Привредни саветник број 11/2022

Број 11 "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 15. јуна 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 11 могу преузимати од петка, 17. маја 2022. године у 11 часова. 

 

Цео часопис можете преузети кликом на PS 11-2022.pdf

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Најновије измене у систему е фактура

1. Измене у систему електронских фактура од 10. јуна 2022. године

2. Измене у систему електронских фактура од 27. маја 2022. године

Актуелности у вези са применом прописа о електронском фактурисању

1. Обавеза издавања авансног рачуна преко СЕФ када се промет десио у истом пореском периоду

2. Одбијање послате електронске фактуре – поступање издаваоца

3. Отказивање задужења у ЦРФ у случајевима издавања авансног рачуна и електронске фактуре преко СЕФ за које је дужник из јавног сектора претходно извршио плаћање по понуди/профактури

4. Електронске фактуре које су издате 7. јуна 2022. у периоду од 16–20 часова, а које су остале у статусу слања

5. (Не)постојање идентификационе ознаке на електронској фактури

6. Валидност фискалног рачуна као рачуноводствене исправе за потребе књижења, права на одбитак претходног пореза и признавања расхода у пореском билансу

7. Промена у начину издавања фактура за обједињену наплату комуналних услуга

8. Асигнација се, када је дужник корисник јавних средстава, спроводи кроз Централни регистар фактура

9. Доступна је продукциона верзија система улазних фактура

Поступање са пореском пријавом ППП-ПД по службеној дужности за уплату доприноса без исплате зараде запосленима који немају радних сати у месецу за који је поднета пријава

1. Појединачна пореска пријава ППП-ПД по службеној дужности

2. Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД по службеној дужности

3. Измењена појединачна пореска пријава ППП-ПД по службеној дужности у складу са чланом 40. ЗПППА

4. Самоиницијативно пријављивање доприноса на сразмерну најнижу основицу подношењем пријаве ППП-ПД по члану 182б ЗПППА

5. Подношење опште пријаве ППП-ПД за уплату доприноса на сразмерну најнижу основицу социјалних доприноса

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Електронско евидентирање обрачуна ПДВ у систему електронских фактура

1. Субјекти који имају обавезу ЕЕО ПДВ

2. Почетак обавезне примене ЕЕО ПДВ

3. Поступак, односно начин на који се врши ЕЕО ПДВ у СЕФ

Рок за подношење захтева страног обвезника за рефакцију ПДВ истиче 30. јуна 2022. године

1. Услови за остваривање права на рефакцију ПДВ

2. Поступак остваривања права на рефакцију ПДВ

Осигурање аутомобила и наплата накнаде штете

1. Оштећење путничког аутомобила услед удеса – настанак делимичне штете

2. Тотална штета – путничко возило неупотребљиво за даљу употребу

3. Поправка и сервисирање возила евидентира се преко електронског фискалног уређаја

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори у вези са Законом о фискализацији

1. Угоститељ је дужан да евидентира преко електронског фискалног уређаја продају сопственог производа – сладоледа на улици испред локала

2. Фискални рачуни за аванс и промет у случају девизне закупнине

3. Издавање „додатног“ рачуна правном лицу, односно обвезнику пореза на приходе од самосталне делатности уз фискални рачун – члан 198. ст. 6. и 7. Правилника о ПДВ

4. По фискалном рачуну „промет продаја“ може се „затворити“ више авансних рачуна

5. По основу једног фискалног рачуна „аванс продаја“ може се издати више фискалних рачуна за промет

6. Не постоји обавеза издавања предрачуна у виду фискалног документа

7. Фискални рачун може да садржи податке о износу основице ПДВ, ако су написани другим фонтом и са мањом величином слова у односу на фонт којим су написани обавезни подаци

8. Обвезник ПДВ као купац у малопродаји има право на претходни ПДВ из фискалног рачуна, ако приложени рачун има све податке из члана 42. став 4. Закона о ПДВ

9. Обвезник ПДВ као продавац у малопродаји има обавезу да дупло обрачуна ПДВ ако уз фискални рачун приложи рачун који има све податке из члана 42. став 4. Закона о ПДВ

10. Поклони мање вредности и рекламни материјал у малопродајном објекту – не постоји обавеза евидентирања преко електронског фискалног уређаја

 

РАЧУНОВОДСТВО

Имовина и обавезе по основу уговора као основ за утврђивање прихода у складу са МСФИ 15

1. Уводне напомене

2. Разлике између појмова „имовина по основу уговора“ и „потраживања од купаца“

3. Дефиниција појма „обавеза по основу уговора“

4. Признавање имовине и обавеза по основу уговора

5. Рачуноводствено евидентирање имовине и обавеза по основу уговора

6. Примери рачуноводственог евидентирања имовне и обавеза по основу уговора

7. Обезвређење имовине по основу уговора

8. Престанак признавања обавеза по основу уговора

 

ГОДИШЊИ ОДМОР

Право запосленог на годишњи одмор

1. Препорука Владе Републике Србије за коришћење годишњег одмора из 2019. и 2020. године у 2021. и 2022. години

2. Стицање права на коришћење годишњег одмора и утврђивање права на пун, односно сразмеран број дана годишњег одмора

3. Дужина годишњег одмора

4. Коришћење годишњег одмора у деловима

5. Коришћење годишњег одмора за лица запослена на одређено време

6. Коришћење годишњег одмора за лица запослена са непуним радним временом

7. Распоред коришћења годишњег одмора

8. Накнада зараде за време коришћења годишњег одмора

9. Регрес за коришћење годишњег одмора

Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор и подношење пореске пријаве ППП-ПД у случају исплате накнаде

1. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор

2. Подношење пореске пријаве ППП-ПД

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Порез на добит по одбитку на дивиденде / уделе у добити које остварују нерезидентна правна лица

1. Појам дивиденде/удела у добити

2. Опорезивање дивиденде/удела у добити из аспекта ЗПДПЛ

3. Опорезивање дивиденди/удела у добити из аспекта УИДО

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања

1. Електронске потврде о резидентности

2. Опорезивање добити од пословања или aуторских накнада

3. Опорезивање капиталног добитка

4. Опорезивање накнада директора

5. Опорезивање услуга Влади (Државна служба)

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Годишњи одмор запослених у државним органима, органима аутономне покрајине, локалне самоуправе и јавним службама

1. Препорука Владе Републике Србије за коришћење годишњег одмора због пандемије изазване Covidom-19

2. Услови за стицање права на пун, односно сразмеран годишњи одмор

3. Дужина годишњег одмора и мерила за утврђивање дужине годишњег одмора

4. Коришћење годишњег одмора у деловима

5. Накнада плате (зараде) за време годишњег одмора

6. Шта чини основицу за обрачун накнаде за годишњи одмор

7. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор за запослене у државним органима, органима аутономне покрајине, јавним службама, јавним агенцијама и порески третман накнаде штете

8. Регрес за годишњи одмор

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Фискализација

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци