Привредни саветник број 10/2022

Број 10 "Привредног саветника" за 2022. годину изашао је 25. маја 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2022. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2022. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 10 могу преузимати од петка, 27. маја 2022. године у 11 часова. 

 

АКТУЕЛНОСТИ И НОВИ ПРОПИСИ

Нова допуна Правилника о порезу на додату вредност у вези са прометом на мало субјектима јавног сектора

1. Обухват примене члана 198а Правилника о ПДВ

2. Поступање обвезника ПДВ у складу са чланом 198а Правилника о ПДВ

3. Практична примена

Актуелна питања у вези са применом Закона о фискализацији

1. Означавање начин плаћања на фискалном рачуну

2. Фискални рачун као документ за књижење и документ на основу којег се може одбити претходни ПДВ

3. Фискални исечак није ПДВ рачун

4. Рефундација и поништавање фискалног рачуна када је купац физичко лице

5. Рефундација и поништавање фискалног рачуна када је купац обвезник пореза на приходе од самосталне делатности и обвезник пореза на добит правних лица

6. Одобравање накнадних попуста и рабата у малопродаји професионалним купцима

7. Измена основице – задужење у систему фискализације

8. Могућност издавања више фискалних рачуна Продаја – Рефундација у вези са једним фискалним рачуном Промет Продаја када се купљена добра враћају у више наврата

9. Идентификација купца и његово потписивање на фискалном документу Копија Рефундација приликом враћања добара и исплате новца купцу

10. Уношење података о имену, односно називу купца и других података на фискалном рачуну

11. Једнонаменски ваучери

12. Једнонаменски (вишенаменски) ваучери тржног центра

13. Обвезник фискализације који евидентира промет своје основне делатности преко електронског фискалног уређаја није дужан да споредан промет који пружа правним лицима и предузетницима фискализује

14. „Збирни“ рачун за промет који је евидентиран преко електронског уређаја може се издавати само у систему функционисања корпорацијских картица

15. Рок за евидентирање авансних уплата преко електронског фискалног уређаја разликује се од рока за издавање авансног рачуна у смислу Закона о ПДВ

16. Новине у начину издавања авансних рачуна

Актуелности у вези са применом Закона о електронском фактурисању

 

РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Годишњи извештај о пословању

1. Увод

2. Обвезници састављања и достављања ГИП-а

3. Информације које се наводе у ГИП-у (структурни елементи)

4. Извештај о корпоративном управљању

5. Нефинансијско извештавање

6. Извештај о плаћањима ауторитетима власти

Питања и одговори из области рачуноводства

1. Вредност накнаде из решења о употребној дозволи за објекте увећава њихову набавну вредност

2. Услови за укључивање трошкова складиштења материјала у обрачун зависних трошкова набавке залиха

3. Прелазак са примене пуних МСФИ на МСФИ за МСП код јавних предузећа разврстаних у средња правна лица

4. Рачуноводствено евидентирање набавке опреме за потребе фискализације

5. Продаја непокретности и узимање исте на финансијски лизинг код лица које примењује МСФИ за МСП

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Укупан промет у систему ПДВ

1. Промет добара и услуга који се урачунава у укупан промет

2. Промет добара и услуга који се не урачунава у укупан промет

3. Начин утврђивања укупног промета

Исправка грешака – кад, ко и како?

1. Шта представља грешку у смислу ПДВ?

2. Исправка погрешно обрачунатог ПДВ

3. Погрешно исказани подаци који не утичу на износ обрачунатог ПДВ и право на одбитак претходног пореза

4. Утицај погрешно исказаних података на права издаваоца рачуна – пореског дужника

5. Ризик од покретања прекршајног поступка

6. Обавеза подношења измењене пореске пријаве

7. Исказивање података у Прегледу обрачуна ПДВ (Образац ПОПДВ)

8. Исправка грешака у електронским фактурама

9. Исправка грешака у фискалним рачунима

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обрачун ПДВ у систему електронских фактура

2. Одређивање пореског дужника за услугу изнајмљивања мобилног крана

3. Ко се сматра пореским дужником за активности извођења радова на реконструкцији и унапређењу јавне расвете

4. ПДВ третман „енергетске“ накнаде

5. Право на исправку обрачунатог ПДВ у складу са чланом 31а став 6. ЗПДВ

6. Обавезни елементи рачуна и електронске фактуре

7. Обрачун ПДВ код испоруке са уградњом добара (по систему „кључ у руке“) када до промета долази након извршеног увоза добара

8. ПДВ третман плаћања добављачу за сврху набавке материјала пре извршене уградње

9. ПДВ третман повратне амбалаже

10. ПДВ третман преноса права трајног коришћења паркинг места

11. Могућност исказивања задржаног депозита на електронској фактури

12. Елементи рачуна и отпремнице у ситуацији када се издаје фискални рачун за извршени промет

13. Обавеза издавања рачуна Аванс Продаја

14. Опремање купатила са уградњом свих елемената за купатило (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

15. Обавеза измене ПДВ пријаве због накнадно примљеног рачуна

16. Порески аспект враћања неплаћене робе

17. Изградња сплава и грађевинске услуге

18. Место промета услуге превоза робе и право одбитка ПДВ

19. Стопа ПДВ на услуге перонизације на општинским линијама

20. Обавеза евидентирања у систем ПДВ

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Основна правила опорезивања нерезидентних правних лица порезом на добит по одбитку

1. Резиденти и нерезиденти

2. Појам пореза на добит по одбитку

3. Предмет опорезивања

4. Порески обвезник и порески платац

5. Обрачун и плаћање пореза

6. Порез на добит по одбитку и међународно двоструко опорезивање

7. Закључак

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Табеларни преглед актуелних олакшица за запошљавање нових лица

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Накнада за коришћење заштићеног подручја

1. Увод

2. Накнаде које се плаћају за коришћење заштићеног подручја

3. Обвезници накнаде за коришћење заштићеног подручја

4. Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја

5. Ко утврђује а ко плаћа накнаду за коришћење заштићеног подручја?

6. Ко не плаћа накнаду за коришћење заштићеног подручја?

 

ДЕВИЗНО И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Питања и одговори из области девизног и царинског пословања

1. На услугу превоза добара која су смештена у поступак царинског складишта ПДВ се обрачунава

2. Плаћање робе која је у поступку царинског складиштења

3. Плаћање нерезидентном подизвођачу за грађевинске радове у Републици

4. Исправка налога платног промета са иностранством

5. Наплата реекспорта од другог нерезидента

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Измене и допуне одлуке о привременом ограничењу извоза

2. Просечна зарада за месец март 2022. године

3. Извршавање обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за мај 2022. године

4. Потврде о резидентности Мађарске издају се у папирној и електронској форми

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

        ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Фискализација

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2022. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци