Привредни саветник број 10/2024

Број 10 "Привредног саветника" за 2024. годину изашао је 20. маја 2024. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2024. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2024. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од четвртка 23. маја 2024. године од 12 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на ЛИНК

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Услови за остваривање права на одбитак претходног пореза

1. Уводне напомене

2. Услов за одбитак претходног пореза је да је прималац добара и услуга обвезник ПДВ

3. Услов за одбитак претходног пореза је да се набављена добра и примљене услуге користе или ће се користити за обављање делатности

4. Услов за одбитак претходног пореза је да прималац добара и услуга поседује формално исправан рачун издат у складу са ЗПДВ

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Подношење пореске пријаве за измену аконтације пореза на приход од самосталне делатности

1. Пореска пријава ради измена аконтација због промена у пословању

2. Пореска пријава ради измене аконтационе обавезе пореза/доприноса код промене основа осигурања, обављања делатности, односно престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође и у другим случајевима

Могућност наставка обављања делатности за живота предузетника од стране његових наследника

1. Правне претпоставке за наставак обављања делатности за живота пословно способног предузетника од стране његових наследника

2. Немогућност уступања делатности наследнику који је већ регистрован као предузетник

3. Практичне и пореске последице уступања обављања делатности за живота предузетника

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Измена аконтација пореза на добит у 2024. години

1. Састављање периодичног финансијског извештаја

2. Састављање периодичног пореског биланса

3. Састављање пореске пријаве ради измене аконтација

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање на дан 1. јануара 2024. годин

Државе са којима Република Србија примењује Уговор

Државе са којима је уговор потписан и у току је поступак потврђивања

Државе са којима је уговор парафиран

Државе са којима су у току преговори ради закључења уговора

Размена Нацрта уговора и припреме за будуће преговоре

Стопе пореза по одбитку на дивиденде, камату, ауторске накнаде и накнаде од услуга

 

ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Питања и одговори у вези са олакшицама за запошљавање

1. Право на пореску олакшицу из члана 21в ЗПДГ и 45. ЗДОСО за новозапослено лице које је ангажовано код два послодавца са непуним радним временом

2. Право на пореску олакшицу из члана 21в ЗПДГ и 45. ЗДОСО у случају статусне промене

3. Коришћење подстицаја из члана 21в ЗПДГ и 45. ЗДОСО у случају заснивања радног односа са лицем које је у периоду када се налазило на евиденцији незапослених код Националне службе за запошљавање, било ангажовано по уговору о делу са послодавцем

4. Коришћење подстицаја за лица са инвалидитетом која су пре заснивања радног односа била на евиденцији Националне службе за запошавање

5. Могућност коришћења пореских подстицаја у случају заснивања радног односа са студентом

6. Коришћење олакшице за истраживање и развој из члана 21и ЗПДГ и 45з ЗДОСО у случају када послодавац спроводи активности развоја софтвера на којем не задржава власништво

 

ЦАРИНЕ

Утврђивање царинске вредности софтвера и импликације на обавезу интерног обрачуна ПДВ од стране стицаоца – у складу са новом инструкцијом Управе Царина из априла 2024. године

1. Распис Управе царина Републике Србије од 18. априла 2024. године – Третман софтвера и софтверских лиценци из аспекта царинског вредновања

2. Царински третман набавке софтвера из иностранства и импликације на обавезу интерног обрачуна ПДВ

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Нове измене и исправке на СЕФ од 18. маја 2024. године

2. Потврде о резидентности Данске издају се у електронској и папирној форми

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Рачуноводство

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2024. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци