се исплаћују повезаном правном лицу
 5. (Не)постојање обавезе плаћања пореза на добит по одбитку на накнаду за услугу израде софтвера
 6. Утврђивање повезаности између два правна лица преко оснивача, физичких лица
 7. Продаја покретне опреме страном правном лицу у Републици Србији која се потом узима у пословни лизинг
 8. Услуга анализе воћа и порез на добит по одбитку
 9. Накнада за ажурирану верзију софтвера која се плаћа нерезидентном правном лицу из Немачке – порез по одбитку
 10. Закуп сервера у иностранству од нерезидентног правног лица – порез по одбитку
 11. Двоструко признавање трошкова истраживања и развоја у пореском билансу – могућност коришћења у наредном пореском периоду у односу на период у којем су извршена улагања
 12. Нефактурисани трошкови рекламе – рачуноводствено евидентирање и признавање у пореском билансу

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ 

Допуна Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем

Измене и допуне Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

Донета је Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама  

Измена Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника – повећање дневнице за службени пут у земљи са 150 на 1.000 динара 

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације 

 1. Објављени су динарски износи месечних зарада за новонастањеног обвезника из члана 15в ЗПДГ за 2024. годину
 2. Основице доприноса за лица укључена у обавезно пензијско и инвалидско осигурање у 2024. години
 3. Основица доприноса за лица укључена у обавезно здравствено осигурање у 2024. години
 4. Омогућена је електронска регистрација промене података и брисања предузетника
 5. Нове техничке измене на систему електронских фактура – СЕФ ажурирање 
 6. Донет је Правилник о регистру потрошача који не желе примати позиве и/или поруке у виду промоције и/или продаје телефоном
 7. Извршене су измене и допуне Одлуке о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друштва за осигурање и Одлуке о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 1. Порез на доходак грађана
 2. Избегавање двоструког опорезивања

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ 

Актуелни подаци