Привредни саветник број 10/2023

Број 10 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 25. маја 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати понедељка 29. маја 2023. године у 12 часова.

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на PS 10/2023.pdf

 

АКТУЕЛНОСИ И НОВИ ПРОПИСИ

Донесен је нови Закон о безбедности и здрављу на раду

1. Законске обавезе се односе и на лице које се самозапошљава

2. Нове дефиниције радних места са повећаним ризиком

3. Рад од куће и рад на даљину

4. Саветник и сарадник за безбедност и здравље на раду

5. Обавеза организовања послова безбедности и здравља на раду

6. Послодавац који сам обавља послове безбедности и здравља на раду у делатностима са ниским ризиком

7. Посебни услови за обављање послова код послодаваца који обављају послове у високо ризичним делатностима и осталим делатностима у зависности од броја запослених

8. Ангажовање правног лица или предузетника са лиценцом

9. Обавезе послодавца и акт о процени ризика

10. Новине у вези са начином и роковима за обуку запослених

11. Лекарски прегледи запослених

12. Обавеза вођења евиденција

13. Пријава и извештавање надлежних органа о повреди на раду и професионалној болести

14. Регистар повреда на раду

15. Стручни испит и издавање лиценци

16. Услови за издавање и обнављање лиценци

17. Забрана рада на привременим или покретним градилиштима за време трајања околности које доводе до угрожавања безбедности и здравља на раду запосленог

18. Казнене одредбе

19. Прелазне одредбе и ступање на снагу

Донет је Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Донет је Правилник о организацији и пословима учесника у функционисању система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима

 

ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ И ПДВ

Од 8. маја 2023. године СЕФ преузима податке о издаваоцу и примаоцу електронске фактуре из локалне базе података корисника, тј. из XML документа

Исправка грешака – сторнирање електронских фактура у систему електронског фактурисања и електронског евидентирања обрачуна ПДВ

1. Исправка грешака у електронским фактурама

2. Примери из праксе

3. Исправка грешака у авансним рачунима, књижним задужењима и књижним одобрењима

4. Поништавање и корекције ЕЕО ПДВ

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Бескаматне позајмице између повезаних лица – осврт на мишљење МФИН, 011-00-805/2022-04 од 31.01.2023. године

1. Увод

2. Рачуноводствено вредновање бескаматних позајмица

3. Тест на присуство ефекта утањене капитализације

4. Утврђивање тржишне цене у складу са мишљењем МФИН

Утањена капитализација и обрачун камата „ван дохвата руке“

1. Порески обвезник је од повезаног лица добио бескаматни зајам и није исказао расходе камата

2. Порески обвезник је од повезаног лица добио зајам/кредит са каматом и исказао је расходе камата

3. Порески обвезник је повезаном лицу дао бескаматни зајам и није исказао приходе по основу камате

4. Порески обвезник је повезаном лицу дао зајам/кредит са каматом и исказао је приходе од камата

5. Утврђивање тржишне каматне стопе применом општих правила о трансферним ценама

6. Укључивање зајмова и кредита са повезаним лицима у студију трансферних цена

7. Продаја повезаном лицу на рате по основу које је целокупан приход укључен у опорезиву добит пореског периода не сматра се зајмом за који је обвезник дужан да утврђује камату „ван дохвата руке“

Порез по решењу на приходе нерезидентних правних лица по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике (од исплатилаца који нису дужни да обрачунавају порез по одбитку)

 

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Годишњи извештај о пословању

1. Увод

2. Обвезници састављања и достављања ГИП-а

3. Информације које се наводе у ГИП-у (структурни елементи)

4. Извештај о корпоративном управљању

5. Нефинансијско извештавање

6. Извештај о плаћањима ауторитетима власти

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Утврђивање прихода од продаје станова у току изградње у складу са МСФИ 15 Приходи по основу уговора са купцима

2. Књижење добитка или губитка од продаје акција класификованих по фер вредности кроз остали укупни резултат у складу са МСФИ 9 Финансијски инструменти

3. Књижење преноса некретнине коју користи власник за обављање делатности у инвестиционе некретнине

4. Прелазак на примену пуних МСФИ правног лица које је примењивало МСФИ за ПСП

5. Рачуноводствени третман засада украсног дрвећа

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Одговори на питања са вебинара о контроли девизног пословања од 17. маја 2023. године

1. Бројеви фактура на увозној ЈЦИ и у Обрасцу 70 којим се плаћа тај увоз треба да буду идентични

2. Није могуће извршити пребијање дуговања по основу пенала због једностраног раскида уговора са нерезидентом са потраживањем по основу извоза робе истом нерезиденту

3. Код интракорпоративног пребијања дуговања и потраживања са иностранством не постоји обавеза достављања било каквих извештаја надлежним органима, нити се преко пословне банке по том основу спроводе било какве операције

4. Постоји могућност плаћања другом нерезиденту када је реч о комерцијалном кредиту из члана 4. Закона о девизном пословању

5. Број профактуре на основу које је унапред плаћен увоз робе треба да се унесе у Рубрику 44 ЈЦИ

6. Резидент може одобрити зајам повезаном правном лицу у иностранству под прописаним условима

7. Разлика у односу на фактурисану вредност увезене робе може се правдати и кредит нотом коју резидент добије на основу уговора са добављачем из иностранства којим је предвиђен бонус на остварени годишњи промет робе

8. Када се обавеза према нерезиденту за увезену робу затвара са потраживањем према истом нерезиденту по основу извоза робе (при чему од извоза и увоза робе није прошло више од годину дана), а да при томе није од надлежног министарства тражено (нити је добијено) решење о одобрењу за извршење компензационог посла са иностранством, тада се ради о пребијању дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског посла из члана 6. став 1. Закона о девизном пословању

9. Роба која се у Републици Србије продаје правном лицу које има седиште у иностранству, с тим да се роба испоручује правном лицу које има седиште у Србији може се наплатити у девизама, јер се тај промет сматра спољнотрговинским прометом

10. Резиденти који имају отворен рачун код банке у иностранству дужни су да на прописан начин достављају извештаје Народној банци Србије све док се рачун не затвори, па и у случају када на том рачуну нема промета

11. Извештаји огранака страних лица

12. Уплата трошкова службеног пута у иностранство

13. Приликом плаћања добављачу за увезену робу која је смештена у царинско складиште, у Налогу за плаћање (Слог 70) не попуњава се поље посебне ознаке

14. Непостојање могућности преноса дуговања резидента које није настало по основу реализованог спољнотрговинског посла већ по основу куповине горива у иностранству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Измене СЕФ верзија 3.3 доступне су на продукционом окружењу

2. Измена на СЕФ верзија 3.3.1

3. Подношење пријава за оснивање привредних друштава електронским путем

4. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом

5. Нови систем јавног превоза „Београд плус“

6. Потврде о резидентности Уједињених Арапских Емирата и Азербејџана издају се у електронском формату

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Фискализација

Порез на доходак грађана

Порески поступак и пореска администрација

Избегавање двоструког опорезивања

Накнаде за коришћење јавних добара

Акциза

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2023. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци