Привредни саветник број 09/2023

Број 9 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 4. маја 2023. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број могу преузимати од уторка, 5. априла 2023. године у 11 часова..

 

Садржај новог броја можете преузети кликом на PS 9/2023.pdf

 

 

ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ

Електронско фактурисање и електронско евидентирање обрачуна ПДВ – измена пореске основице

1. Књижна задужења и књижна одобрења

2. Измена пореске основице у другим случајевима

Нове измене у СЕФ – верзија 3.3

1. Омогућено је да се књижно одобрење изда и за авансну фактуру, независно од тога да ли је прималац авансну фактуру прихватио или не

2. Одобравање одбијене фактуре за примаоце који су субјекти јавног сектора кад се електронска фактура не евидентира у ЦРФ

3. Измене у појединачној евиденцији ПДВ

4. Измене у збирној евиденцији ПДВ

5. Спровођење промене статуса код корисника који су постали субјекти јавног сектора

6. Остало

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Брисање из система ПДВ

Поступак брисања из система ПДВ

Захтев за брисање и датум престанка обављања ПДВ активности

Обавеза пописа добара и подношења пописне листе уз захтев за брисање из евиденције за ПДВ

Унос података у ПОПДВ и обавеза подношења ПППДВ уз захтев за брисање (исказивање ПДВ обавезе у износу претходног пореза садржаног у пописаним добрима)

Књижења исправке одбитка претходног пореза

Брисање из евиденције страног обвезника ПДВ и порески пуномоћник

Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. ПДВ третман транзитне трговине млека у праху

2. ПДВ третман услуге дозиометрије

3. Издавање ЕФ за потраживања по основу субвенционисаних цена комуналних услуга

4. Евидентирање података на СЕФ – услуге чишћења и одржавања зграда

5. ПДВ третман префактурисаних трошкова од стране закупца другим закупцима објекта

6. ПДВ третман ангажовања омладинаца из своје омладинске задруге за сопствене потребе

7. ПДВ третман продаје гаранција порекла електричне енергије

8. Обавеза евидентирања података на СЕФ за гратис робу

9. ПДВ третман трошка парцелације земљишта

10. Издавање рачуна када се замена столарије суфинансира средствима Општине

11. Порески третман уградње материјала наручиоца који извођач радова уграђује приликом извођења грађевинских радова на објекту наручиоца

12. Исправка одбитка претходног пореза не врши се код промета опреме за обављање делатности на коју се обрачунава ПДВ или се остварује пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза

13. Интерни обрачун ПДВ по основу коришћења опреме страног лица која се користи без накнаде као замена за опрему узету у закуп у периоду док траје поправка закупљене опреме

14. Порески аспекти промета добара и услуга код уговора о заједничкој изградњи

15. На примљени аванс за будућу испоруку станова у објекту за који није добијена грађевинска дозвола инвеститор је дужан да обрачуна и плати ПДВ

16. Код промета локала физичком лицу за који је при набавци коришћен претходни порез обвезник ПДВ дужан је да изврши исправку одбитка претходног пореза

17. Уз књижно задужење може се као прилог доставити други документ који се не сматра рачуном по основу којег настаје пореска обавеза ни право на претходни порез

18. Обвезник ПДВ не врши сразмерни порески одбитак ако врши поделу претходног пореза према економској припадности на део који може и на део који не може да одбије као претходни порез

19. Када је накнада у страној валути у целини плаћена авансом у коначном рачуну накнада се исказује у противвредности која је исказана у авансном рачуну

20. На накнаду коју по истеку закупа потражује закупац од закуподавца за улагање у закупљени пословни простор обрачунава се и плаћа ПДВ по општој стопи

21. На сусам који се због неисправности уништава по налогу царинског органа не постоји обавеза плаћања ПДВ

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Порез на добит по одбитку на накнаде од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари

1. Опорезивање накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари из аспекта Закона о порезу на добит правних лица

2. Опорезивање накнада од (под)закупа непокретности из аспекта УИДО

3. Опорезивање накнада од (под)закупа покретних ствари из аспекта УИДО

Накнада за коришћење сервера у иностранству која се плаћа нерезидентном правном лицу – осврт на ново мишљење министарства финансија

1. Старо мишљење МФИН из маја 2019. године

2. Ново мишљење МФИН из априла 2023. године и његове пореско-правне последице

Питања и одговори у вези са порезом на добит

1. Двоструко признавање трошкова истраживања и развоја у пореском билансу обвезника по основу зарада запослених за које правно лице користи подстицај из члана 21и ЗПДГ и 45з ЗДОСО

2. Признавање расхода по основу директног отписа потраживања у случају када је тужба за наплату потраживања поднета у наредном пореском периоду

3. Признавање у пореском билансу расхода по основу накнаде за неизвршену обавезу запошљавања особа са инвалидитетом утврђену решењем пореског органа

4. Признавање у пореском билансу накнаде штете на име мање исплаћених трошкова за долазак и одлазак са рада утврђене вансудским поравнањем

5. Пореско признавање недокументованих трошкова превоза запослених на службеном путовању

6. Пореско признавање исправке и отписа потраживања по основу датих аванса

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – Стање на дан 1. јануара 2023. године

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Опорезивање капиталних добитака резидентних физичких лица

1. Појам капиталног добитка, односно губитка у смислу ЗПДГ и предмет опорезивања

2. Одређивање момента настанка пореске обавезе за капитални добитак физичких лица

3. Изузимања од опорезивања порезом на капитални добитак

4. Одређивање капиталног добитка

5. Пребијање капиталних добитака и капиталних губитака

6. Пореска ослобођења од обавезе плаћања пореза на капитални добитак

Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2022. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2023. години

1. Право на повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2022. годину

2. Престанак плаћања доприноса у 2023. години

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Поступак запошљавања, односно радног ангажовања странаца у Републици Србији

1. У којим случајевима се не примењују одредбе Закона у погледу услова за запошљавање странаца

2. Ко се, у смислу Закона, сматра странцем?

3. Која врста уговора о радном ангажовању странца је обухваћена дефиницијом запошљавања странца?

4. Привремени боравак, стално настањење, односно виза за дужи боравак као основни предуслов за издавање радне дозволе

5. Привремени боравак странаца

6. Врсте дозвола за рад

7. Радна дозвола за запошљавање

8. Радна дозвола за посебне случајеве запошљавања

9. Радна дозвола за самозапошљавање

10. Поступак прибављања дозвола за рад

 

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Питања и одговори из области фискализације

1. Право одбитка претходног пореза када је авансно плаћање (по основу којег је издат и примљен фискални рачун) извршено у целини пре промета добара на мало

2. Затварање малопродајног објекта – дефискализација

3. Продаја огрева купцима када се наплата врши преко синдиката или пословног субјекта

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Од 1. маја 2023. године укида се смањење износа акцизе на деривате нафте и враћају се износи акцизе на деривате нафте на ниво пре смањења

2. Износи акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности који се могу рефундирати у 2023. години

3. Подношење захтева за издавање пореског уверења

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

        ПДВ

Фискализација

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Административне таксе

Накнаде за коришћење јавних добара

Акциза

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2023. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци